Wednesday, June 27, 2007

Fasal fi Ahkam as Salab wa Qisamah al Ghanimah

Ini fasal pada menyatakan hukum salab dan membahagikan ghanimah. Maka makna salab itu pakaian kafir yang dibunuhkan dia dan barang yang sertanya. Dan makna ghanimah itu harta atau ikhtisas yang dapat bagi Muslimin daripada kafir harbi dengan perang (Maka orang yang) membunuh akan kafir harbi diberikan dia salabnya dengan syarat hendak ada yang membunuhnya itu Muslim samada laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau sahaya bagi Muslim dan samada disyaratkan salab itu baginya oleh imam atau tiada..

(Maka salab itu) segala kain kafir harbi yang dibunuhkan dia yang dipakainya dan khuff (sarung kaki kulit) dan sarung betisnya dan segala alat perang dan kenderaannya yang berperang ia atasnya atau yang ditawannya akan dia dan pelana dan tali kekang dan tali penuntun binatang dan gelang dan tenggolok dan pending dan cincin dan nafkah yang sertanya. Dan janabih iaitu binatang yang dituntunkan dia sertanya yang tiada dikenderai akan dia tiada haqibah iaitu tempat dihimpunkan mata benda padanya dan diikatkan dia pada punggung unta atau kuda maka bukannya daripada salab maka tiada boleh ambil akan dia dan tiada pula barang yang padanya segala mata benda dan jikalau niqad sekali pun kerana bukan ia pakaian orang yang dibunuhkan dia dan bukan perhiasannya dan bukan perhiasan kenderaannya.

(Dan sanya) mustahak oleh yang membunuh akan salab yang tersebut apabila mengenderai akan pekerjaan dihazirkan dia yang dipadakan dengan dia akan kejahatan kafir pada ketika perang dan yang dipadakan kejahatannya itu bahawa ia menghilangkan kuatnya seperti ia pecahkan dua matanya atau dipotongkan dua tangannya dan dua kakinya demikian lagi jikalau ditawankan dia atau dipotongkan dua tangannya atau dua kakinya. Demikian lagi jika dipotongkan sebelah tangannya dan sebelah kakinya maka membunuh itu tiada disyaratkan kerana yang dikehendakinya itu menghilangkan kuat kafir dengan dibunuh akan dia atau lainnya.

Dan keluar dengan mengenderai akan pekerjaan yang dihazirkan dia jikalau melontar dengan anak panah daripada kota atau daripada saf al Muslimin atau membunuh ia akan kafir yang tidur atau kafir yang sudah ditawankan dia atau dibunuh akan kafir pada hal telah lari segala kafir maka tiada diberikan dia salabnya.

(Bermula ghanimah itu) harta atau ikhtisas yang dapat bagi Muslimin daripada kafir harbi dengan perang atau perlari kuda atau unta atau umpamanya seperti berjalan kaki dan perahu. Dan setengah daripada ghanimah itu sesuatu yang diambilkan daripada negeri kafir atas jalan dicurikan dia atau ikhtilaskan dia atau luktah yang tiada mamkin keadaannya bagi Muslim. Demikian lagi sesuatu yang disulah mereka itu atasnya atau suatu yang dihadiah oleh mereka itu bagi kita pada ketika perang bersalahan sesuatu yang dihadiahkan bagi kita tiada ketika perang maka adalah ia bagi orang dihadiahkan kepadanya. Dan keluar dengan kafir harbi itu harta atau ikhtisas yang dapat daripada yang murtad demikian lagi yang dapat daripada kafir zimmi seperti jizyah maka bahawasanya fa’i ia tiada ghanimah.

(Maka dibahagikan) ghanimah kemudian daripada keluarkan salab daripadanya dibahagikan lima khamas. (Maka diberi) empat khamas (empat perlima) bagi orang yang hazir perang daripada ghanamin dengan niat perang dan jika tiada ia berperang serta dengan tentera sekali pun. Demikian lagi orang yang hazir tiada dengan niat hendak berperang dan berperang ia diberikan dia pada qaul yang izhar ialah yang muktamadnya. Maka tiada sesuatu bagi orang yang hazir kemudian daripada sudah selesai perang. Maka empat khamas ini diberi kepada orang yang berkuda tiga bahagian, satu bahagian baginya dan dua bahagian bagi kudanya dan tiada diberi melainkan bagi kuda yang satu jua dan jika sertanya beberapa kuda sekali pun.

Dan diberi bagi orang yang berperang berjalan kaki satu bahagian. (Dan tiada diberikan) satu bahagian daripada ghanimah melainkan bagi orang yang sempurna padanya lima syarat bahaginya iaitu Islam dan baligh dan berakal dan yang merdeka dan lelaki yang sihat. Maka jika cedera satu syarat daripada yang tersebut diberikan dia kurang daripada satu bahagian diijtihad oleh imam atau amir al jish pada kadarnya.

(Dan dibahagikan) satu khamas (seperlima) yang tinggal kemudian daripada empat khamas itu lima bahagi. (Satu bahagian) daripadanya bagi Rasulullah saw yang ada baginya pada ketika hidupnya dan kemudian daripada wafatnya dibelanjakan dia bagi maslahah al Muslimin . Maka setengah daripada maslahah al Muslimin itu memenuhkan tempat yang ditakuti yang ada ia pada tepi negeri Islam yang mengiringi bagi negeri Musyrikin dan takut ahlinya daripada mereka itu maka dipenuhkan dia dengan alat perang dan orang yang berperang. Dan setengah daripadanya membaikkan masjid dan jambatan dan ‘qala’ah’(perigi) dan kubur dan diberikan qaza’at dan a’imah dan ulama tafsir dan hadis dan feqah dan orang yang belajarnya dan orang yang mengajar Quran dan yang belajarnya dan tukang yang samada kaya sekeliannya atau faqirat. Telah berkata Zarkasyi dinukil daripada Ghazali diberikan segala ulama dan qaza’ (jamak kepada qazi) serta kaya sekeliannya. Adapun qazatul askar diberikan mereka itu daripada yang empat khamas itu tiada daripada khamsa al khamas (satu perlima dari lima bahagian asal)

(Dan satu bahagian) bagi zawil qurbi yang Muslimin yakni keluarga Nabi saw iaitu Bani Hashim dan Bani al Muthalib bersekutu pada satu bahagian itu oleh lelaki dan perempuan dan yang kayanya dan yang faqirnya dan dilebihkan lelaki maka diberikan dia(lelaki) seumpama dua bahagian perempuan seperti hukum pesaka.

(Dan satu bahagian) bagi segala anak yatim yang Muslimin iaitu yang kecil yang tiada bapa baginya samada lelaki atau perempuan dan disyaratkan hendak ada ia faqir.

(Dan satu bahagian) bagi segala miskin yang Muslimin (Dan satu bahagian) bagi ibnu sabil yang Muslimin iaitu orang yang menyengajakan safar yang harus daripada negeri ghanimah atau yang lalu dengan negeri ghanimah dan jikalau safarnya kerana bersuka-suka sekali pun dan disyaratkan pada memberinya hendak ada berhajat ia dengan bahawa tiada dapat ia barang yang memadai akan dia lain daripada sedekah dan jika ada baginya harta pada tempat yang lainnya atau ada ia yang berusaha sekali pun.

Sumber : (Matla'al Badrin Wa Jami' al Bahrain, ms 206-207 Cetakan 13 Oktober 1984 dari karangan asal bertarikh 12 Syaaban 1303H oleh Muhammad bin Ismail Daud Fatani)

Hukum Hudud di dalam Perundangan Islam (3/3)

(Satu analisa mengapa hukuman hudud perlu dilaksanakan)
Siri ke 3 dari 3 siri

Oleh Dr Haron Din

(Telah dibentangkan dalam, ‘Seminar Pentadbiran Undang-Undang Syariah, Jenayah dan Keluarga Islam Kedah pada 21 Jamadil Awal hingga 23 Jamadil Awal 1398 bersamaan 29 April hingga 1 Mei 1978’ – diterbitkan oleh Pejabat Agung PAS, Cetakan Pertama 1398H/1978)

Sebat hukuman Allah

Salah satu peruntukan di dalam hukuman hudud seperti yang pernah dijelaskan sebelum ini ialah ‘sebat’. Hukuman sebat sudah merupakan suatu persoalan yang amat gawat dan menjadi tumpuan kecaman dari pihak-pihak yang tidak senang hati terhadap Islam. Kita tidak akan terasa apa-apa jika kecaman-kecaman dan sindiran-sindiran tajam terhadap hukuman sebat itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak Islam. Tetapi apabila perlakuan yang tidak senonoh itu dibuat oleh orang-orang Islam sendiri maka ianya sudah menjadi persoalan besar yang boleh disifatkan sebagai persoalan musuh dalam selimut. Perkara itu sudah menjadi menggunting di dalam lipatan namanya.

Ingin saya tekankan sekali lagi bahawa sebenarnya hukuman sebat bukan direka oleh sesiapa, bukan difikir dan dicadang oleh sesiapa, bukan dicipta oleh sesiapa. Ianya adalah hukuman Allah yang jelas dan terang. Orang-orang yang mengingkari maka tidak syak lagi ia telah menjadi murtad. Murtad mesti dihukum bunuh menurut perintah Allah swt.

Hukuman sebat adalah hukuman yang mesti diterima oleh umat Islam, jika mereka masih mahu jadi Muslim yang benar-benar beriman dengan Allah dan rasulNya. Hukuman sebat sudah merupakan realiti hukum yang tidak pernah dipertikaikan oleh mana-mana ulama Islam. Ia adalah benar dari Allah swt. Setiap Muslim wajib mengimani dan menyakini bahawa hukuman itu wajib dilaksanakan dalam bentuk dan keadaan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan rasulNya. Kita tidak ada pilihan lain lagi melainkan itu sahaja. Firman Allah :

Dalam mentafsir ayat di atas terdapat dalam sebuah kitab tafsir yang berbunyi begini maksudnya :

‘Dan tidak boleh sama sekali bagi seorang mukmin lelaki atau perempuan, apabila Allah dan RasulNya telah memberi hukumannya terhadap sesuatu hal, maka mereka hendak memilih-milih dalam perkara itu. Sesiapa yang menderhaka (menentang) hukuman Allah dan RasulNya maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan seterang-terangnya’. Al Ahzab :36 (34)

Untuk lebih jauh kita memahami tabiat-tabiat hukum di dalam Islam maka dengarlah apa kata Allah : (maksudnya)

‘Sesungguhnya hukum ialah yang datang dari Allah. Yang menyatakan sesuatu dengan hak dan Allah lah sebaik-baik yang menghukum.’ (Al An’am: 57)

‘Yang demikian itu adalah hukuman Allah yang menghukum di antara kamu dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.’ (Al Mutahanah : 10)

‘Dan siapa lagi yang lebih baik hukumannya dari Allah bagi orang-orang yang benar-benar yakin.’ (Al Maidah : 50)

‘Dan Allah lah yang menjatuhkan hukuman dan tidak boleh ditolak hukumannya dan Allah itu amat segera hisabnya.’ (Ar Rad’u : 41)

Bagaimana sebat dilaksanakan

Tanggapan manusia hari ini terhadap hukuman sebat telah dipengaruhi oleh keadaan hukuman sebat yang dilaksanakan di penjara-penjara sekarang tentang kekencangannya, kesakitan yang dialami oleh penerimanya dan sebagainya. Sebat yang dilaksanakan sekarang tidak boleh disamakan dengan sebat yang dikehendaki oleh Islam. Sebat yang dikehendaki oleh Islam adalah ‘unik’.

Diriwayatkan oleh Malik dari Zaid bin Aslam katanya : Seorang lelaki telah mengaku berzina di zaman Rasulullah saw, ketika menjatuhkan hukuman sebat ke atas lelaki tersebut, Rasulullah saw meminta sebelah rotan untuk disebat lelaki itu. Apabila rotan yang dikehendaki ditunjukkan kepada Rasulullah didapati rotan itu pecah-pecah. Baginda telah meminta rotan yang lain. Apabila rotan yang kedua dibawa kepadanya didapatinya rotan itu dari suatu dahan kayu yang baru dipotong, Rasulullah saw menolaknya dan meminta rotan lain. Akhirnya dibawa kepadanya rotan yang paling sederhana tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Rasulullah menerimanya.

Alat sebat dan caranya

Pada umumnya alat sebat tidaklah dalam satu bentuk sahaja. Rotan boleh digunakan, pelepah tamar, hujung kain, sepatu semuanya boleh digunakan. Akan tetapi ada ulama yang tidak mengizinkan sama sekali disebat dengan tali.

Ulama-ulama telah berijma’ mengatakan bahawa untuk menyebat peminum arak maka sudah tercapai maksud sebat dengan menggunakan hujung kain atau kain sapu tangan atau pelepah tamar (35)

Sekiranya digunakan pelepah tamar maka hendaklah yang sederhana besarnya. Jangan terlalu muda atau terlalu tua. Ketika menyebat hendaklah dengan cara yang sederhana. Tangan tidak boleh diangkat tinggi hingga ke paras kepala. Mengangkat tangan hendaklah perlahan-perlahan, jangan mengangkat tangan yang memukul hingga ternampak ketiak. Pukulan hendaklah jangan sampai meluka parahkan. Hendaklah diatur agar rata di belakang, jangan dipukul setempat sahaja.

Ketika Omar bin Al Khattab ra menghukum sebat seorang pesalah hudud di zamannya beliau telah berkata kepada orang yang akan menyebat : Sebatlah ia dan jangan diangkat tanganmu sehingga ternampak ketiak. Ketika Omar melihat yang memukul pesalah itu agak terkuat dari yang sepatutnya Omar berkata kepada yang menyebat : Kamu tidak menyebatnya akan tetapi kamu membunuhnya.

Al Imam As Syafie mengatakan : Ketika dijalankan hukuman sebat lelaki yang disebat itu hendaklah berada di dalam keadaan berdiri, jangan sekali-kali disebat bahagian mukanya dan kepalanya.

Jumhur ulama mengatakan bahawa waktu dilaksanakan hukuman sebat janganlah pada ketika terlalu sejuk dan jangan pula ketika terlalu panas. Kalau orang yang disebat itu tidak sihat atau sedang mengandungi atau menyusu maka hendaklah ditangguhkan ke suatu masa yang benar-benar sesuai untuk disebat walaupun memakan masa yang panjang.

Bahagian yang disebat adalah belakang. Demikian serba ringkas tentang hukuman sebat yang dikehendaki oleh Islam. Sebat itu bila dilaksanakan bukan semata-mata bertujuan untuk menyiksa seseorang dari segi fizikalnya seperti yang dilaksanakan sekarang. Malah ianya untuk memberi pengajaran dan peringatan semoga menjadi iktibar.

Kesimpulan

Undang-undang jenayah yang dilaksanakan sekarang ini belum mencapai matlamatnya dan belum ada tanda-tanda yang ianya boleh mengatasi masalah jenayah yang berlaku dengan gawatnya dari hari ke hari. Manusia semakin gelisah, keamanan dan keselamatan masih menjadi satu persoalan besar. Apa kesudahannya?

Islam telah mengemukakan undang-undang hudud untuk kemasylahatan manusia seumumnya. Undang-undang jenayah Islam mampu mengatasi persoalan jenayah dengan dua cara yang pokok. Pertama : Perlaksanaan hukuman hudud seperti yang dikehendaki oleh Islam. Kedua : Allah akan menghalang masyarakat dari melakukan jenayah. Contoh-contoh sudah jelas menunjukkan bahawa undang-undang hudud adalah satu-satunya undang-undang yang akan memberi kebahagiaan kepada manusia.

Majlis-majlis Agama Islam Malaysia hendaklah segera mengambil inisiatif ke arah melaksanakan hukuman jenayah (hudud) seperti yang dikehendaki oleh Islam. Segala peruntukan undang-undang sekarang semestinya dipergunakan sepenuhnya, tanpa memilih pangkat dan darjat.

Semua pihak hendaklah mengalu-alukan sebarang langkah ke arah merealisasikan hukum Islam sebagai hukum yang sebenar untuk faedah umat manusia.

Hukuman sebat adalah hukuman Allah. Orang-orang yang mengingkarinya dengan apa cara yang difaham ianya menentang dan menghalangnya maka orang itu telah murtad. Sebarang Penghinaan terhadap hukum Allah terutamanya sebat hendaklah diambil tindakan yang wajar dan tegas.

Hukum Islam adalah sesuai bagi setiap tempat dan zaman. WabilLahi Taufik wa hu wa ‘alam bissawab.Dr Haron Din
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
Bangi, SelangorNota Kaki

1. Ar Razi, Al Imam Muhammad bin Abu Bakar, Makhtaral Sahah ; ‘ha’ ‘dal’
2. Ibnu Hajar Syahabudin Abi Al Fadzil, Subulul Islam Mustaffa Al Babil Khalbi (al Kaherah) 1960 Juzuk 4 halaman 3
3. Abdul Aziz Omar, At Takzir fi Syariatil Islamiah, Maktabah Wahbat (al Kaherah) halaman 13 (tanpa tarikh)
4. Ibnul Hamam, Syarah Fatihul Qadir, Tabi’atal Akhiriah (al Kaherah) Juzuk 4 halaman 112. Lihat juga Ali Ali Mansur, Nizamul Tajrim wal Aqubat fil Islam, Muaasasah az Zahra’ lil Iman wal Khair (al Madinah) 1976, Juzuk 1 halaman 314
5. As Syafie, Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, al Umm, Kitab As Sya’ab (al Kaherah) Juzuk 7 halaman 51 (tanpa tarikh)
6. Al Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad, Al Jami’ul Ahkam al Quran, al Makatbat al Arabiyah (al Kaherah) 1967 Juzuk 6 halaman 151
7. Abu Zahrah, Muhammad, Falsafah al Uqubah fi al Faqah al Islami, Maahad al Idrisat al Islamiah, Matba’atal Mahimar (al Kaherah) 1963, halaman 110
8. As Syafie, Muhammad bin Idris, Ar Risalah, Tabi’al Syararah (al Kaherah) halaman 63 (tanpa tarikh)
9. An Nawawi, Sahih Muslim bi Syarah an Nawawi, al Matba’atal al Masriyah wa Maktabtaha (al Kaherah) Juzuk 11 halaman 192 (tanpa tarikh)
10. al Doktor Abdul Khalik an Nawawi, Al Tasyrik al Jina’i fi Syaria’til al Islamiyyah wal Qanun al Waz’i, al Maktab al ‘Asriyyah (al Kaherah) halaman 88 (tanpa tarikh)
11. Sila lihat ‘Utusan Melayu’ keluaran Khamis 20 April 1978 di muka hadapan terpampang tajuk, ‘Pusat pengguguran korbankan 3,000 (tiga ribu) bayi dalam kandungan’
12. As Sayuti, al Asybah wan Naza’ir, Mustaffa al Babil Khalbi (al Kaherah) halaman 229 (tanpa tarikh)
13. Muhammad As Syaukani, Niyal Authar, Mustaffa al Babil Khalbi (al Kaherah) Cetakan Terakhir, Juzuk 8, halaman 190 (tanpa tarikh)
14. An Nawawi, Syarah Muslim bi Syarah an Nawawi, Juzuk 11, halaman 217
15. Abu Zahrah, Muhammad, Al Jarimah wal Uqubah fi al Feqah al Islami, Darul Fikir, al Arabi (al Kaherah) halaman 192 (tanpa tarikh)
16. Ibnu Rusyd, Abi Al Walid Muhammad bin Ahmad, Bidayatal Mujtahidu wan Nihayah al Muktasad, Matba’atal Muhammad Ali Sabih (al Kaherah) Cetakan Pertama, Juzuk 2 halaman 380 (tanpa tarikh)
17. Al Imam al Akbar, Mahmud Syaltut al Fatwa, Darul Qalam (al Kaherah) Cetakan Ketiga, halaman 45 (tanpa tarikh)
18. Abdul Khalik al Nawawi, As Syaraie al Jina’i al Islami, halaman 88-89
19. Mahmud Syaltut, al Fatwa halaman 43-44
20. Al Qurthubi, al Jami’i al Ahkam al Quran, Juzuk 12 halaman 161
21. An Nawawi, Sahih Muslim bi Syarah an Nawawi, Juzuk 11, halaman 196
22. As Sayuti, al Asybah wan Naza’ir, Matba’atal Mustaffa al Babil Khalik (al Kaherah) Cetakan Kedua 1966, halaman 221
23. Ibnu al Qayyim, ‘Alamul Mauqa’in, Matba’atal Salafiah (al Kaherah) Juzuk 3 halaman 15 (tanpa tarikh)
24. Ayat ini telah dimansuhkan lafaznya di dalam al Quran tetapi dikekalkan hukumannya. Sila rujuk Sahih Muslim bi Syarah An Nawawi, al Matba’atal al Mariyyah wa Maktabtiha Juzuk 11 halaman 191
25. Makhtaral Sahah ; ‘nun’ ’kaf’ ‘lam’
26. al Qurthubi, al Jami’il Ahkam al Quran, Darul Kitab al Arabi (al Kaherah) 1967, Juzuk Pertama halaman 443
27. Perkataan ‘az Zajar’ menurut ‘al Munid fil Lughah wal Adab wal Ilmi’ Zajar, Zajara, Man’ahu wa nahah, bererti menegah dan melarang
28. Syarah Muslim bi Syarah An Nawawi, Juzuk 11 halaman 196
29. Al Ghazali, al Mustafa, al Amiriyat (al Kaherah) Juzuk Pertama halaman 287, 288 (tanpa tarikh)
30. Sila lihat, Undang-Undang mahkamah Syariah Kelantan 1966 (1) 74
31. Undang-Undang pentadbiran Agama Islam Kedah Nombor 9 1962 (166)
32. Undang-Undang pentadbiran Agama Islam Perak 1965 (171)
33. Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Perlis 1963 (131)
34. Al Majlis al ‘Ala lil Syaunil Islamiah, al Muntahab fi Tafsir al Quran, Maktaba’al Ahram al Tijariah (al Kaherah) Cetakan Kedua 1972 halaman 628
35. Sahih Muslim bi Syarah an Nawawi, Juzuk 11 halaman 218

Rumusan Kertas Kerja Ketiga

Hudud dalam Perundangan Islam

1. Hukuman hudud adalah hukuman Allah yang bertujuan membersihkan masyarakat dari perbuatan keji dan mengamankan negara dari bahaya ancaman penjenayah.

2. Hukuman hudud hendaklah dijalankan oleh pemerintah kerana agama Islam adalah agama negara

3. Sejarah telah membuktikan bahawa pemerintahan-pemerintahan Islam yang mengamalkan hukuman hudud didapati kejadian-kejadian jenayah berkurangan.

4. Undang-undang Islam yang menghukum dengan hukuman-hukuman lain dari hukuman Allah dalam masalah hudud ini akan menjadi murtad jika mereka berkeyakinan bahawa hukum-hukum itu adalah lebih baik dan lebih sesuai dari hukum Allah.

5. Hukuman-hukuman yang bertentangan dengan hukum Allah adalah mungkar dan wajib diubah serta ditentang, jika tidak bererti kita meredhai hukuman-hukuman itu, dan ini boleh membawa kepada kekufuran mengikut hadis, “Ar redha bil kufri kufran.”

6. Sesuatu peruntukan undang-undang hendaklah diadakan supaya boleh diambil tindakan ke atas orang-orang yang murtad.

7. Tindakan tegas hendaklah diambil ke atas mana-mana pihak yang menghina dengan cara mempersenda atau mencaci undang-undang Islam.

8. Pemerintah yang mengamalkan hukum hudud tidak perlu bimbang risiko ekonomi kerana Allah telah menjanjikan rahmat ke atasnya.

9. Hukuman hudud adalah disertai dengan ‘nakalam minalLah’ sebab itu hukuman-hukuman hudud berkesan, sedangkan hukuman yang dijalankan sekarang ini amatlah tidak berkesan kerana tidak ‘nakalam minalLah’ (cegahan dari Allah)

10. Kebebasan menyampaikan dakwah Islamiah dan menanamkan keamanan kepada rakyat dari segenap lapisan hendaklah dijamin dengan sepenuhnya oleh pemerintah.

11. Wakil-wakil rakyat hendaklah diberi penerangan sejelas-jelasnya dengan secara peribadi atau berdialog mengenai hukum-hukum hudud dan tanggungjawab mereka sebagai seorang Muslim dalam melaksanakannya

12. Usaha-usaha hendaklah dibuat untuk menghantar rombongan yang terdiri daripada pakar-pakar undang-undang dengan diketuai oleh Peguam Negara melawat Saudi Arabia untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kerajaan Saudi menjalankan hukum-hukum hudud dan kesan-kesannya terhadap keamanan negara.

13. Hendaklah dilantik mufti-mufti negeri atau Yang diPertua Jabatan Agama yang terdiri daripada alim ulama menjadi ahli majlis kerja kerajaan negeri (exco) atas nama jawatan.

14. Satu perwakilan hendaklah dihantar menemui Perdana Menteri dan Menteri Undang-Undang bagi menyakinkan mereka dengan hukuman hudud supaya dibawa usul mengenainya ke dalam parlimen.

15. Seminar ini hendaklah disusuli oleh satu kongres yang terdiri daripada cerdik pandai-cerdik pandai di dalam hukum-hukum Islam dan ahli undang-undang.

16. Setiap peserta seminar hendaklah menyampaikan rumusan-rumusan seminar ini kepada pihak-pihak yang diwakilinya dan masyarakat sekeliling dengan seluas-luasnya.

17. Wang denda yang dikutip dari orang-orang yang melakukan kesalahan zina atau arak adalah haram.

Tuesday, June 26, 2007

Hukuman Hudud di dalam Perundangan Islam (2/3)


(Satu analisa mengapa hukuman hudud perlu dilaksanakan)
Siri ke 2 dari 3 siri

Oleh Dr Haron Din

(Telah dibentangkan dalam, ‘Seminar Pentadbiran Undang-Undang Syariah, Jenayah dan Keluarga Islam Kedah pada 21 Jamadil Awal hingga 23 Jamadil Awal 1398 bersamaan 29 April hingga 1 Mei 1978’ – diterbitkan oleh Pejabat Agung PAS, Cetakan Pertama 1398H/1978)

Perlaksanaan hukuman hudud adalah suatu kewajipan

Hudud telah pun diterangkan pengertiannya sebagai suatu siksaan yang telah ditetapkan Allah yang wajib dilaksanakan kerana menunaikan hak Allah swt. Abdul Khalil an Nawawi menegaskan : ‘Siksaan hudud telah ditetapkan oleh Allah swt. Ianya wajib dilaksanakan sepenuhnya. Oleh itu tidak boleh sama sekali bagi seseorang qadhi mengurang atau menambah hukuman itu walau dalam keadaan apa sekali pun. Begitu juga tidak boleh sama sekali seseorang qadhi menggantungkan hukuman tersebut atau menukargantikan dengan hukuman-hukuman lain. Pihak pemerintah juga tidak memiliki sebarang hak untuk mengampun orang-orang yang telah sabit melakukan kesalahan hudud ini’. (18)

As Syeikh Mahmud Syaltut (bekas Cansellor Universiti al Azhar) dalam kontek mengulas persoalan perlaksanaan hukum Allah beliau menegaskan : ‘Hukum-hukum qat’ie yang tersebut di dalam al Quran (seperti hukum hudud) wajib dilaksanakan sepenuhnya. Orang-orang Islam (qadhi-qadhi) yang menghukum dengan hukuman-hukuman lain dari itu akan menjadi murtad sekiranya mereka berkeyakinan bahawa hukuman-hukuman itu adalah lebih baik dan lebih sesuai dari hukum Allah’ (19)

Al Qurthubi dalam membahaskan persoalan siapakah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan hukuman hudud khususnya hukuman sebat dalam mentafsirkan, “maka sebatlah tiap-tiap seorang dari mereka dengan seratus kali sebat”, beliau menerangkan:

‘Tidak bersalahan ulama-ulama dalam menentukan bahawa orang yang disuruh Allah untuk menghukum dengan hukuman sebat (hudud) itu ialah pemerintah dan sesiapa yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan hukuman itu. Ada juga qaul yang mengatakan bahawa perintah tersebut adalah ditujukan kepada orang Islam semuanya kerana melaksanakan upacara-upacara keagamaan adalah kewajipan umum yang mesti ditanggung semua sekali. Adapun al Imam (pemerintah) adalah mewakili orang ramai dalam melaksanakan perkara itu bila tiba masanya’. (20)

Oleh yang demikian jelaslah bahawa semua orang-orang Islam telah diamanahkan oleh Allah untuk melaksanakan hukuman-hukumanNya. Memang menjadi kewajipan ke atas setiap umat Islam untuk berusaha sehingga hukum-hukum Allah terlaksana dengan baiknya. Setiap umat Islam khususnya pemerintah bertanggungjawab secara langsung untuk merealisasikan hukuman hudud dan lain-lainnya di dalam masyarakat. Selagi hukum-hukum itu tidak menjadi kenyataan maka selama itulah dosa kecuaian tersebut ditanggung oleh umat Islam. Masing-masing dengan habuannya mengikut keadaan dan kedudukan di dalam masyarakat dan negara.

Mengapa hukuman hudud perlu dilaksanakan?

Keyakinan umat Islam sudah semestinya bulat kepada hukum-hukum agamanya sebagai hukuman-hukuman yang paling baik dan paling sesuai dari semua hukuman-hukuman yang wujud di dunia ini. Apabila hukum-hukum Islam itu paling baik dan paling sesuai, maka sudah semestinya hukum-hukum ini diperjuangkan dengan apa cara jua supaya dapat dilaksanakan di dalam masyarakat demi kebaikan masyarakat seluruhnya. Segala hukuman yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah adalah mungkar. Perkara yang mungkar sudah semestinya diubah dan ditentang samada dengan tangan, lidah dan hati.

Di samping menjunjung titah perintah Allah di dalam melaksanakan hukum-hukumNya hukuman hudud bertujuan untuk mengwujudkan sebuah masyarakat yang harmonis, bermoral tinggi, bersih dari segala ancaman ketakutan, aman damai dan dapat keampunan Allah yang Pengasih lagi Penyayang.

Al Imam An Nawawi menegaskan : ‘Hudud disyariatkan oleh Allah sebagai contoh dan iktibar supaya sesiapa yang menerima hukuman itu atau melihatnya akan menjauhi jenayah itu sejauh-jauhnya’. (21)

Al Imam As Sayuti pernah menegaskan : ‘Hudud itu adalah ditetapkan Allah untuk menjauhkan manusia dari melakukan apa yang ditegah dan mentaati apa yang diperintah’. (22)

Ibnu Al Qayyim pula menyatakan : ‘Hukum-hukum Allah diturunkan untuk kemasylahatan manusia di dunia dan di akhirat. Ia adalah secocok dengan fitrah manusia, rahmat semuanya, masylahat semuanya. Undang-undang Islam adalah keadilan Allah untuk hambaNya, rahmat Allah untuk makhlukNya’. (23)

Abu Hurairah ra pernah menyatakan, (Maksudnya) ‘ Melaksanakan hukuman had di sebuah negeri, adalah lebih baik bagi penduduknya dari hujan rahmat yang turun selama empat puluh hari.’

Di dalam Al Quran Allah swt telah menerangkan antara tujuan hukuman hudud yang perlu dilaksanakan seperti firmanNya:

(bermaksud) “ Orang-orang yang mencuri lelaki atau perempuan maka hendaklah dipotong tangan mereka, sebagai balasan bagi apa yang mereka lakukan, cegahan akan datang dari Allah.”

Dan firmanNya lagi : (bermaksud) ‘Orang-orang tua yang berzina lelaki dan perempuan hendaklah direjamkan mereka. Nakala dari Allah’ (24)

Apakah itu ‘nakala’ ? (‘nakala’ dari Allah)

Dari segi bahasa, ‘nakala, tankila’ bererti menjadikan contoh tauladan yang mengerikan. Kadang-kadang bererti takut dan bacul untuk melakukan sesuatu. (25)

Di dalam tafsir Al Qurthubi terdapat begini, ‘(Maksudnya) ‘ An nakala itu ialah siksaan dan tegahan (az zajar (27) wal uqubat). ‘An nakal wal ankala’ bererti ikatan atau simpulan. Dinamakan ikatan itu ‘ankala’ kerana dengan ikatan terhasillah tegahan. Sebab itu dinamakan ladam kuda yang berat itu sebagai ‘naklun wa nakilun’ kerana binatang yang dipasang dengan ladam yang berat akan menegahnya dari bergerak dan berlari. ‘Nakal’ dalam sesuatu urusan bermaksud tegahan.

An Nawawi dalam Sahih Muslim menegaskan : ‘Nakala’ bererti contoh iktibar bagi orang yang melihat siksaan itu untuk mereka enggan dan menjauhkan diri dari melakukan pekerjaan yang keji. (28)

Dengan pengertian-pengertian yang dipetik di atas dari berbagai-bagai kontek, jelas menunjukkan bahawa hukuman hudud seperti yang dicontohkan bagi hukuman mencuri dan berzina, di antara adalah bertujuan untuk menjadi contoh tauladan yang paling berguna untuk mengatasi perbuatan-perbuatan jenayah. Manusia akan dapat menyaksikan sendiri siksaan Allah di atas dunia lagi ke atas orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan hudud. Dengan hukuman-hukuman secara terbuka itu akan menjadi tauladan kepada semua manusia (termasuk yang melakukan kesalahan itu) Betapa pahitnya hukuman Allah dan dahsyatnya hukuman itu, supaya mereka akan merasa perit dan kecut hati untuk mendekati perbuatan-perbuatan keji itu lagi. Dengan itu tidak akan merebak lagi jenayah. Ia akan terus berkurang dan menghilang diri, maka amanlah masyarakat dan negara.

Perasaan kecut hati, takut, perit dan bacul untuk melakukan pekerjaan yang keji, bukanlah datangnya dari kesakitan dan kesiksaan yang diterima oleh penjenayah tetapi adalah dengan pertolongan Allah yang telah memesongkan hati manusia dari jenayah itu. Allah menutup hati manusia supaya jangan tergerak ke arah mungkar dan jenayah. Itulah rahmat Allah untuk hambaNya. Itulah pertolongan Allah seperti yang dijanjikan di dalam ayat tadi (nakala minalLah).

Kalaulah manusia akan merasa takut kerana dahsyatnya hukuman yang diterima dan pedihnya kesan rotan yang menyebat, sehingga mereka tidak mahu melakukannya lagi, maka hukuman-hukuman jenayah di hari ini telah lebih dahsyat dari yang dikehendaki oleh Islam. Sebat yang dikenakan oleh pihak-pihak yang berkuasa kepada perogol, perompak di hari ini lebih jauh siksaannya dari yang ditetapkan oleh Islam. Orang-orang yang disebat di penjara-penjara sekarang sudah cukup ngeri siksaannya. Tetapi mengapa mereka tidak merasa perit? Mengapa mereka terus mengulangi perbuatan-perbuatan keji itu? Mengapa mereka tidak takut dirotan lagi? Semuanya itu kerana hati mereka belum ditutup oleh Allah untuk menjauhi jenayah. Hati mereka masih terbuka luas untuk terus melakukan tindakan jenayah yang semakin hari semakin liar. Segala siksaan yang dilaksanakan sekarang tidak disertai dengan ‘nakala minalLah’ sebab itu ia tidak memberi kesan seperti yang diharapkan.

Dalam melaksanakan hukuman jenayah Allah, Allah telah berjanji akan memalingkan manusia dari jenayah itu. Apabila manusia telah ditutupkan pintu hatinya dari jenayah, maka tercegahlah jenayah, akan berkuranglah ia dari hari ke hari hingga wujudlah keamanan dan kesentosaan yang sebenarnya kepada masyarakat. Oleh itu Allah telah mengakhiri ayat di atas dengan firmanNya (maksudnya), ‘ Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani’

Satu perkara lagi yang boleh menjauhkan manusia dari jenayah ialah cara hukuman hudud itu dilaksanakan. Dalam perundangan Islam, hukuman hudud hendaklah dilaksanakan secara terbuka di hadapan khalayak ramai. Allah berfirman.

(maksudnya) : ‘ Dan hendaklah disaksikan siksaan yang dijatuhkan kepada mereka kedua oleh satu kumpulan orang-orang yang beriman.’ (Surah An Nur : 2)

Ayat ini bermaksud memastikan siksaan hudud itu disaksikan oleh orang ramai supaya mereka akan menginsafi dan menjauh diri dari perkara-perkara keji. Penyaksian orang ramai terhadap hukuman hudud adalah perlu untuk memberi kesan yang mendalam dalam kontek mengurangkan jenayah. Samada jenayah zina, menuduh zina, mencuri, merompak, meminum arak, murtad dan jenayah-jenayah lain.

Dengan terlaksananya hukuman hudud maka terhasillah kepentingan umum (al maslahah) kerana Islam memandang maslahah ramai itu lebih utama dari maslahah perseorangan. Dengan itu terhindarlah kerosakan (al mufsidah) dan terciptalah kemuliaan (al fadhilah).

Menjaga kemasylahatan ialah menjaga :

Agama (jangan murtad)
Akal (jangan minum arak)
Keturunan (jangan berzina)
Harta (jangan mencuri atau merompak)
Nyawa (jangan membunuh)

Al Imam Ghazali pernah menegaskan yang bermaksud : “Sesungguhnya menjaga kemasylahatan dan mencegah kerosakan adalah impian dan cita-cita seluruh makhluk, kebaikan makhluk semuanya terhenti di atas tercapainya cita-cita tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan maslahah ialah memelihara tujuan syarak. Tujuan syarak ada lima iaitu menjaga agama, akal, keturunan, harta dan nyawa. Apa sahaja yang membawa kepada terpeliharanya lima perkara itu maka itu adalah maslahat. Setiap perkara yang merosakkan kelima-limanya atau salah satunya maka itu adalah keburukan dan kerosakan yang mesti ditentang’. (29)

Oleh yang demikian jelaslah kita mengapa hukuman hudud perlu dilaksanakan. Semakin cepat dilaksanakan maka semakin besar maslahat. Semakin lambat dilaksanakan semakin merebak keburukan.

Kedudukan undang-undang hudud di hari ini

Islam telah diqanunkan sebagai agama Persekutuan. Namun begitu kedudukan undang-undang hudud tidak mendapat tempat langsung di dalam perlaksanaannya, baik dalam undang-undang negara maupun undang-undang pentadbiran agama Islam di negeri-negeri di Malaysia. Oleh kerana urusan agama adalah hak negeri-negeri maka terpulanglah kepada negeri-negeri di Malaysia untuk mengambil inisiatif bagi merealisasikan undang-undang Islam terutama undang-undang hudud di negeri masing-masing.

Hukuman hudud sudah menjadi suatu momokan dan bahan kritik yang terbuka dari berbagai pihak. Setengah-tengah pihak sengaja memburuk-burukkan undang-undang hudud, terutamanya hukum sebat. Dengan memutarbelitkan hakikat undang-undang itu melalui gambaran yang tidak tertanggung oleh undang-undang itu. Hal ini timbul kerana adanya usaha dan keinginan dari beberapa Majlis Agama Islam di Malaysia ini untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Apabila ini timbul, maka reaksi pun timbul bersama dengannya sebagai suatu tindakbalas menentang usaha yang baik dan mulia itu. Ulasan demi ulasan dapat dibaca dan didengar setiap hari di Malaysia yang menentang, samada secara langsung atau tidak untuk menggagalkan usaha perlaksanaan hukuman hudud. Usaha-usaha yang provokatif itu terus dirancang dan dilaksanakan bagi melumpuh sebarang usaha untuk merealisasikan undang-undang hudud. Sebab itu kita sering menemui komen-komen liar tentang undang-undang hudud itu sebagai ‘mundur, balik ke belakang, kejam, tidak sesuai dengan zaman’ dan berbagai-bagai lagi. Kadang-kadang dijadikan bahan ketawa dengan ulasan-ulasan lucu dan lukisan-lukisan karikatur yang mudah untuk ditertawakan. Semuanya itu adalah fitnah besar yang mesti dikutuk.

Demikianlah jadinya apabila undang-undang Islam hendak dilaksanakan. Golongan-golongan yang menentang semuanya adalah golongan yang mengakui dirinya sebagai ‘Muslim’ tetapi malang orang-orang itu sebenarnya tidak mengetahui apakah itu Muslim. Mereka itu jahil hatta kepada hakikat dirinya dan agama yang ia berpura-pura menganuti. Sikap seorang Muslim yang sebenar ialah sikap menyerah diri kepada hukum-hukum Allah, menerima dan mematuhi hukum-hukum Allah. Yakin dan percaya bahawa hukum-hukum Allah itu adalah hukum yang sebaik-baik dan semulia-mulianya. Tetapi nampaknya orang-orang yang menentang hukum-hukum Islam telah tidak sedarkan diri yang ianya telah menjadi alat yang paling murah kepada pihak musuh Islam. Mereka adalah orang-orang yang disuruh tanpa upahan untuk merosakkan dirinya, agamanya dan tanahairnya.

Atas nama kebebasan akhbar dan kebebasan menyuarakan pendapat, manusia yang kononnya Muslim di hari ini ingin menjadikan juara menentang hukum-hukum Islam dengan cara yang halus dan jahat. Pada hemah saya perbuatan itu terang-terang menghina hukum-hukum Islam. Penghinaan itu semakin jelas dan terang apabila ada suara-suara yang menghasut orang ramai supaya membenci hukum Islam terutamanya hukum hudud yang di dalamnya termasuk hukum sebat, dengan menggambarkannya sebagai kejam, tidak berperi kemanusiaan, ketinggalan zaman dan sebagainya. Malah orang-orang yang meragui kewajaran hukuman itu dan mencari-cari alasan untuk menggagalkannya sudah cukup untuk dikatakan ianya menghina agama Islam, menghina hukum-hukum Allah.

Dalam peruntukan undang-undang pentadbiran agama di Malaysia, keseluruhan undang-undang tersebut ada peruntukan begini : ‘Barang siapa dengan perkataan yang dilafazkan atau perkataan yang bertulis mencerca dengan kenyataan yang boleh dilihat atau pun menyebabkan terkeji atau tersenda agama Islam atau cuba mencerca atau mencaci agama Islam atau qaul-qaul daripada mana-mana Mazhab boleh dihukum jel selama tidak lebih dari enam bulan atau didenda tidak lebih seribu ringgit.” (30)

Peruntukan yang hampir sama dengan peruntukan tersebut terdapat di Kedah (31) di Perak (32) di Perlis (33) dan lain-lain negeri yang pada umumnya terdapat peruntukan yang hampir sama. Peruntukan tersebut memberi kuasa Majlis-Majlis Agama Negeri untuk bertindak menjaga nama baik agama Islam dan mendakwa orang-orang yang menghina hukum Islam.

Saya menyarankan supaya peruntukan tersebut dipergunakan sepenuhnya. Saya menyeru supaya orang-orang yang sabit bersalah berdasarkan peruntukan undang-undang tersebut dijatuhkan hukuman maksima untuk menjadi tauladan kepada orang-orang lain. Peruntukan yang ada masih belum digunakan walaupun perbuatan menghina Islam masih terdengar dengan lantangnya di saat saya menulis kertas ini. Masanya telah sampai undang-undang mesti dilaksanakan, sekadar yang wujud di hari ini tindakan yang tegas perlu segera diambil tanpa mengira darjat.

Dalam undang-undang pentadbiran agama Islam di negeri-negeri di Malaysia sekarang ini, sebahagian dari kesalahan-kesalahan hudud boleh dibicarakan di mahkamah-mahkamah Syariah. Mengikut peruntukan yang ada sekarang kesalahan zina dan minum arak boleh dihukum di mahkamah Syariah tetapi malangnya kesalahan-kesalahan itu walaupun dapat disabitkan, hanya mendapat peruntukan yang berlawanan dengan kesiksaan hudud. Peruntukan yang ada sekarang hanya membolehkan qadhi menghukum penzina dengan setingi-tingginya seribu ringgit, atau enam bulan penjara. Setengah-tengah negeri adalah lebih rendah dari yang tersebut itu.

Dalam hukuman hudud, kesalahan zina apabila sabit tidak boleh lagi dihukum selain dari sebat atau rejam. Kesalahan minum arak pula hanya diberi satu sahaja peruntukan iaitu sebat. Adalah jelas kepada kita semua, bahawa hukuman Allah adalah hukuman yang sebaik-baiknya. Hukuman-hukuman itu tidak lagi boleh ditukar ganti. Oleh yang demikian marilah kita sama-sama berusaha dan berazam untuk menolak segala rintangan dan halangan dalam usaha melaksanakan hukum Allah menurut semestinya.

Kesalahan-kesalahan hudud yang lain seperti mencuri, merompak, menjatuhkan maruah orang dan sebagainya tidak diberi peruntukan kepada mana-mana mahkamah Syariah untuk membicarakan kes-kes itu akan tetapi dibicarakan di mahkamah-mahkamah adat. Oleh yang demikian maka jauhlah sekali kesalahan-kesalahan itu akan dihukum dengan hukuman hudud.

Murtad walaupun ianya salah satu dari kesalahan hudud, dan Islam memperuntukkan hukuman yang berat iaitu ‘bunuh’ namun demikian baik mahkamah adat maupun mahkamah Syarak tidak menganggapnya sebagai satu kesalahan. Sebab itu tidak ada sebarang peruntukan untuk membicarakan kesalahan murtad. Dalam mahkamah-mahkamah Syariah murtad hanya disabitkan dalam kontek memansuhkan perkahwinan sahaja dan tidak dibicarakan sebagai suatu kesalahan hudud.

Jelaslah sekarang bahawa kesalahan-kesalahan hudud walaupun setengah-tengahnya mendapat peruntukan yang ianya boleh dihukum di mahkamah-mahkamah Syariah, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan bukanlah hukuman hudud akan tetapi hampir menyerupai dengan hukuman ‘takzir’ iaitu hukuman yang dijatuhkan oleh seorang qadhi berdasarkan pertimbangannya menurut bidang kuasa yang diberikan kepadanya.

Sekali pandang kesalahan-kesalahan zina dan minum arak telah menjadi hukuman ‘takzir’ kerana hukuman ke atasnya telah bertukar dari hukum Allah kepada hukuman qadhi. Kalaulah demikian itu benar maka besarlah kesalahannya jika dipandang dari sudut undang-undang hudud itu sendiri. Saya percaya apa yang berlaku sekarang bukanlah pertukaran hukum malahan suatu bentuk hukum yang tidak kena mengena dengan ‘hudud’. Ianya hukuman yang dibuat oleh penjajah sejak zaman penjajahan lagi. Sifat penjajah selama-lamanya bukan sahaja menjajah negeri, tetapi menjajah nilai sesuatu bangsa. Ia juga menjajah agama bangsa itu. Oleh itu hukuman-hukuman yang sedang dilaksanakan sekarang ialah hukuman penjajah bukannya hukuman Allah.

Zaman penjajahan telah lama berlalu, sudah hampir suku abad penjajahan nyah pulang. Dalam jangka masa yang sepanjang itu apakah masih belum sampai masanya bagi umat Islam membersihkan hukum-hukum agamanya dari pengaruh penjajahan? Apakah belum sampai masanya lagi umat Islam kembali kepada hukum-hukum agamanya bagi dilaksanakan di dalam negara yang mengqanunkan Islam sebagai agama rasminya? Apakah belum tiba masanya hukum-hukum hudud diberikan tempatnya yang wajar dan sah? Sampai bilakah hukum-hukum agama itu akan ditundukkan di bawah telunjuk undang-undang Barat?

Masanya sudah tiba untuk umat Islam bangun memperjuangkan agamanya. Segala rintangan masih banyak, pengaruh penjajahan masih tebal, kuncu-kuncu penjajah masih ramai yang ada taring tajam, namun demikian umat Islam tidak harus panik di dalam memperjuangkan yang hak, segala rintangan yang sengaja dibuat insyaAllah akan terhapus. Orang-orang Islam yang menjadi sentuang musuh-musuh Islam akan segera sedar akan perbuatannya yang merugikan dirinya sendiri di dunia dan akhirat. Marilah saudara-saudara kita kembali kepada yang hak, kembali kepada kebenaran.

Kesedaran sudah mula menjalar, negeri Johor telah memulakan langkah dalam mengusahakan agar hukuman-hukuman hudud terlaksana menurut semestinya. Usaha-usaha itu telah lama berjalan, kita mengharapkan supaya ianya terus berjalan meskipun rintangan dan halangan bersimpang siur. Kini kerajaan Kedah pula memulakan langkah ke arah itu. Usaha ini sudah semestinya disokong dan dibantu oleh semua pihak. Kita mengharapkan kejayaan akan tercapai dengan izin Allah. Seluruh negeri-negeri di Malaysia sudah semestinya menyambut baik usaha seperti ini. Semuanya diharap akan turut serta merancangkan dengan penuh gigih supaya perlaksanaan hukuman hudud terlaksana dengan jayanya.

Selama ini kita selalu mendengar dua suara, satunya menyokong perlaksanaan hukuman hudud dan satu lagi menentang. Oleh kerana suara-suara yang menentang itu lebih lantang dari yang menyokong maka sokongan itu gugur dengan sendirinya. Sekarang ini datang lagi giliran kita yang menyokong bersuara marilah kita terus bersuara. Di samping berusaha menyedarkan penentang-penentang itu supaya menyedari hakikat dirinya, hakikat agamanya dan hakikat hidup matinya.

Bersambung ....InsyaAllah

Kitab Ahkam al Jihad


Ini kitab pada menyatakan hukum perang sabil. (Dan adalah) ia pada ketika hidup Nabi saw kemudian daripada hijrah itu fardhu kifayah dan kemudian daripada matinya. Maka bagi kafir dua kelakuan.

(Salah suatunya) bahawa ada kafir pada negerinya maka perang sabil itu fardhu kifayah atas segala Muslimin pada tiap-tiap tahun. Maka apabila diperbuat akan dia oleh orang yang padanya kifayah gugurlah dosa daripada yang tinggalnya. Dan berdiri tempat yang demikian itu bahawa dipenuh akan imam akan tempat yang ditakuti yang mengiringi negeri mereka itu dipenuhkan dengan alat perang dan orang berperang serta ditegahkan segala kota dan segala parit. Dan diaturkan pada tiap-tiap pihak itu amir diserahkan kepadanya segala pekerjaan Muslimin daripada jihad dan lainnya.

(Dan keduanya) bahawa masuk kafir pada satu negeri daripada negeri Muslimin atau datang mereka itu hampir negeri Muslimin kurang daripada musafatul qasar (tiga marhalah) dan seumpama negeri itu dusun dan lainnya dan seumpama negeri Muslimin negeri kafir Zimmi. Maka perang sabil pada ketika itu fardhu ain atas ahli negeri yang tersebut dan atas orang yang ada ia kurang daripada musafatul qasar dengan negeri itu. Dan jika pada ahli negeri itu memadai sekali pun dan atas orang yang ada ia pada musafatul qasar jika berkehendak kepada mereka itu dengan kadar yang memadai. (Maka lazim) akan ahli demikian negeri itu hingga segala kanak-kanak dan segala perempuan dan sahaya dan yang berhutang dan jika tiada dengan izin wali dan segala suami dan penghulu (pemilik sahaya) dan yang empunya hutang sekali pun menolakkan (mengusir) kafir dengan barang yang sedapat daripada mereka itu dan jikalau melontar dengan batu sekali pun.

(Maka syarat wajib) perang sabil dengan kafir yang ada ia pada negerinya itu tujuh syarat. (Pertamanya) Islam maka tiada wajib perang atas (warganegara) kafir dan jika Zimmi sekali pun kerana ia memberi jizyah supaya kita halaukan seteru daripadanya (melindungi mereka daripada musuh) tiada supaya ia halaukan seteru daripada kita (mereka melindungi kita daripada musuh).

(Dan keduanya) baligh maka tiada wajib atas kanak-kanak. (Ketiganya) berakal maka tiada wajib atas yang gila. (keempatnya) merdeka maka tiada wajib atas sahaya dan jika disuruh oleh penghulunya sekali pun dan jikalau sahaya yang mab’az sekali pun dan tiada wajib pula atas mudabbar dan mukatab.

(Kelimanya) lelaki maka tiada wajib atas perempuan dan khunsa yang musykil. (Keenamnya) hendak ada ia sihat maka tiada wajib atas yang sakit dengan penyakit yang menegah akan dia daripada berperang dan daripada berkenderaan melainkan dengan musyakah yang amat sangat sekira-kira tiada tertanggung pada adat bersalahan sakit yang tiada menegahkan dia daripada yang tersebut. Maka tiada diiktibarkan dengan sakit kepala yang sedikit dan sakit gigi dan demam yang ringan.

(Ketujuhnya) kuasa ia berperang maka wajib atas orang yang terpotong umpama tangan atau terpotong kebanyakan jarinya dan tiada wajib atas orang yang lasa tangannya atau lasa kebanyakan anak jarinya dan tiada wajib pula atas orang yang tiada bekal dan barang yang disediakan bagi perang seperti tiada senjata dan kenderaan dan nafkah.

(Bermula) orang yang ditawankan daripada kafir itu atas dua bahagi. (Satu bahagi) daripadanya tiada boleh dipilih oleh imam bahkan jadi sahaya dengan semata-mata ditawankan dia yakni diambilkan dia dan iaitu segala kanak-kanak dan segala perempuan kafir dan sahaya mereka itu. Dan dihubungkan dengan yang tersebut segala khunsa dan yang gila maka jadi sekeliannya dengan semata-mata ditawankan dia.

(Dan satu) bahagi tiada jadi sahaya dengan ditawankan dia dan iaitu segala kafir asli yang lelaki yang baligh lagi merdeka lagi berakal. Maka diberi pilih akan imam pada mereka itu antara empat perkara, pertamanya dibunuhkan dia dan keduanya dijadikan dia sahaya dan hukumnya kemudian daripada dijadikan sahaya seperti hukum segala harta ghanimah . Demikian lagi yang jadi sahaya dengan semata-mata ditawankan dia dahulu itu maka diberikan khamasnya kepada ahlul khamsa dan yang tinggal lagi diberi kepada ghanamin. Dan ketiganya dinikmatkan dia dengan dilepaskan dia dan keempatnya dibuat penebus dengan mengambil harta daripada mereka itu samada harta mereka itu atau harta kita pada tangan mereka itu atau dibuat penebus dengan lelaki dan lainnya yang ditawankan dia daripada Muslimin. Maka harta penebus mereka itu seperti hukum harta ghanimah diberikan khamsa bagi ahlul khamsa dan yang tinggal lagi diberi kepada ghanamin.

Dan harus ditebus seorang kafir dengan seorang Muslim atau lebih dan beberapa kafir dengan seorang Muslim atau lebih. Maka diperbuat oleh imam atau amir al jish daripada yang empat perkara ini barang yang ada padanya maslahah bagi Muslimin dengan ijtihadnya. Maka jika tersembunyi atasnya yang terlebih maslahatnya habiskan mereka itu dahulu hingga nyata baginya yang terlebih maslahatnya maka dikerjakan dia. Dan keluar dengan kafir asli itu yang murtad maka disuruh imam akan mereka itu dengan masuk Islam maka jika tertegah mereka itu dibunuhkan dia. Dan orang kafir yang masuk Islam ia dahulu daripada ditawankan dia oleh imam terpeliharalah hartanya daripada dijadikan dia ghanimah dan terpelihara darahnya daripada ditumpahkan dia dan segala anaknya yang kecil daripada ditawankan dia dan dihukumkan dengan Islam sekeliannya kerana mengikut baginya. Adapun segala anaknya yang baligh lagi berakal maka tiada terpelihara sekeliannya dengan Islam bapanya kerana tiada mengikut mereka itu akan bapanya pada Islam. Dan anaknya yang gila seperti hukum anak yang kecil maka terpeliharalah ia dengan Islam bapanya. Dan Islam nenek itu memelihara akan cucunya yang kecil dan jika bapanya lagi hidup sekalipun.

Dan Islam kafir tiada memelihara ia akan isterinya daripada dijadikan dia sahaya atas yang muktamadnya seperti di dalam ‘manhaj’ dan jika bunting ia sekali pun pada qaul yang asah. Dan hamilnya itu memelihara akan dia oleh Islam bapanya kerana ia mengikut bapanya pada Islam. Dan jika tiada memelihara ia akan isterinya pada surah ini sekali pun. Maka jika dijadikan isterinya itu sahaya dengan ditawankan dia putuslah nikah suaminya pada ketika itu samada ditawankan dia dahulu daripada dihaul atau kemudiannya kerana tertegah mengekalkan sahaya perempuan yang kafir pada nikah Muslim seperti barang yang tertegah pada permulaan nikahnya.

(Dan hukumkan) bagi kanak-kanak dengan Islamnya manakala didapatkan salah satu daripada tiga sebab ini. (Pertamanya) bahawa Islam salah seorang daripada dua ibu bapanya maka dihukumkan dengan Islamnya kerana mengikut bagi seorang daripada keduanya. Dan pada makna dua ibu bapa itu segala nenek laki-laki dan segala nenek perempuan dan jika yang tiada mempesakai sekali pun samada ia dari pihak bapa atau pihak ibu yakni dikehendaki Islam seorang daripada usulnya dan jika jauh ia dan jika yang hampirnya lagi hidup sekali pun. Dan seumpama kanak-kanak itu ‘hamal’ dihukumkan Islamnya dengan Islam seorang daripada ibu bapanya atau seorang daripada usulnya. Dan yang baligh hal keadaannya gila, atau baligh ia hal keadaannya berakal kemudian gila ia maka seperti kanak-kanak maka dihukumkan dengan Islamnya mengikut bagi salah seorang daripada dua ibu bapanya atau seorang daripada usulnya.

(Dan keduanya) bahawa ditawankan dia oleh Muslim tinggal ia yakni kanak-kanak itu daripada salah seorang ibu bapanya dan umpama kanak-kanak itu yang gila maka dihukumkan Islamnya zahir dan batinnya kerana mengikut bagi yang menawannya. Dan jika ditawankan kanak-kanak itu serta dengan salah seorang daripada ibu bapanya maka tiada mengikut ia akan yang menawannya bahkan mengikut salah seorang daripada ibu bapanya dan makna keadaannya serta dengan salah seorang daripada ibu bapanya bahawa ada keduanya itu pada angkatan tentera yang satu dan ghanimah yang satu dan jikalau bersalah-salahan yang menawan keduanya sekali pun tiada dikehendaki bahawa yang memilik keduanya itu seorang. Dan jika ditawankan dia oleh kafir zimmi dan dibawa akan dia kepada kampung Islam tiada dihukumkan dengan Islamnya pada qaul yang asah bahkan adalah ia atas agama orang yang menawannya. Maka jika yang menawan Yahudi maka ia Yahudi dan jika Nasrani maka ia Nasrani. Dan jika bersalah-salahan dengan agama dua ibu bapanya sekali pun. Dan kata Qil dihukumkan dengan Islamnya kerana dibawa akan dia kepada kampung Islam.

(Dan ketiganya) bahawa didapatkan kanak-kanak itu laqit (menetap?) di dalam kampung Islam dan jika ada padanya kafir zimmi sekalipun maka bahawasanya kanak-kanak itu Muslim ia kerana mengikut bagi kampung. Demikian lagi jika didapatkan di dalam negeri kafir dan padanya orang Islam yang mamkin keadaan kanak-kanak itu daripadanya jika orang Islam yang ditawankan dia sekali pun yang berhamburan yang tiada dihabiskan dia atau orang Islam yang berniaga padanya.

Sumber : (Matla'al Badrin Wa Jami' al Bahrain, ms 203-206 Cetakan 13 Oktober 1984 dari karangan asal bertarikh 12 Syaaban 1303H oleh Muhammad bin Ismail Daud Fatani)

Monday, June 25, 2007

Hukuman Hudud di dalam Perundangan Islam (1/3)

(Satu analisa mengapa hukuman hudud perlu dilaksanakan -Siri pertama dari 3 siri)

Oleh Dr Haron Din

(Telah dibentangkan dalam, ‘Seminar Pentadbiran Undang-Undang Syariah, Jenayah dan Keluarga Islam Kedah pada 21 Jamadil Awal hingga 23 Jamadil Awal 1398 bersamaan 29 April hingga 1 Mei 1978’ – diterbitkan oleh Pejabat Agung PAS, Cetakan Pertama 1398H/1978)

Pendahuluan

Persoalan ‘hukuman hudud’ adalah persoalan yang amat rapat hubungannya dengan persoalan ‘jenayah’ yang berlaku dalam masyarakat. Apabila Islam mewajibkan hukuman hudud dilaksanakan maka ianya bertujuan untuk membersihkan masyarakat dari perbuatan keji dan mengamankan negara dari bahaya ancaman penjenayah. Manusia hari ini telah menolak hukuman hudud dan menciptakan gantinya suatu bentuk hukuman yang dikenali dengan undang-undang jenayah atau undang-undang pidana. Undang-undang jenayah yang diciptakan oleh manusia adalah juga untuk menjaga masyarakat dari ancaman penjenayah dan mengawal ketenteraman umum. Tetapi apakah realiti yang di hadapan kita sekarang demikian itu hasilnya.

Dalam Dewan Masyarakat , keluaran Julai 1977 di ruangan masalah sosial, sebuah makalah yang bertajuk ‘Hukuman Longgar- Jenayah Makin Kejam’ telah disiarkan dalam makalah tersebut. Tuan Pengarah Cawangan Jenayah Malaysia, antara lain telah menyebut (mengikut makalah itu) dalam tahun 1970 terdapat 1152 kecurian kereta dan motor berbanding dengan 5669 pada tahun 1975 iaitu pertambahan 311.9%. Perompakan pula meningkat dari 800 pada tahun 1970 kepada 3111 tahun 1975 iaitu pertambahan 288.9%. Di antara tahun 1974-75, perompakan bertambah sebanyak 902 kes iaitu bertambah 40.83%. Kecurian dan pecah rumah meningkat dari 6310 tahun 1970 kepada 13235 tahun 1975 iaitu bertambah 109.7%. Tahun 1974 terdapat 10398 kes iaitu pertambahan 27.28%. Peras ugut meningkat dari 428 kes tahun 1970 kepada 697 tahun 1975. Pembunuhan meningkat dari 118 tahun 1970 kepada 188 tahun 1975 tahun 1974 sahaja terdapat 197 pembunuhan)

Bagi kes rogol, mengikut laporan parlimen seperti yang disiarkan dalam akhbar Utusan Zaman, 6 November 1977 angka rasmi bagi kes kes rogol terus meningkat.

Tahun Kes

1969 187
1970 190
1971 189
1972 231
1973 211
1974 262
1975 248
1976 265

Angka-angka yang tersebut di atas sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan keadaan jenayah di Malaysia di masa yang akhir-akhir ini, Itu adalah sebahagian kecil dari perangkaan jenayah keseluruhannya. Itu juga merupakan angka-angka rasmi. Ada pun kejadian-kejadian jenayah yang berlaku semuanya adalah berlipat ganda dari itu. Ini semua menyebabkan timbul pertanyaan : Mengapa demikian jadinya keadaan jenayah? Mengapa angka-angka jenayah terus bertambah dari tahun ke tahun? Apakah undang-undang jenayah hari ini tidak memberi sebarang kesan kepada penjenayah? Adakah undang-undang jenayah di hari ini sesuai diteruskan bagi menghadapi masa hadapan yang penuh dengan cabaran jenayah? Kalau tidak maka apakah alternatifnya?

Dalam kontek ‘hukuman hudud’ seperti yang diperuntukkan di dalam perundangan Islam amat jelas sekali Allah menekankan bahawa di dalam melaksanakan hukum hudud, terutama hukuman untuk pencuri dan penzina, akan tercegahlah masyarakat dari ancaman jenayah, Allah berfirman (bermaksud) “ Orang-orang yang mencuri lelaki atau perempuan maka hendaklah dipotong tangan mereka, sebagai balasan bagi apa yang mereka lakukan, cegahan akan datang dari Allah.”

Di dalam satu ayat lain yang telah dimansuh bacaannya (bermaksud) : “Orang tua yang berzina lelaki atau perempuan maka rejamkanlah mereka, cegahan akan datang dari Tuhan.”

Di dalam ayat-ayat yang tersebut di atas kita mendapat suatu jaminan dari Allah swt, apabila hukuman Allah terhadap pencuri dan penzina dilaksanakan, maka Allah akan mencegah jenayah seperti itu dari terus berlaku.

Apabila hukuman hudud dilaksanakan di zaman Rasulullah saw maka kejadian-kejadian jenayah dalam segala bentuknya telah berkurangan dan hampir tidak berlaku lagi di akhir-akhir hayat Rasulullah saw. Di zaman Rasulullah saw berlaku beberapa kejadian jenayah tanpa diketahui oleh manusia. Oleh kerana Allah telah menjanjikan bahawa apabila hukumanNya dilaksanakan maka cegahan akan datang dari Allah maka ‘ ma izzatil islami’ dan ‘alGhamidiyah’ telah datang menyerah diri kepada Rasulullah saw dengan mengakui kesalahan hudud yang mereka lakukan. Mereka meminta hukuman Allah dijatuhkan. Apabila hukuman Allah dilaksanakan ke atas mereka maka ianya menjadi contoh tauladan yang berkesan dalam menjauhkan manusia dari melakukan jenayah.

Di zaman pemerintahan khalifah Arrasyidin, jenayah terus berkurangan. Di zaman itu jenayah tidak menjadi satu masalah, baik kepada masyarakat maupun kepada negara, masyarakat Islam terselamat dari ancaman jenayah.

Di zaman pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik, hukuman hudud dilonggarkan setahun kerana sebab-sebab tertentu. Dalam masa tersebut kejadian jenayah menjadi-jadi dan mula bertambah dari bulan ke bulan. Hisyam bin Abdul Malik menguatkuasakan semula hukuman hudud dan didapati pelakuan jenayah berkurangan semula.

Sejarah telah mencatitkan bahawa sejak Islam sampai ke India di zaman Omar ibnu Khattab, hukuman hudud dilaksanakan. Dengan perlaksanaan itu masyarakat India telah menikmati keamanan dan ketenangan. Apabila penjajah menukarkan hukum di negeri itu dari Islam kepada undang-undang Inggeris sejak tahun 1871M. Maka sejak dari itu bermulalah zaman suburnya jenayah. Masyarakat Mesir mula menikmati erti aman damai dengan bermulanya zaman Islam yang telah dibawa oleh Omar bin Al’As. Apabila pengaruh Perancis meresap ke dalam masyarakat Mesir yang akhirnya berjaya mendaulatkan undang-undangnya dalam tahun 1884M maka bermulalah zaman bermaharajalelanya jenayah.

Turki telah lama menikmati keamanan di bawah pemerintahan Islam. Apabila Mustafa Kamal Atartuk menukarkan undang-undang Islam kepada undang-undang Barat dalam tahun 1924 maka bermulalah masalah jenayah menganggu masyarakat. Di zaman pemerintahan al Malik Abdul Aziz Al Saud di Saudi Arabia hanya 16 (enam belas) orang sahaja pencuri yang (di)potong tangan selama 24 tahun al Malik Abdul Aziz memerintah.

Semuanya ini memberi erti yang besar dan mendalam kepada orang-orang yang ingin mengambil iktibar dari apa yang berlaku di hadapan kita. Pakar-pakar jenayah moden ligat mencuri formula demi formula untuk mengatasi jenayah itu. Berbagai-bagai cara dan hukuman telah dilaksanakan namun jenayah terus berkembang subur.

Bagi kita umat Islam penyelesaian masalah jenayah telah siap sedia untuk dilaksanakan. Itulah juga satu alternatif bagi masyarakat manusia. Terimalah hukuman hudud dalam perundangan Islam sebagai satu-satunya ubat untuk kebahagiaan dan kesentosaan umat manusia.

Pengertian hudud

Pengertian hudud perlu dijelaskan terlebih dahulu kerana ianya mempunyai kaitan yang rapat dengan mengapa hukuman itu perlu dilaksanakan. Hudud ialah perkataan ‘jamak’ satunya ‘mufrad’ disebut ‘had’. Had dari segi bahasa Arab bererti ‘sekatan’ atau ‘sempadan’ atau ‘tegahan’ (1)

Pengertian ini sudah mengandungi maksud tersendiri iaitu apabila hukum had itu dilaksanakan dengan penuh ketaatan kepada Allah maka ianya akan menjadi ‘sekatan’ atau ‘sempadan’ yang akan mencegah individu dan masyarakat dari melakukan jenayah (2) Dari segi istilah perundangan Islam, hudud itu diertikan dengan ‘aqubah muqadarat tajibu haqqan Allah Taala’ iaitu ‘siksaan yang ditetapkan wajib dilaksanakan sebagai hak Allah’. Perlu dijelaskan juga istilah hudud bukan ciptaan sesiapa, ianya ciptaan Allah. Allah yang menciptanya lebih mengetahui dengan hikmatnya.

Para fuqaha menjelaskan bahawa ‘hudud’ itu adalah sebagai pencegah sebelum sesuatu jenayah itu dilakukan dan penyesalan yang amat sangat sesudah hukuman itu dijatuhkan. Ini bererti apabila diumumkan sahaja kuatkuasa siksaan hudud, ia akan menjadi pencegah sebelum sesuatu jenayah itu dilakukan. Kalau diteruskan juga jenayah itu maka penjenayah tersebut sukar melepaskan diri dari dihukum. Setelah dihukum maka ianya akan menjadi sebesar-besar tegahan untuk membendung jenayah (4)

Jelaslah sekarang bahawa hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Manusia tidak berhak menolak atau memindanya jauh sekali dari mengingkarinya jika mereka beriman dengan Allah. Manusia adalah khalifah Allah yang berkewajipan melaksanakan amanah Allah itu dengan sebaik-baiknya.

Jenis-jenis kesalahan hudud dan hukumanNya

Dalam perundangan Islam kesalahan-kesalahan hudud telah ditetapkan seperti berikut : mencuri, merompak (al Hirabah), zina, menuduh zina, minum arak dan murtad (5)

Mencuri

Mencuri adalah satu kesalahan hudud yang dihukum mengikut seperti mana firman Allah : Maksudnya: “Orang yang mencuri, lelaki atau perempuan, hendaklah dipotong tangan mereka kedua-duanya sebagai balasan atas perbuatan mereka, cegahan akan datang dari Allah.” (Surah al Maidah : ayat 38)

Merompak atau menyamun (al Hirabah)

Dalam kategori al Hirabah ini termasuklah segala gangguan-gangguan umum, jenayah terhadap negara, merompak, menyamun dan sebagainya. Orang-orang yang melakukan kesalahan ini hendaklah dihukum seperti mana firman Allah : Maksudnya : “ Sesungguhnya balasan (hukuman) bagi mereka yang memerangi Allah dan RasulNya dan melakukan kerosakan di atas muka bumi, mereka itu hendaklah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang negeri.” (Surah al Maidah : 33)

Dalam mentafsirkan ayat di atas Imam Syafie pernah menerangkan yang ermaksud, “Dalam sesuatu rompakan dan sebagainya jika didapati perompak-perompak itu hanya sekadar merampas harta benda dengan cara menakut-nakutkan mangsanya, maka mereka hendaklah dihukum dengan memotong tangan kanan dan kaki kirinya. Kalau dalam rompakan itu mereka membunuh mangsanya tetapi tidak mengambil sebarang harta, maka mereka hendaklah dibunuh balas. Jika disamping merompak itu harta diambil mangsanya dibunuh maka mereka hendaklah disalib selamanya tiga hari dan dibunuh. Jika mereka hanya menganggu kententeraman umum dan mengancam orang tanpa mengambil sebarang harta mereka hendaklah dibuang daerah.” (6)

Menurut al Qurtubi di dalam tafsirnya bahawa pihak pemerintah boleh membuat pilihan di dalam menghukum perompak-perompak dan sebagainya samada hendak menjatuhkan hukuman bunuh atau salib atau potong tangan dan kaki secara bersilang atau membuang daerah mengikut seperti mana yang tersebut di dalam ayat tadi.

Zina

Orang yang berzina hendaklah dihukum menurut peruntukan al Quran : Maksudnya : “Orang yang berzina perempuan dan lelaki hendaklah dihukum sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat.” (Surah An Nur : 2)

Ulama-ulama sepakat mengatakan bahawa ayat tersebut di atas adalah khusus untuk penzina yang belum berkahwin ‘ghairu mukhsan’ mereka hendaklah disebat dengan seratus kali sebat. Adapun penzina yang telah berkahwin ‘mukhsan’ maka mereka itu hendaklah dihukum rejam. Diriwayatkan dari Omar bin al Khattab ra katanya : “Sesungguhnya Allah swt telah mengutus Muhammad saw dengan hak. Diturunkan kepadanya al Quran. Di antara ayat yang diturunkan kepadanya ialah ayat rejam. Kami telah membacanya, memahami dan menyedarinya. Rasulullah saw telah merejam penzina. Kami juga telah merejam penzina selepasnya. Aku khuatir kalau-kalau ada di zaman kebelakangan nanti orang yang meragui dan menghujahkan hukum rejam itu tidak terdapat di dalam al Quran. Dari itu mereka akan tersesat kerana meninggal hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya. Rejam adalah sebenar hukuman ke atas penzina yang berkahwin samada lelaki atau perempuan sekiranya ada bukti nyata (al Baiyinah) atau mengandung atau pun pengakuan.”(7)

Al Imam As Syafie pernah menegaskan bahawa hukuman ke atas penzina yang berkahwin adalah rejam (8). Ulama-ulama sepakat mengatakan bahawa penzina yang berkahwin hendaklah dihukum rejam (9) Rasulullah saw telah menjatuhkan hukuman rejam ke atas Ma’azir Islami dan al Ghamidiyah (10).

Di sini mungkin timbul persoalan mengapa Islam menghukum rejam ke atas penzina hingga mati. (Bagi setengah qaul) sedangkan hukuman bunuh itu hanya wajar dihukum ke atas pembunuh sahaja. Jika diamat-amati akan ternyatalah bahawa sebenarnya penzina adalah pembunuh yang kejam. Dengan melakukan zina bererti berlakulah pembunuhan halus dengan cara yang berbagai-bagai. Orang berzina sudah tentu tidak untuk melahirkan anak. Dengan perbuatan itu bererti ia sudah membunuh insan yang sepatutnya boleh dilahirkan dengan secara yang sah.

Jika berlaku juga peristiwa mengandung hasil dari perbuatan zina maka kandungan itu akan digugurkan (11) akan dibunuh hidup-hidup bayi yang dalam kandungan dengan cara yang paling kejam. Jika kandungan itu lahir juga walaupun tidak dikehendaki maka bayi itu akan ditanam hidup-hidup, dilontar ke dalam sungai, diberi kepada anjing untuk diganyang. Jika hidup juga bayi itu maka ianya sudah dibunuh jiwanya oleh penzina tadi. Kanak-kanak itu membesar tanpa kasih sayang emak dan ayahnya. Akhirnya ia akan menjadi musuh masyarakat, perosak negara. Apakah perbuatan-perbuatan kejam seperti itu tidak memastikan dihukum orang-orang yang sebenarnya bertanggungjawab bagi menimbulkan masalah tersebut. Penzina adalah pembunuh yang paling kejam. Memang wajar mereka dibunuh.

Menuduh zina (Qazaf)

Melemparkan tuduhan zina ke atas seseorang adalah perbuatan yang menyentuh kehormatan. Tuduhan itu terlalu berat ditanggung oleh seorang yang mulia dan tidak bersalah. Orang yang membuat tuduhan palsu itu hendaklah dihukum seperti mana ayat Allah : Maksudnya : “ Dan mereka yang melemparkan tuduhan zina ke atas perempuan-perempuan yang bersih kemudian mereka tidak dapat membuktikan dengan empat orang saksi maka hendaklah dihukumkan mereka dengan lapan puluh kali sebat.” (Surah An Nur : 4)

Terlalu banyak implikasi yang timbul dari sesuatu tuduhan zina yang melulu ke atas seseorang. Perbuatan itu akan melahirkan permusuhan, memporak-perandakan rumahtangga dan masyarakat. Anak-anak yang lahir dari seseorang yang dituduh zina akan menjadi mangsa. Kebahagiaan berumahtangga akan runtuh dan hancur. Oleh yang demikian ulama-ulama berijmak mengatakan bahawa orang yang menuduh zina ke atas perempuan-perempuan yang bersih hendaklah dihukum sebat dengan lapan puluh kali sebat (12)

Minum Arak

Al Quran al Karim telah menjelaskan bahawa arak adalah haram, ia adalah keji dari pekerjaan syaitan yang mesti dijauhi. Ayat Allah : Maksudnya : “”Wahai orang-orang yang beriman bahawa sesungguhnya arak dan judi, dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah semata-mata kotor (najis / keji) dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya”. (al Maidah :90)

Perbuatan minum arak amat keji, sekeji orang yang menyembah berhala. Abu Hurairah ra berkata : Rasulullah saw bersabda (bermaksud) “Orang yang selalu meminum arak adalah seperti menyembah berhala.” Oleh kerana perbuatan meminum arak itu adalah perbuatan syaitan yang dikeji maka Rasulullah saw mengikut riwayat Anas bin Malik ra telah menghukum ke atas peminum arak dengan empat puluh kali sebat (14)

Ulama-ulama Islam sependapat mengatakan bahawa hukuman ke atas peminum arak adalah empat puluh kali sebat, samada yang meminum tersebut mabuk atau pun tidak.

Murtad

Murtad mengikut istilah fuqaha ialah mereka yang meninggalkan agama yang sebenar iaitu Islam (15). Orang-orang yang telah beragama Islam dari mulanya, atau memeluk agama itu setelah sebelumnya ia beragama lain adalah mereka yang telah mendapat petunjuk Allah. Orang yang berada di atas petunjuk Allah tidak seharusnya meninggalkan petunjuk itu kepada petunjuk lain dan tidak harus dibuka peluang untuk mereka berbuat demikian kerana perbuatan itu boleh menyesatkan orang ramai dari agama yang sebenarnya. Di samping itu ia akan membuka jalan kepada musuh-musuh Islam yang sememangnya menanti peluang untuk merosakkan Islam. Jika orang-orang yang beragama Islam boleh meninggalkan agama itu sewenang-wenangnya tanpa sebarang tindakan yang keras dan berkesan, maka agama Islam akan menjadi momokan. Untuk mempertahankan kesucian agama Islam maka pekerjaan mempersendakan agama Allah seperti meninggalkannya dengan menjadi murtad adalah suatu kesalahan besar. Allah berfirman;

Maksudnya : "Dan sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari agamanya (Islam), lalu dia mati sedang ia dalam keadaan kafir (ingkar), maka orang-orang yang demikian, rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya." (Al Baqarah : 217)

Rasulullah saw telah menyatakan hukuman ke atas orang yang murtad dalam sabdanya seperti yang Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Abu Daud, (maksudnya) ‘Sesiapa yang menukarkan agamanya (Islam), maka hendaklah ianya dibunuh’ Diriwayatkan juga oleh Darulquthni katanya, “Seorang perempuan, yang dipanggil Ummu Marwan telah murtad di zaman Rasulullah saw. Baginda telah memerintah supaya perempuan itu segera bertaubat, jika tidak ianya hendaklah dibunuh.”

Abu Bakar ra telah memerangi orang yang murtad di zamannya. Sahabat-sahabat yang bersama-sama dengannya telah bersama-sama memikul tanggungjawab membunuh orang-orang murtad. Ulama-ulama Islam berijma’ mengatakan orang yang murtad wajib dibunuh (16)

Demikianlah kesalahan-kesalahan hudud dan hukuman-hukumannya mengikut perundangan Islam. Setiap hukumannya yang disebutkan itu adalah hukum qat’ie (hukum putus) yang tidak boleh sama sekali diubah dan dipinda. Ianya adalah hak Allah yang wajib dilaksanakan, orang-orang yang mengingkari hukuman-hukuman itu, atau mempersenda-sendakannya, atau menyakini bahawa hukuman-hukuman yang dibuat oleh manusia yang lain dari yang tersebut itu lebih baik dan lebih sesuai, maka orang-orang tersebut sebenarnya telah murtad. (17) Bersambung... InsyaAllah

Siri pertama dari 3 siri)

Thursday, June 21, 2007

Fasal fi Taraqus Solah

Ini fasal pada menyatakan orang yang meninggalkan sembahyang yang difardhu ain atas jalan asal. Hal keadaannya (kerana) ingkar ia atau lainnya dan pada menyatakan hukuman. Maka keluar dengan (selain dari ) fardhu ain fardhu kifayah seperti sembahyang jenazah dan keluar dengan sembahyang itu puasa maka tiada dibunuh dengan meninggalkan dan sanya dihabiskan dia dan ditegahkan dia daripada makan dan minum. Dan keluar dengan asal sembahyang yang dinazarkan maka tidak dibunuh dengan meninggalkan.

(Bermula) orang mukallaf yang meninggalkan sembahyang fardhu itu atas dua bahagi. (Salah satunya) ditinggalkan dia maka tiada sembahyang hingga keluar waktunya atau tiada sembahyang sekali-kali hal keadaan (dengan sebab) tiada diiktiqadkan wajibnya atas jalan (kerana) ingkar atau inat seperti ingkarnya kemudian daripada ketahui dengan wajibnya maka hukumannya seperti hukum murtad dan telah terdahulu kenyataannya. (Dan keduanya) tinggalkan dia kerana malas dan bermudah-mudah dan ia iktiqadkan wajibnya. Ditinggalkan dia hingga keluar waktunya maka disuruh taubat maka jika taubat dan sembahyang ia tiada dibunuh akan dia. Dan jika tiada maka dibunuh akan dia atas jalan had tiada dikafir hukumannya seperti hukum Muslimin yang tiada meninggalkan sembahyang iaitu wajib dimandikan dan dikafankan dan wajib sembahyang atasnya dan wajib ditanamkan dia.

(Dan tiada) dibunuhkan dia melainkan jika disuruh akan dia dengan menunaikan sembahyang pada ketika sempit waktunya dan dijanjikan dia oleh imam atau naibnya dengan membunuhkan dia atas meninggalnya. Maka jika berkekalan ia atas meninggalnya hingga keluar waktu dibunuh akan dia oleh imam atau naibnya. Ini jika tiada ia nyatakan uzurnya jika dinyatakan uzur seperti lupa atau sejuk atau umpamanya daripada segala uzur yang sahih atau yang tiada sahih maka tiada dibunuhkan dia kerana tiada tahkik daripadanya. Dimaksudkan takhir sembahyang daripada waktu dengan tiada uzur. Demikian lagi jika katanya sudah ia sembahyang jikalau dusta sekalipun dan tiada dibunuh pula dengan sebab meninggalkan qada’.

(Dan yang sahihnya) wajib dibunuhkan orang yang meninggal sembahyang itu dengan meninggalkan satu sembahyang jua kerana zahir hadis (Bainal abdi wa bainal kufri taraqus solah – Riwayat Muslim) tetapi dengan syarat dikeluarkan dia (bukan) daripada waktu zarurat pada barang (waktu sembahyang) yang ada baginya (waktu zarurat) dengan bahawa (dibolehkan) dijamakkan dia. Serta dengan yang keduanya pada waktunya maka tiada dibunuh dengan meninggalkan Zohor hingga jatuh matahari. Dan tiada dibunuh dengan meninggal Maghrib hingga naik fajar. Dan dibunuh pada meninggal Subuh dengan naik matahari dan dibunuh pada meninggalkan Asar dengan jatuh matahari. Dan dibunuh pada meninggalkan Isya’ dengan naik fajar. Maka disuruhkan dia dengan menunaikan sembahyang apabila picik waktunya dan janjikan dia dengan membunuh apabila dikeluarkan dia daripada waktunya. Maka jika berkekalan ia dan dikeluarkan waktunya mewajibkan membunuhnya.

(Dan dibunuhkan dia) dengan meninggalkan Jumaat dan jika katanya aku sembahyang akan dia Zohor sekalipun yang tersebut di dalam ‘Ziadatul Rudhah’. Maka dibunuh akan dia dengan keluar waktunya jika tiada ia taubat. Maka jika taubat ia seperti katanya tiada aku tinggalkan dia kemudian daripada ini selama-lamanya maka tiada dibunuh akan dia. Maka dibunuh akan dia ini pada orang yang lazim akan dia oleh Jumaat dengan ijma’ dengan bahawa ada ia daripada ahli al Masir tiada orang yang ada ia daripada ahli al Qari kerana berkata Imam Abu Hanifah tiada Jumaat itu melainkan atas ahli Masir jama’ yakni menghimpunkan bagi qadi dan hakim syaraie dan syartie.

Sumber : (Matla'al Badrin Wa Jami' al Bahrain, ms 202 cetakan 13 Oktober1984 dari karangan asal bertarikh 12 Syaaban 1303H oleh Muhammad bin IsmailDaud Fatani)

Kitab al Bughah

Ini kitab pada menyatakan bughah. Iaitu satu puak daripada Muslimin melawan mereka itu akan imam yakni keluar mereka itu daripada taatnya. Tiada mengikut mereka itu baginya atau menegah hak yang wajib atas mereka itu seperti zakat. (Maka jika) diperang oleh imam akan ahli al bughah dengan tiga syarat. (Pertamanya) bahawa ada bagi mereka itu syukah dengan sebab kuat dan banyak. Dan dengan sebab orang besar yang ditaatkan dia pada mereka itu. Dan jika tiada yang ditaatkan dia itu imam sekalipun sekira-kira berhajat oleh imam pada mengembalikan sekeliannya kepada taatnya kepada menolakkan harta dan menyediakan tentera. Maka jika ada mereka itu bilangan-bilangan yang mudah diambilkan (ditangkap) sekeliannya dengan tiada berhajat kepada harta dan tentera maka tiada dinamakan mereka itu bughah.

(Dan keduanya) bahawa keluar mereka itu daripada taat imam dengan sebab tiada mengikut baginya pada barang yang disuruh dengan dia atau ditegah daripadanya pada sesuatu yang tiada menyalahi akan syara’ atau dengan sebab menegah sekeliannya akan hak yang berhadap atas mereka itu samada hak itu harta seperti zakat atau lainnya daripada harta seperti had dan qisas. (Dan ketiganya) bahawa ada bagi mereka itu takwil yang muhtamal bagi sahnya sekira-kira zahir dan adalah ia batin pada zan. Maka jika takwil itu putus batalnya seperti takwil segala orang murtad kemudian daripada wafat Nabi saw dengan kata mereka itu tiada kami beriman dengannya melainkan pada putus batalnya kerana syariatnya saw kekal ia hingga sampai kepada hari kiamat. Maka tiada diiktibarkan takwil ini bahkan yang mempunyai takwil ini orang muanat maka berlaku atasnya segala ahkam.

(Dan jangan)diperang imam akan bughah hingga disuruh kepada mereka itu pesuruhnya yang adil lagi mengetahui segala ilmu dan berperang lagi cerdik pandai memberi nasihat . Ditanyanya apa yang dibenci oleh sekeliannya maka jika menyebut mereka itu baginya (imam) akan zalim yang ia sebab pada menegahkan sekeliannya daripada taat akan imam maka hendaklah dihilangkan (disuraikan) dia. Maka jika tiada menyebut sesuatu atau mengakali mereka itu atas melawan kemudian dihilangkan dia zalim. Maka sunat diberi nasihat dengan menakuti akan sekeliannya. Maka jika tiada menerima menakuti maka diberi ketahui akan mereka itu dengan munazarah (seperti muzakarah untuk menyelesaikan pertelingkahan). Maka jika mengakali maka diberi ketahui akan mereka itu dengan perang. Dan jangan dibunuh akan yang kena tawannya yakni apabila kita perang akan mereka itu. Dan jangan dibunuh akan madbarnya dan orang yang sudah dicampakkan senjatanya dan berpaling daripada berbunuh-bunuh. Maka jika dibunuh akan dia oleh seorang yang adil tiada wajib qisas atasnya pada qaul yang asahnya tetapi wajib diat jua.

Dan jangan kita lepaskan orang yang kita tawan akan dia dan jika ada ia kanak-kanak atau perempuan atau sahaya sekalipun hingga selesai perang dan bercerai perhimpunan sekeliannya melainkan jika sudah taat tawanan itu dengan ikhtiarnya dengan mengikut akan imam maka dilepaskan dahulu daripada tersebut. Dan jangan dighanimahkan harta mereka itu dan dikembalikan senjata dan kuda dan segala harta mereka itu apabila selesai perang dan aman daripada tipu daya dan melawan mereka itu dengan bahawa bercerai-cerai sekeliannya atau kembali sekeliannya kepada taat. Dan jangan diperangkan mereka itu dengan sesuatu yang besar kebinasaannya seperti api dan menjanik melainkan kerana darurat maka dengan dia seperti diperang mereka itu akan kita dengan yang tersebut atau telah meliputi sekeliannya akan kita kerana banyak mereka itu. Dan jangan dibunuhkan orang yang sudah luka daripada mereka itu.

Sumber : (Matla'al Badrin Wa Jami' al Bahrain, ms 202-203 Cetakan 13 Oktober1984 dari karangan asal bertarikh 12 Syaaban 1303H oleh Muhammad bin IsmailDaud Fatani)

Wednesday, June 20, 2007

Kitab Ar Riddah

Ini kitab pada menyatakan hukum riddah iaitu sekeji-keji bagi kafir.
(Maka makna riddah itu) memutus oleh orang yang sah talaknya akan Islam iaitu orang yang baligh lagi berakal lagi dengan ikhtiarnya. Maka keluar kanak-kanak dan yang gila atau yang digagahi akan dia. Maka tiada sah riddah sekeliannya. (Dan memutuskan) Islam itu adakalanya dengan niat kafir atau perkataan kafir atau perbuatan kafir. Maka niat kafir itu jika pada masa lagi akan datang sekalipun seperti cita-citanya bahawa ia kafir esok hari atau pada masa yang lagi akan datang maka kafir ia pada ketika itu jua. Dan seumpama niat kafir taradudnya pada kafir maka kafir pula dengan dia. Dan perkataan kafir itu seperti katanya (Allah salasa salasata) atau katanya (ana Allah) selama tiada terlanjur lidahnya atau katanya itu hikayat daripada orang lain atau takut atau berkata wali pada ketika ghaibnya. Dan jika ada yang demikian itu maka tiada kafir. Dan seperti nafi as-sanak atau di nafikan satu sifat daripada sifatNya atau dinafikan seorang nabi daripada anbiya’ yang wajib beriman dengan mereka itu dengan tafsil dan iaitu segala anbiya’ yang 25 yang disebutkan mereka itu di dalam Al-Quran.

Atau mendustakan dia atau ia ingkarkan sesuatu yang sudah ijma’ ulama’ atasnya dengan isbatnya atau nafinya yang maklum daripada agama lagi sangat nyata dengan tiada diuzurkan seperti satu rakaat dari sembahyang 5 waktu pada isbatnya dan seperti sembahyang yang ke 6 pada nafi. Bersalahan jika ia ingkarkan sesuatu yang sudah ijma’ ulama’ atasnya yang tiada diketahui akannya melainkan orang yang hawas. Dan jikalau padanya nas sekalipun seperti mustahak cucu perempuan daripada anak lelaki akan sadas serta anak perempuan dan bersalahan yang diuzurkan dia. Seperti orang yang hampir masanya dengan Islam dan perbuatan kafir itu selama tiada diperbuatnya kerana takut daripada kafir seperti ada ia pada negeri mereka itu. Dan disuruhnya akan dia dengan perbuat yang demikian itu. Dan takut ia atas dirinya. Dan jika ada seperti yang tersebut tiada kafir kerana digagahi akan dia.

Dan maka perbuatan kafir itu seperti sujud akan berhala atau matahari atau bulan. Dan seperti sujud itu ruku’ bagi yang lain daripada Allah maka jadi kafir dengan ruku’nya jika ia qasad membesarkan dia. Seperti membesarkan Allah dan jika tiada maka haram jua. Adapun yang telah berlaku adat dengan merendahkan kepala dan tunduk yang tiada sampai kepada sekurang-kurang ruku’ maka tiada jadi kafir dengan dia dan tiada haram pula tetapi sayugianya makruh jua (dan sama ada) memutuskan Islam itu atas jalan bersenda-senda atau innat atau iqtikad dan bersenda-senda itu seperti dikatakan baginya keratkan kuku kamu bahawasanya sunat ia. Maka katanya tiada aku perbuat dan jika ia sunat sekalipun dan qasad meringankan ia. Dan innat itu seperti katanya (Allah salasa salasata) kerana innat bagi orang yang marah akan ia serta ia iqtikad bahawa Allah Esa ia.

Dan iqtikad itu seperti ia iqtikad hadusal sana’ maka kafir dengan yang demikian itu. Demikian lagi orang yang meringankan dengan nama Allah atau meringankan suruhanNya atau tegahNya atau janji rahmatNya atau janji azabNya. Atau ia ingkar satu ayat daripada Quran yang diijmakkan sabitnya. Bersalahan yang tiada ijma’ atau sabitnya seperti Bismillah yang lain dari Surah An-Naml. Atau ia tambah dalam Quran satu ayat yang tiada ia daripadanya. Atau ia meringankan dengan sunat seperti dikatakan baginya keratkan kuku kamu bahawasanya ia sunat. Maka jawabnya seperti yang terdahulu sebutnya. Atau katanya jikalau disuruh akan daku oleh Allah atau RasulNya dengan begian tiada aku perbuat.

Atau katanya tiada aku ketahui apa iman atas jalan menghinakan ia. Atau katanya bagi orang berkata (Lahaulawalakuwataillahbillah) Lahaula tiada terkaya ia daripada lapar. Atau ia kafirkan seorang Muslim dengan tiada takwil dengan kafir nikmat. Atau tiada mengajarkan Islam kepada orang yang menuntuti Islam daripadanya. Atau ia isyarat dengan kafir atas Muslim atau atas kafir yang berkehendak masuk Islam. Atau memaki nabi atau rasul atau diringankan dengan dia. Atau dinafikan risalah rasul atau nubuwah nabi. Atau katanya tiada aku ketahui nabi itu manusiakah atau jin. Atau menghalalkan sesuatu yang haram dengan ijma’ seperti zina dan minum khamar dan liwat dan zalim. Atau mengharamkan yang halal dengan ijma’ seperti berkahwin dan jual beli dan makan dan minum dan lainnya.

Dan bahawa ditakutkan daripada barang yang jatuh daripada setengah manusia bagi setengahnya pada ketika bermain-main membunuh engkau itu halal atau seumpamanya seperti kata mereka itu halal membunuh akan dikau. Berkata mereka itu atas jalan bersenda-senda tetapi membawa kepada kafir wali’azubillah.

(Dan orang yang) murtad daripada Islamnya wajib disuruhkan dia taubat bersegera pada ketika itu jua. Maka jika taubat ia dengan kembalinya kepada Islam sahlah Islamnya dengan bahawa mengucap dua kalimah shahadat atas tertib iaitu beriman dengan Allah dahulu kemudian dengan rasulNya. Maka jika di ingkasnya tiada sah Islamnya seperti berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Mahazab. Maka jika tiada ia taubat ditaubatkan ia oleh imam atau naibnya jika ada ia orang merdeka dengan dipukulkan batang lehernya dengan pedang. Maka jika dibunuh akan dia lain daripada imam ditakzirkan ia. Dan jika murtad itu sahaya harus bagi penghulunya membunuh akan ia pada qaul yang asahnya. Dan tiada dimandikan murtad dan tiada disembahyang atasnya dan tiada ditanam akan dia pada perkuburan Muslimin yakni tiada wajib dimandikan dia tetapi harus jua. Dan tiada harus sembahyang atasnya kerana haram sembahyang atas kafir dengan segala begiannya dan tiada harus ditanamkan pada perkuburan Muslimin. Dan harus ditanamkan dia pada perkuburan kafir. Dan tiada wajib ditanamkan dia pada asalnya seperti kafir harbi. Maka harus diserukan anjing atas bangkai keduanya itu.

(Dan anak) murtad jika jadi ia dahulu daripadanya murtadnya adalah ia Muslim kerana jadinya pada ketika Islam maka dihukumkan dengan Islamnya. Dan tiada memberi bekas padanya kedatangan riddah dua ibubapa atau salah seorangnya. Demikian lagi jika jadi anak itu pada ketika riddah dan ada seorang Muslim pada usulnya yang dibangsakan dia kepada mereka itu maka adalah ia Muslim kerana mengikut ia daripada usulnya yang tersebut jikalau jauh sekalipun sekira-kira dibangsakan dia kepadanya. Dan jika segala usulnya murtad sekeliannya maka anak itu murtad kerana mengikut bagi mereka itu. Tetapi tiada dibunuh akan dia hingga baligh dan disuruh taubat maka jika taubat maka nyatalah hukumnya. Dan jika tiada mahu taubat maka dibunuh akan dia. Dan jika salah seorang daripada dua ibubapanya murtad dan seorangnya kafir asli maka anaknya kerana asli seperti berkata oleh Baghawi.

(Dan segala milik) murtad itu muwakuf yakni terhenti. Maka jika matinya hal keadaannya murtad nyatalah hilang miliknya daripada ketika riddahnya. Dan jika Islam ia nyatalah kekal miliknya. Dan ditaruhkan hartanya pada orang adil. Dan sahaya perempuannya pada umpama mahram seperti perempuan yang kepercayaan. Dan dinafkah daripada hartanya atas dirinya dan atas segala orang yang wajib nafkahnya seperti segala anaknya dan segala isterinya dan dibayar daripadanya hutangnya yang lazim akan dia dahulu daripada riddah. Dan ganti barang yang dibinasakan pada ketika riddahnya. Dan dibayar oleh mukatabnya akan nujum ketabahannya bagi qadi dan jadi merdeka ia. Dan jangan diterima oleh yang murtad itu kerana diterimanya tiada diiktibarkan dia. (Dan segala tasraf) orang murtad jika sesuatu yang tidak menerima taklik seperti jual beli dan bergadai dan hibah maka batal. Dan jika menerima taklik seperti merdeka dan tadbir dan wasiat maka terhenti jika Islam ia nyata lulusnya dan jika tiada maka nyata batalnya.

Sumber : (Matla'al Badrin Wa Jami' al Bahrain, ms 200-202 Cetakan 13 Oktober 1984 dari karangan asal bertarikh 12 Syaaban 1303H oleh Muhammad bin Ismail Daud Fatani)

Tuesday, June 19, 2007

Kitab al Sil dan barang yang dibinasakan oleh binatang ternak

Ini kitab pada menyatakan hukum Sil yakni menyegajai seorang akan seorang dan barang yang dibinasakan oleh binatang.

(Bermula) orang yang diqasadkan dia oleh yang menyegajai samada Islam atau kafir, berakal atau gila, baligh atau kanak-kanak, kerabatnya atau ajnabi atau binatang. Menyengaja yang tersebut itu dengan menyakiti akan dia pada dirinya seperti membunuh atau memotong anggota atau membatalkan manfaat atau pada hartanya jika sedikit sekalipun, atau ikhtisas seperti kulit bangkai atau pada harimnya isterinya atau sahaya perempuannya atau anaknya atau kerabatnya dengan wathi’ atau muqadimahnya seperti mengkucup atau berpeluk. Maka berbunuh-bunuh ia kerana menolak daripada dirinya atau daripada hartanya atau daripada haramnya dan membunuh akan yang menyegajainya itu maka tiada wajib sesuatu atasnya daripada qisas dan diyat dan tiada kifarah dan tiada pula harga binatang dan tiada berdosa atasnya. Dan samada yang tersebut itu bagi yang menolakkan ia bagi orang lainnya dan harus ditolakkan yang menyegajai itu dengan ghalib zan akan menyegajanya . Maka tiada disyaratkan pada harus menolak itu sudah memakan ia dengan menyegajanya.

(Dan hendaklah) ditolakkan yang menyegajai itu dengan yang ringan. Maka yang ringannya jika boleh seperti lari, kemudian maka ditakuti akan dia, kemudian maka minta tolong, kemudian maka dipukul dengan tangan, maka dengan tongkat kecil, maka dengan yang besarnya dengan memotong, maka dengan membunuh bahkan jikalau sudah bercampur berbunuh-bunuh antara keduanya. Dan payahlah pekerjaan daripada hendak disabitkan dia gugurlah tertib yang tersebut. Dan faedah tertib yang tersebut itu bahawasanya manakala menyalahi dan berpaling ia kepada satu martabat serta dapat dipadakan dengan barang yang kurang daripadanya wajib dhamannya. Dan dipeliharakan tertib itu lain daripada zina maka jika dilihat akan dia telah dimasukkan zakarnya pada perempuan yang ajnabi maka harus baginya bahawa dimulakan dengan membunuh dan jika tertolak dengan yang kurang daripadanya sekalipun dan yang muktamadnya wajib tertib pada zina.

(Maka jika tiada) ada padanya melainkan pedang maka harus baginya dipukul dengan dia dan jika tertolak yang menyegajai itu dengan tongkat kecil atau besar sekalipun kerana tiada dapat ditolaknya melainkan dengan dia. (Dan tiada wajib) tertib jika yang menyegajai itu tiada dihormati akan dia seperti kafir harbi dan murtad maka harus dibunuhkan dia pada permulaannya kerana tiada hormatnya.

(Dan orang yang) membawa binatang wajib ia dhaman barang yang dibinasakan dia nyawa atau harta samada yang membawa itu miliknya, atau yang menyewanya, atau meminjamnya, atau yang merampasnya. Dan samada ia menghalaukan dia atau menaikkan dia atau menuntunkan dia. Maka wajib dhaman orang yang menyertai binatang itu pada ghalibnya dan terkadang tiada wajib ia dhaman seperti dipernaik akan binatang orang ajnabi akan kanak-kanak dengan tiada izin wali atau akan yang gila atau dicucuk akan binatang oleh seseorang dengan tiada izin orang yang menyertai binatang itu atau dikeraskan dia oleh binatang maka berhadap oleh seseorang dan mengembalikan dia maka membinasa binatang itu akan sesuatu pada ketika berpalingnya. Wajib dhamannya atas yang ajnabi pada masalah yang pertama dan yang menyucuknya pada yang kedua dan atas yang mengembalinya pada yang ketiganya.

(Dan wajib dhaman) orang yang membawa binatang akan sesuatu yang binasa dengan sebab berkencingnya atau tahinya pada jalan atau berlarinya pada jalan jika lari yang beradat sekalipun. Ini dijazamkan dia pada Rudhah dan usulnya dan ialah yang dinaqalkan daripada nas ‘al Umm’ dan ‘Azhab’ dan dijazam dengan dia pada ‘Majmuk’ dan padanya ikhtimal (ditimbang) bagi imam dengan tiada wajib dhaman dan ialah yang muktamadnya tetapi disyaratkan pada lari yang beradat.

(Maka wajib dhaman) yang tersebut itu seperti wajib dhaman orang yang menanggung kayu jika atas binatang sekali pun jika digores cedera orang maka roboh atau binasa sesuatu dengan sebab kayu itu pada ketika bersesak-sesak atau pada ketika tiada bersesak dan orang yang binasa itu memberi belakang atau orang buta atau binasa sesuatu beserta kepadanya dan tiada ia menjagakan keduanya.

(Dan jika ada binatang) ia asing sendirinya pada padang atau pada kampung dan membinasa ia akan sesuatu seperti perhumaan maka wajib dhamannya atas mempunyai tangan iaitu malik atau yang menyewa atau lainnya jika takzir ia pada tambatnya atau pada lepasnya seperti ditambatnya pada jalan jika luas sekali pun atau dilepas ke padang yang pada tengah perhumaan orang dan dibinasakan dia wajib dhaman. Maka jika tiada takzir seperti dilepas ke padang yang tiada ia tengah perhumaan tiada wajib dhamannya.

Dan tiada wajib dhaman jika takzir empunya benda yang dibinasakan dia oleh binatang seperti ‘di……..’ badannya kepada binatang atau dihantarkan pada tengah jalan atau ada hazir ia dan tiada ditolakkan binatang itu atau ada bendanya di dalam pagar atau kandang yang ada pintunya dan ditinggalnya terbuka maka tiada wajib dhaman atasnya kerana takzir empunyai benda itu. Maka jika tiada takzir empunya benda maka padanya tafsil iaitu jika ia lepaskan binatangnya pada waktu yang telah berlaku adat tambatnya pada waktu itu wajib dhamannya atas empunya binatang . Dan jika dilepaskan pada waktu yang telah berlaku adat dengan dilepasnya tiada wajib dhaman atasnya.

(dan istisna’) daripada segala binatang itu segala burung-burung seperti merpati yang dilepas oleh empunyanya maka memecah ia akan sesuatu atau dimakan biji-bijian orang tiada wajib dhaman atas empunyanya kerana telah berlaku adat dengan dilepasnya disebutkan dia di dalam ‘rudhah’ seperti usulnya daripada Ibnu Assabiq.

(Dan tiap-tiap) binatang yang sudah biasa membinasakan yang melampui had atau adat seperti kucing yang diketahuikan dia dengan membinasakan burung-burung dan mencuri makanan dan lainnya wajib dhaman atas miliknya barang yang dibinasakan dia pada malam hari atau siangnya jika takzir ia pada menambatnya kerana sayugianya ditambatkan dia. Bersalahan jika tiada melampaui had atau adat maka bahawasanya jika daripada binatang yang tiada beradat ditambatkan dia seperti kucing tiada wajib dhamannya ……..Dan jika ia daripada yang beradat ditambatnya wajib dhamannya siang hari tiada malam (tambat)

Jika ada pada rumahnya anjing yang akur atau binatang yang penyepit dan masuk pada rumah itu oleh seseorang dengan izinnya. Tiada diberi ketahui akan dia dengan hal. Maka digigitnya oleh anjing atau disifatnya oleh binatang wajib didhaman akan dia itu dan jika yang masuk itu melihat sekali pun. Maka jika ia masuk dengan tiada izinnya atau sudah diberi ketahui dengan hal tiada wajib dhaman. Demikian lagi jika ada yang tersebut itu di luar rumah. Dan jika ada ia pada tepi pintu rumahnya sekali pun tiada wajib dhamannya kerana nyatanya dan dapat terpelihara daripadanya.
Sumber : (Matla'al Badrin Wa Jami' al Bahrain, ms 198-200 Cetakan 13 Oktober 1984 dari karangan asal bertarikh 12 Syaaban 1303H oleh Muhammad bin Ismail Daud Fatani)

Monday, June 18, 2007

Fasal fi Qata'a Tariq


Ini fasal pada menyatakan hukum orang perampas jalan.

(Bermula qata’a tariq) itu orang yang dilazimkan bagi segala ahkam dan jikalau ……. atau Zimmi sekalipun lagi yang mempunyai ikhtiar yang menakuti bagi jalan lagi yang melawan akan orang yang menyatakan diri baginya pada tempat yang jauh padanya oleh yang menolong kerana jatuh daripada ‘imarah atau dhaif ahlinya. Dan keluar dengan segala qid yang tersebut ini segala lawannya. Maka tiada dinamakan orang yang bersifat dengan segala lawannya itu qata’a tariq.

(Dan jika) masuk satu perhimpunan pada malam akan kampung dan menegah mereka itu akan ahlinya daripada minta tolong serta kuat sultan dan hazirnya dinamakan qata’a tariq.

(Bermula) qata’a tariq itu atas empat bahagi. (Pertamanya) jikalau membunuh mereka itu akan orang yang maksum lagi kufu bagi mereka itu dengan sengaja dan tiada mengambil mereka itu akan harta wajib bunuhkan mereka itu. (Dan keduanya) jika membunuh mereka itu dan mengambil akan harta yang dikadarkan pada nisab Sariqah iaitu serbang dinar atau lebih daripada tempat pertaruhannya dengan tiada disyubahat wajib dibunuhkan dan disulakan mereka itu tiga hari kemudian daripada dimandikan dan dikafankan dan sembahyang atas mereka itu. Dan diturunkan kemudian daripada tiga hari daripada tempat sulanya. Maka jika ditakut berubahnya dahulu daripada tiga hari diturunkan pada ketika itu.

(Dan ketiganya) jika mengambil akan harta yang kadarkan pada nisab Sariqah daripada tempat pertaruhannya dengan tiada syubahat dan tiada membunuh mereka itu dikeratkan tangan kanannya dan kaki yang kirinya dan jika kembali pula dikeratkan tangan kirinya dan kaki yang kanannya. (Dan keempatnya) Jika menakuti mereka itu akan orang yang lalu pada jalan dan tiada mengambil harta dan tiada membunuh dihabiskan (disuraikan) pada lain daripada tempat
mereka itu dan ditakzirkan dengan tilik imam daripada pukul dan lainnya.

(Maka orang yang) taubat daripada mereka itu dahulu daripada ditangkap oleh imam, gugur daripadanya segala hudud yakni segala siksa yang tertentu dengan qata’a tariq iaitu wajib membunuhnya dan sulanya dan memotong tangannya dan kakinya daripada barang yang ada ia hak Allah Taala. Dan dituntuti akan dia dengan segala hakuk yang bergantung dengan anak Adam seperti qisas dan had qazaf dan mengembalikan harta tiada gugur sesuatu daripadanya daripada qata’a tariq dengan taubatnya.

Sumber : (Matla'al Badrin Wa Jami' al Bahrain, ms 197-198 Cetakan 13 Oktober 1984 dari karangan asal bertarikh 12 Syaaban 1303H oleh Muhammad bin Ismail
Daud Fatani)

Friday, June 15, 2007

Fasal fi Had al Sariqah - Bhg 2

(Bermula mencuri itu) mengambil akan harta dengan sembunyi maka tiada dipotongkan yang mukhtalas (peragut) iaitu yang menyambar akan harta dan iaitu pegang atas lari dengan ketiadaan mengalahi serta berhadapan si malik dan tiada pula mentahat dan iaitu mereka yang mengambil akan harta berhadapan mata berpegang ia atas kuat dan mengalahi. Dan tiada pula yang menginkarkan perkiriman dan pinjaman dan difarakkan (diceraikan) antara mereka yang tersebut dan antara yang mencuri dengan bahawasanya yang mencuri itu mengambil akan harta dengan tersembunyi dan tiada dapat ditegah akan dia maka disyara’kan dipotongnya kerana menakuti baginya dan segala mereka yang tersebut itu mengqasadkan harta berhadapan mata maka dapat ditegah akan mereka itu dengan sultan (kekuatan) dan lainnya demikianlah berkata oleh Syeikh Rafie dan lainnya.

(Dan dipotongkan) tangan yang mencuri akan kanannya daripada pergelangan kemudian daripada cabutkan dia yakni ditarikkan dia dengan tali supaya mudah dipotongnya. Dan dipotongkan dia dengan besi yang tajam sekali potong dipotongkan dia tangan yang kanan ini pada curi yang pertamanya. Dan dikehendaki dengan curi yang pertamanya itu curi yang dahulu daripada dipotongkan dia dan jikalau sudah berulang-ulang mencurinya sekalipun kerana bersuatu sebabnya seperti berzina ia beberapa kali atau ia minum yang memabukkan beberapa kali dipadakan dengan had yang satu jua.(Maka jika) ia curi yang kedua kalinya dipotongkan kaki yang kirinya dengan besi tajam sekali potong kemudian daripada dicabutkan dia daripada pergelangan kakinya. (Dan jika) ia curi yang ketiga kalinya dipotongkan tangan yang kirinya kemudian daripada dicabutkan dia. (Maka jika) ia curi yang keempat kalinya dipotongkan kaki yang kanannya kemudian daripada dijatuhkan dia. Dan dicelupkan tempat yang dipotongkan dia itu pada zaitun atau minyak yang dipanaskan dia supaya tertutup segala lubang urat. (Maka jika) ia curi kemudian daripada empat kali itu ditakzirkan dia dan kata Qil dibunuhkan dia tetapi hadis yang suruh dibunuhkan dia pada kali yang kelima itu mansukh.

(Tambah) Adakah sabit dipotongkan mencuri dengan sumpah yang diradkan dia atau tiada seperti mendakwa ia atas seorang mencuri akan nisab maka enggan ia daripada bersumpah maka dikembalikan sumpah atas mendakwa maka bersumpah mendakwa. Maka berlaku dalam ‘manhaj’ bahawasanya sabit dengan sumpahnya dan wajib dipotongkan dia kerana sumpah yang diradkan dia itu seperti ikrar atau baiyinah. Dan wajib dipotongkan dia dengan tiap-tiap daripada keduanya dan yang dijazamkan dengan dia di dalam Rudhah seperti asalnya pada bab yang ketiga. Pada yamin daripada dakwai dan menjalani atasnya di dalam Jawi AsSaghir bahawasanya tiada dipotongkan dengan dia. Ialah yang muktamadnya bahkan berkata Syeikh Azra’i ialah yang mazhabnya dan yang sawabnya yang diputuskan dia oleh jumhur al ashab. Bermula khilaf ini dengan nisbah kepada memotongnya adapun harta itu sabit ia.

(Dan sabit) dipotongkan mencuri dengan ikrar yang mencurinya dan tiada disyaratkan berulang-ulang ikrarnya seperti segala hakuk dan disabitkan dipotongkan dengan ikrarnya itu dengan dua syarat. (Pertamanya) bahawa ada ikrarnya kemudian daripada dakwa atasnya. Maka jika ia dahulu daripada dakwa tiada sabit potongan pada ketika itu dihentikan dia atas hazir yang mempunyai harta dan tuntutannya. (Dan keduanya) bahawa ia tafsilkan ikrarnya maka ia nyatakan curinya dan yang dicurikan daripadanya dan kadar yang dicurinya akan dia dan pertaruhannya dengan ditakyinkan dia atau disifatkan dia. Bersalahan jika tiada ia nyatakan yang tersebut dan diterimakan rujuknya daripada ikrar dengan mencuri dengan nisbah kepada potongan dan jika pada pertengahan potongnya sekalipun kerana bahawasanya ia hak Allah . Adapun harta maka tiada diterimakan rujuknya kerana bahawasanya ia hak anak Adam.

(Bermula) mereka yang ikrar ia dengan yang menghendaki akan ‘akubah bagi Allah seperti zina dan mencuri dan meminum khamar adalah bagi kadi bahawa ia sindirkan baginya dengan kembali daripada barang yang ia ikrar dengan dia. Seperti ia berkata baginya pada zina mudah-mudahan engkau hantarkan paha jua atau engkau menyentuh akan dia atau engkau mubasyarah akan dia dan pada mencuri mudah-mudahan engkau ambil daripada bukan tempat pertaruhannya dan pada meminum khamar mudah-mudahan engkau tiada ketahui

(Dan sabit mencuri) dengan dua saksi laki-laki keduanya seperti segala ‘akubah yang lain daripada zina. Maka jika saksi seorang laki-laki dan dua (perempuan) sabitlah harta dan tiada dipotongkan dia. (Dan disyaratkan) menyebut oleh saksi akan segala syarat mencuri yang mewajibkan potongnya. (Dan wajib) atas yang mencuri mengembalikan barang yang diambilnya jika ada lagi tinggal maka jika sudah binasa dhamankan dia dengan gantinya.

Sumber : (Matla'al Badrin Wa Jami' al Bahrain, ms 194-197 Cetakan 13 Oktober1984 dari karangan asal bertarikh 12 Syaaban 1303H oleh Muhammad bin IsmailDaud Fatani)