Monday, June 30, 2008

Indeks Rasuah Malaysia

DEWAN RAKYAT
Khamis, 8 Mei 2008

2. Dr. Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja] minta Perdana Menteri menyatakan bilangan pegawai dan nama jabatan masing-masing yang dikenakan tuduhan rasuah sepanjang tahun 2003 hingga 2007 dan nyatakan kategori rasuah yang dilakukan oleh mereka. Apakah strategi mutakhir bagi mencegah amalan rasuah di kalangan pegawai kerajaan.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri [Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz]: Tuan Yang di-Pertua, dari tahun 2003 sehingga 2007, Badan Pencegah Rasuah telah membuat sebanyak 544 pendakwaan ke atas pegawai dan kakitangan kerajaan atas pelbagai kesalahan. Perincian perangkaan mengikut jabatan adalah seperti berikut:

Nama Agensi Bilangan Pendakwaan

Polis Diraja Malaysia 217
Jabatan Pelajaran 59
Pihak Berkuasa Tempatan 28
Jabatan Kebajikan Masyarakat 19
Jabatan dan Majlis Agama Islam 14
Jabatan Kerja Raya 12
Jabatan Pengangkutan Jalan 13
Angkatan Tentera Malaysia dan
Kementerian Pertahanan 12
Pejabat Tanah Daerah 11
Jabatan Kastam Diraja Malaysia 11
Lain-lain Jabatan 148
Jumlah Besar 544

Dari segi kategori rasuah yang dilakukan, ianya adalah seperti berikut:

(i) di bawah seksyen 10(A) dan seksyen 11(A) Akta Pencegah Rasuah 1997 iaitu kesalahan menerima dan mendapat rasuah ini sebanyak 329 kes;

(ii) di bawah seksyen 10(B) dan 11(B), Akta Pencegah Rasuah 1997 iaitu kesalahan memberi dan menawarkan rasuah seramai empat orang;

(iii) di bawah seksyen 11(C) Akta Pencegah Rasuah 1997 iaitu kesalahan mengemukakan dokumen mengandungi butiran palsu adalah sebanyak 103 kes;

(iv) di bawah seksyen 15 akta yang sama, kesalahan menyalahgunakan kedudukan itu ada 40 kes;

(v) di bawah Anti Money Laundering Act ataupun AMLA, 1 kes; dan

(vi) di bawah Kanun Keseksaan dan lain-lain perundangan, ada 67 kes dan jumlah besarnya ialah 544 kes.

Bagi meningkatkan usaha pencegahan rasuah di sektor awam, BPR akan berusaha mengubah kaedah daripada penguatkuasaan dan tindakan punitif kepada menggalakkan jabatan atau agensi kerajaan supaya tampil bekerjasama dengan BPR dalam pelbagai aspek pelaksanaan Program Pencegahan Jenayah Rasuah, Penyelewengan dan Salah Guna Kuasa dengan penekanan kepada aspek kawalan dalaman atau internal control, dengan izin. Ini akan dilaksanakan melalui pembentukan Jawatankuasa Bersama Mencegah Rasuah ataupun singkatannya JBMR yang merupakan kesinambungan ke atas usaha-usaha yang dilaksanakan melalui mekanisme Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) sedia ada. Berbanding dengan JKP yang hubungannya secara langsung dengan kementerian dan kerajaan negeri, JBMR pula melibatkan hubungan secara langsung dengan agensi-agensi yang kritikal dan berisiko tinggi, dengan memberi fokus ke atas jabatan-jabatan yang kritikal. Ia akan memberi kesan yang lebih besar ke atas keberkesanan pencegahan rasuah dalam negara ini.

BPR juga akan meningkatkan kerjasama dengan Jabatan Audit Negara dalam mengambil tindakan awal bagi menangani kepincangan dalam jabatan-jabatan kerajaan di mana unsur-unsur jenayah rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan boleh berlaku. Selain itu, BPR akan memberi tumpuan terhadap kes-kes bercorak intelligent based investigation, dengan izin, terutamanya yang melibatkan rasuah bersindiket. Ianya melibatkan penggunaan kaedah-kaedah perisikan dalam kes-kes rasuah, bagi melancar dan meningkatkan keupayaan siasatan terhadap jabatan-jabatan kerajaan.

Dr. Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja]: Terima kasih Yang Berhormat Padang Rengas. Baru-baru ini Perdana Menteri telah mengumumkan akan membentuk MCAC ataupun Malaysian Commission on Anti Corruption. Persoalan saya adakah dengan pembentukan MCAC ini kerajaan juga bercadang untuk menggubal undang-undang yang membebaskan maklumat iaitu Freedom Information Act dan juga undang-undang untuk melindungi whistle blowers, dengan izin.

Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: Tuan Yang di-Pertua, adalah betul sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Raja iaitu pada 15 April yang lepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun membuat pengumuman akan menubuhkan MCAC. Dalam hal ini kita tidak bercadang untuk meminda mana-mana akta yang dikatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi kerana dalam Akta OSA itu sebenarnya ia boleh menjadi rahsia tetapi Jemaah Menteri boleh bersidang dan membuat keputusan jika perlu sesuatu perkara itu hendak dilepaskan daripada OSA pada bila-bila masa kita boleh lakukan perkara itu.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Pertanyaan tambahan saya ialah selain daripada pendekatan, penyiasatan dan juga aduan yang dilakukan untuk melihat gejala rasuah di kalangan pegawai-pegawai ini, apakah BPR tidak mahu menggunakan pendekatan mereka sendiri melihat lifestyle pegawai-pegawai ini terutama yang junior, duduk rumah banglo, kereta banyak dan sebagainya. Sepatutnya ini juga menjadi satu pendekatan untuk melihat sama ada dia melakukan rasuah ketika mendapat sumber sehingga mampu hidup dalam lifestyle yang sebegitu mewah. Terima kasih.

Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: Tuan Yang di-Pertua, di bawah Akta Pencegah Rasuah 1997, BPR diberi kuasa untuk menghantar surat bukan tunjuk sebab tetapi pertanyaan bagaimanakah kamu boleh hidup lebih daripada apa yang dianggap sebagai gaji dan pendapatan kita. Itu memang ada dalam Akta Pencegahan Rasuah. Saya percaya oleh kerana seksyen itu wujud bermakna bahawa BPR memang ada pemantauan terhadap mereka yang hidup mewah lebih daripada pendapatan mereka.

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Adakah Yang Berhormat Menteri bersetuju bahawa strategi mutakhir untuk membanteras rasuah ialah bahawa kerajaan ada menunjukkan political will dan memberi keutamaan tertinggi untuk membanteras rasuah. Hari ini saya merasa terperanjat kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada di sini dan kita mengalu-alukan tidak menjawab soalan ini yang tidak memberi satu mesej dia ada memberi top priority dalam perkara ini. Itu political commitment dan adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa sampai sekarang kita tidak lihat political will dan top most commitment ini memandangkan bahawa 18 ekor ikan yu yang dikatakan patut ditangkap pada tahun 2004 masih bebas. Ikan bilis semua ditangkap tetapi ikan yu belum ditangkap. Kedua, sampai sekarang sungguhpun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada satu, dua kali apabila memerintah kerajaan ini ada menyebut mengenai zero tolerance for corruption tetapi sampai sekarang nampaknya sudah ditinggalkan. Adakah ini perlu kita menunjukkan top most priority dengan satu National Integrity Plan yang sudah gagal dalam lima tahun ini yang target sasarannya ialah bahawa dalam tahun 2008 Transparency International Corruption Perceptions Index sekurang-kurangnya tempat ke-30 tetapi sekarang 43. Adakah ini akan diadakan satu target yang baru sekurang-kurangnya lebih kurang daripada 20 yang menunjukkan kita ada komitmen, kita ada top most priority.

Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: Tuan Yang di-Pertua, budaya dalam Barisan Nasional ini, apabila Perdana Menteri melantik seorang menteri dia bukan hanya melakukan pelantikan tetapi dia juga memberi kepercayaan kepada Menteri berkenaan untuk menjawab. [Tepuk] Saya rasa mungkin Yang Berhormat budaya DAP lain. Walaupun tidak lagi menjadi setiausaha, anak di sebelah tetapi mahu duduk di depan kerana tidak percaya.

Tuan Yang di-Pertua, mencegah rasuah ini sebenarnya ia wujud dalam manifesto pilihan raya Barisan Nasional pada tahun 2004 lagi. Pada ketika itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengetuai Barisan Nasional dalam pilihan raya. Oleh kerana itu merupakan manifesto kita pada tahun 2004, maka sudah tentu dalam suatu perkara yang begitu besar untuk dilaksanakan bagi kita melawan rasuah tidak mungkin ia boleh dilakukan dalam masa yang singkat. Namun kalau Yang Berhormat mengatakan tidak ada political will, saya takut, Yang Berhormat ini bercermin mata tebal takkan tidak nampak. Apa yang kita lakukan pada hari ini jelas menunjukkan bahawa inilah political will kita untuk memerangi rasuah.

Saya harap Yang Berhormat ini walaupun sudah tidak menjadi Ketua Pembangkang - sekarang ini cuma jadi... tidak tahulah apa benda. Saya tidak tahu. Harap akan memberikan kerjasama yang sepenuhnya untuk kita melawan dan membanteras rasuah ini. Dalam soal...

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Kerjasama tentu ada tetapi mahu political will.

Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: Ini, apa ini? Apa? Standing orderkah? Hanya standing order sahaja boleh bangun. Malu. Ramai Ahli Parlimen baru di sini. Jadi, belajar beramai-ramai. Kalau dari segi zero tolerance ini Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat, kita memang akan melawan rasuah. Percayalah dan kita perlu sokongan daripada sebelah sana untuk bersama-sama kita memerangi rasuah di negara Malaysia yang kita cintai.

That reminds me…….Malaysia Today : Monday, 30 June 2008

Raja Petra Kamarudin

"The police are the ones who will determine whether the report is true or not. It is not something that we can determine. He will definitely deny it. That is common for someone who has been accused," said Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi.

No, Abdullah Badawi was not talking about the people named in the Statutory Declaration (read it here). He was referring to the latest sodomy allegation against Anwar Ibrahim. “He will definitely deny it. That is common for someone who has been accused." Yes, but is this common only to Anwar Ibrahim? Would not Abdullah Badawi, his son-in-law, Najib, Rosmah, Col. Aziz and Col Norhayati not also do the ‘common’ thing and also deny what was alleged in the Statutory Declaration?

Thus far, everyone named in that Statutory Declaration has denied what has been alleged. But, as Abdullah Badawi said, “He will definitely deny it. That is common for someone who has been accused." And, as Abdullah Badawi further said, “The police are the ones who will determine whether the report is true or not. It is not something that we can determine.”

Hmm….but did not Abdullah Badawi also say last week that he believes his Deputy Prime Minister Rosmah Mansor and her husband, Najib, are innocent? Well, he said this at least as far as Rosmah and her husband are concerned. But when it comes to Anwar Ibrahim he says, "The police are the ones who will determine whether the report is true or not. It is not something that we can determine. He will definitely deny it. That is common for someone who has been accused."

Why did Abdullah Badawi open his mouth and profess Rosmah’s and Najib’s innocence even before the police started their investigation? Will the police now dare announce the opposite to what Abdullah Badawi said, thus embarrassing the Prime Minister and making him a liar, at worse, or stupid, at best?

Abdullah Badawi has already ‘locked’ the police investigation and this will force the police to arrive at only one verdict. It is now impossible for the police to rule any other way other than declaring that the Statutory Declaration is false. That would be the only way to save the Prime Minister’s face and insulate him from controversy, or worse, from criminal charges.

In fact, the move to declare the Statutory Declaration false started very early in the day. The Statutory Declaration was signed on Wednesday, 18 June 2008, and handed to the prosecutors in the Altantuya murder trial the following day. On Friday, 20 June 2008, the Attorney-General lodged a police report on the basis that I had made a false declaration.

How did the Attorney-General know it is false? Again, the Attorney-General ‘locked’ the police. Since the police report was based on a false declaration and since the Attorney-General has said thus, the police will now have to concur or else the Attorney-General too would lose face.

We must remember that even before the Altantuya murder trial started the Attorney-General had announced that only three people and no others are involved in the murder. The Attorney-General had pre-judged the case and effectively ‘locked’ the judge. If evidence surfaces in the course of the trial which points to the possibility that more than three people are involved, the Attorney-General would look very stupid and would probably open himself to allegations of trial-rigging, which would be a criminal act.

But then this will not be the first time that the Inspector General of Police and the Attorney-General have been accused of trial-rigging. According to Anwar Ibrahim, he has evidence that the Inspector General of Police and the Attorney-General had fabricated evidence during his 1998-1999 trials. In 1998, the Inspector General of Police and Attorney-General were the investigating officer and prosecutor respectively. Anwar was about to give this evidence to Malaysia Today so that we can expose it when, suddenly, the latest sodomy allegation exploded. Is this fantastic timing and a mere coincidence or something more sinister?

Have no fear, Malaysia Today is here, and once we get our hands on the evidence we will certainly reveal it to prove that the Inspector General of Police and Attorney-General conspired to fabricate evidence in Anwar Ibrahim’s 1998-1999 trials -- unless they get Anwar or me first of course. Anyway, if anything happens to Anwar or me then you will know why we were silenced. But the evidence will definitely not be silenced. It will still surface, with or without Anwar or me. And let the conspirators beware because they will have to face the wrath of the people.

So, I have signed a false Statutory Declaration, have I? Well, then prove it because the onus is on the accuser to prove guilt and not on the accused to prove innocence. And since they made a police report and announced that I had made a false declaration even before launching the investigation, this points to the very strong possibility that the police investigation must ‘support’ what they have said, that I had signed a false declaration. To do otherwise would be suicide, for them of course.

In the meantime, while they figure out how they are going to bring me down and lock me away in the Kajang Prison, I too am working on the evidence that will prove the Inspector General of Police and Attorney-General fabricated evidence in Anwar Ibrahim’s 1998-1999 trials. Let’s see whether they get me first before I get them. Anyone want to make a small wager that I will get them before they get me? This should be an interesting bet don’t you think?

Ooooh….I just love impossible odds. Anyway, while we wait to see who gets whom first, let us look at another subject matter. This was what happened in the Perak State Assembly last week as reported by The Star on Friday:

The first 36 minutes of Question Time yesterday saw opposition assemblymen continuously standing up and asking him for the chance to speak, and raise issues.

One by Hamidah Osman (BN-Sungai Rapat) particularly earned the wrath of the Pakatan Rakyat assemblymen when she asked whether Sivakumar “agreed to disagree” with the well-known fable of whether a snake or a man from a certain racial community should be killed first.

Nga Kor Ming (DAP-Pantai Remis) and other Pakatan assemblymen demanded Hamidah retract her words but she maintained she was merely asking if Sivakumar “agreed to disagree” with it.

Sivakumar let her off with a warning and told her not to bring up anything sensitive. Barisan whip Datuk Seri Mohamad Tajol Rosli Ghazali (BN-Pengkalan Hulu) then asked her to retract her words, and she did.

This reminds me of the statement by the Kampong Medan Umno State Assemblywoman soon after the race riots of almost a decade ago, which saw the loss of a number of lives. She said that the Indians had it coming because they have been arrogant for far too long.

I was shocked when I read the newspaper report quoting this Umno State Assemblywoman. Was she trying to say that it is not wrong to kill Indians because they deserve it and were asking for it? Hell, she is a State Assemblywoman and this is no way for a State Assemblywoman to talk. Endorsing killings of Malaysians, even if they are not of your race but are of another race, is just not on. Even if they are not Malaysians but are illegal immigrants that is still no reason to slaughter them and say that they deserve it.

Why are Malays so worked up and angry about Israeli soldiers killing Palestinian civilians? Palestinians are not Malaysians. They are not even Malays. So why poke our nose into something that is happening so far away in a land we have never visited and to people we have never met? If we have no sympathy for non-Malays killed in our own country why are we so nosy-parker about the same thing in a far away land?

The Umno State Assemblywoman for Sungai Rapat, Hamidah Osman, revealed the attitude of these Umno women last week when she insinuated that if you see an Indian and a snake, you kill the Indian first. Yes, that is what she meant. Hey, fuck you; Raja Petra Kamarudin is not seditious. This Umno State Assemblywoman from Sungai Rapat and that other State Assemblywoman from Kampong Medan, who both endorse the killings of Indians, are. Go for their balls (metaphorically speaking of course since they do not actually have any). Leave mine alone. My wife has grown attached to them and she would hate to see the government take them away from her for the next couple of years.

Azmin: He accepted volunteer in good faith

The Star : Monday June 30, 2008

KUALA LUMPUR: Datuk Seri Anwar Ibrahim had welcomed the man who is now accusing him of sexual misconduct to work as a volunteer in good faith, said PKR vice-president Azmin Ali.

Azmin said Mohd Saiful Bukhari Azlan “just found his way into the office” during the busy general election time in March.

“At that time, Anwar’s three assistants were contesting. We never shut out staff and suddenly he came and said he was willing to help in whatever capacity during the campaign period. Datuk Seri welcomed him in good faith.

“The series of pictures (of the man posing with various ministers, and a picture of the aide with an assistant the Deputy Prime Minister) is proof he was planted by certain personalities for the purpose of this vicious attack,” said Azmin, who is Gombak MP.

Asked if PKR has proof to defend Anwar, he said information would be released when it is appropriate.

Mohd Saiful, 23, had lodged a police report alleging that Anwar sodomised him at a condominium in Damansara on Thursday.

Azmin said the party would be more careful now in allowing volunteers to work for PKR leaders.

He said he was not surprised over the allegation because it was a political ploy to “to arrest not only the top leadership of PKR but the movement as well.”

He said the allegation was meant to send out a strong signal to others not to support PKR or pay the price.

“This allegation will not break our spirit. Instead, it strengthens our resolve to carry on the reformation process.

“We have discussed the matter with DAP and PAS. They are strongly with us,” said Azmin.

Ambassador to be summoned to Wisma Putra

The Star : Monday June 30, 2008

KUALA LUMPUR: Turkish Ambassador Barlas Ozener will be summoned to Wisma Putra today to explain why PKR de facto leader Datuk Seri Anwar Ibrahim was allowed to seek refuge in the embassy.

Foreign Minister Datuk Seri Dr Rais Yatim, who disclosed this to The Star, explained that Anwar did not qualify for any sort of international or diplomatic protection as he was being sought for a criminal investigation.

“If he is evading any sort of preventive law like the ISA, then it is a different matter. But he is being sought for an investigation involving sodomy, which is a crime under the Penal Code.

“When you run away from the law, it is not the same as facing some political persecution. As such, the embassy cannot grant him any sort of protection.

“We will ask the ambassador to reconsider (granting Anwar refuge) as it is meddling in Malaysia's internal affairs,” he said, adding that the Government also wanted to know why Anwar had gone to that particular embassy.

Anwar released a statement yesterday, saying he was grateful to Ozener for extending an invitation for him to seek refuge within the embassy.

To this, Dr Rais said what the Turkish Embassy had done was “very questionable”, adding that the embassy should not be a hindrance to the investigation process.

He said Anwar could have resorted to such a measure in order to attract international attention to his situation, adding: “Knowing him, it is very possible that he wants to gain glaring attention.

How the events unfolded

The Star : Monday June 30, 2008

Saturday, June 28

5.45pm PKR de facto leader Anwar Ibrahim’s 23-year-old assistant Mohd Saiful Bukhari Azlan lodges a police report against him for sodomy at the Travers police station in Brickfields, Kuala Lumpur.

10PM About 1,000 Anwar supporters gather at Quality Hotel in Shah Alam after news spreads about the sodomy allegation.

Sunday, June 29

1.20AM PKR vice-president Sivarasa Rasiah holds an emergency press conference to refute the allegation. He reads out a statement by Anwar. Anwar was not present to meet the press, although he was still in the hotel where PKR was holding a supreme council meeting.

2.15AM PKR information chief Tian Chua says Pakatan Rakyat is fully behind Anwar.

5AM ADILnews sends out a statement via SMS that Anwar is in possession of new documents implicating Inspector-General of Police Tan Sri Musa Hassan and Attorney-General Tan Sri Abdul Ghani Patail of fabricating evidence in court cases involving Anwar in 1998. PKR claimed there was an attempt to arrest Anwar.

8AM PKR’s supreme council meeting starts with two police cars parked in front of the hotel. An officer reportedly told PKR supporters they were there to prevent any untoward incident.

11AM Anwar is believed to have left the hotel and headed for the Turkish Embassy in Ampang. He has not left the building since.

1PM PKR deputy president Dr Syed Husin Ali conducts a press conference without Anwar or PKR president Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail, who is Anwar’s wife. Halfway through, Wan Azizah turns up with her daughters, including Lembah Pantai MP Nurul Izzah, to take over the press conference.

3PM Reporters get wind that Anwar has gone to the Turkish Embassy and head there. However, they fail to meet with Anwar or Turkish Ambassador to Malaysia Barlas Ozener.

6PM Several PKR leaders are seen outside the embassy. Reporters are told that Anwar was meeting his lawyers inside.

Penafian DSAI

29hb Jun 2008, SHAH ALAM, MALAYSIA

Laporan polis yang dibuat terhadap saya awal hari ini adalah satu rekaan semata-mata. Saya percaya kita sedang menyaksikan ulangan pendekatan sama yang digunakan terhadap saya seperti pada tahun 1998 apabila tuduhan palsu dibuat dengan paksaan. Nyatalah ini satu tindakan terdesak oleh regim Barisan Nasional untuk menghalang usaha rakyat Malaysia menuju kebebasan, demokrasi dan keadilan.

Laporan palsu ini dirancang oleh pihak-pihak berkepentingan untuk menyerang saya sebagai satu serangan balas terhadap bukti yang saya perolehi mengaitkan Ketua Polis Negara Musa Hasan dan Peguam Negara Gani Patail dengan perbuatan salah laku, termasuk usaha pemalsuan bukti-bukti kes yang melibatkan saya pada tahun 1998-99. Serangan jahat ini tidak akan menghalang saya dari mendedahkan bukti-bukti tersebut kepada awam.

Saya menyeru rakyat Malaysia untuk bangun menentang kuasa-kuasa menindas yang akan digunakan oleh kerajaan pada hari dan minggu-minggu berikutnya. Kita menjangkakan pihak media, badan kehakiman dan pihak polis akan tunduk di bawah telunjuk serta arahan pemerintah.

Rakan-rakanku rakyat Malaysia - kita telah mengambil langkah berani pada 8hb Mac 2008 untuk mara demi harapan baru untuk kebebasan dan keadilan untuk semua rakyat. Gerakan rakyat untuk perubahan mesti terus maju dengan segala kekuatan dan keberanian.

ANWAR IBRAHIM

Konspirasi politik cuba jatuhkan imej Anwar


(Harakah) - Mursyidul Am PAS, Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat tidak menolak kemungkinan tuduhan liwat terhadap Ketua Umum KeADILan, Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan satu konspirasi politik.

"Ini kerja-kerja politik belaka. Geng-geng politik semua, kerana tidak beriman. Dalam blog pun dibuat macam-macam tuduhan.. apa ni," katanya ketika ditemui di Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra, sebelum berlepas ke Kuala Lumpur, hari ini.
Semalam pembantu khas Anwar, Saiful Bukhari Azlan dilaporkan mendakwa diliwat oleh bekas Timbalan Perdana Menteri terbabit.

Bagaimanapun Anwar menafikan dakwaan itu yang dianggap cuba mengulangi kes serupa pada 1998.

Beliau dipecat oleh Tun Dr Mahathir Mohamad daripada jawatannya pada 1998 kerana didakwa menyalahguna kuasa dan dituduh terbabit dengan perbuatan liwat.

Kemudian pada 1999 Anwar dijatuhkan hukuman penjara enam tahun atas tuduhan salahguna kuasa dan pada 2000 dikenakan hukuman penjara sembilan tahun atas tuduhan liwat.

Bagaimanapun pada 2004 Mahkamah Persekutuan telah membatalkan sabitan hukuman liwat dan sekaligus membebaskan Anwar.

Tuan Guru Nik Abdul Aziz yang juga Menteri Besar Kelantan berkata, di negara ini tuduhan liwat terhadap seseorang bagi menjatuhkan karier politiknya seperti menjadi amalan biasa.

"Di Malaysia sudah jadi begitu suka tuduh menuduh. Berapa kali telah dibuat tuduhan begitu.

"Liwat ini bukan orang buat di atas jalan raya, perbuatan itu dilakukan secara sulit sekiranya benar ia berlaku. Mengapa pula senang-senang hendak tuduh orang lain.

"Allah Taala akan kenakan bala ke atas orang yang menuduh," ujar beliau.

Menurutnya juga dalam Islam ada lima perkara yang mesti dikenakan hudud iaitu murtad kerana ia terlibat dengan akidah, dan mencuri membabitkan harta benda orang lain.
Manakala tuduhan zina boleh menjatuhkan maruah seseorang.

Beliau berkata, tuduhan zina mesti ada sekurang-kurang empat orang saksi kalau tidak, boleh dirotan atau denda terhadap orang yang membuat tuduhan.Menurutnya hakim sudah melepaskan Anwar terhadap tuduhan liwat sebelum ini dan sekarang tuduhan serupa pula cuba diulangi.

"Tuduhan zina ini berkehendak kepada saksi, tidak boleh tidak," katanya. Beliau juga mengakui tuduhan yang dibuat itu secara tidak langsung boleh menjejaskan imej pembangkang.

"Bukan itu sahaja malah boleh menjejaskan imej negara, apa sebab hendak buat tuduh menuduh begini," katanya. Beliau berkata begitu juga dengan tuduhan rasuah terhadap seseorang mesti ada bukti yang jelas dan tidak boleh dibuat sesuka hati.

Man behind Anwar sodomy report seen ....

Monday June 30, 2008

SHAH ALAM: PKR has released four sets of pictures showing the man who made a police report alleging sodomy by Datuk Seri Anwar Ibrahim.

The pictures were taken at the office of the Deputy Prime Minister and the accuser was posing with three Cabinet ministers.

One of the pictures showed Mohd Saiful Bukhari Azlan, 23, posing with Khairil Anas Yusof, an aide at the Deputy Prime Minister's office.

“I have a picture actually showing the link to the Deputy Prime Minister,” PKR president Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail told a packed press conference after the PKR supreme council meeting.

“The young man who lodged the police report (against Anwar) was in the Deputy Prime Minister's office. I think that is explanatory.

“Next to the young man is the Deputy Prime Minister's special officer Khairil Anas Yusof,” she said.

Mohd Saiful, a student leader at a local university and Anwar's special assistant during the March general election, made a police report that he was sodomised by Anwar last Thursday.

Asked if she was implying that Deputy Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak was behind the allegation, Dr Wan Azizah said it was just speculation.

“I mean, the picture is (was taken) at the Deputy Prime Minister's office. That's it,” she said.

Asked whether the allegation was another political conspiracy against Anwar, similar to the one in 1998, she said: “Very much so. This is a second conspiracy, a political murder that has been committed against my husband. An attempted murder politically.”

On whether the allegation had any relevance to the allegation linking Najib to Mongolian Altantuya Shaariibuu's murder, she said: “You can link it because it's another diversion from the issues we are facing in our country. This is a political diversion.”

Dr Wan Azizah, however, could not tell when the pictures were taken and did not disclose who forwarded them to her handphone.

The other pictures were of Mohd Saiful posing with Agriculture and Agro-based Minister Datuk Seri Mustapa Mohamed, Tourism Minister Datuk Azalina Othman and Domestic Trade and Consumer Affairs Minister Datuk Shahrir Abdul Samad.

Asked why Anwar was not present at the press conference, Dr Wan Azizah said he received a death threat a few weeks ago.

“He is in a safe place to protect him from danger. We have reason to believe that Anwar's safety is at risk. We received death threats. We were given the advice to take care of Anwar's life,” she said.

On whether Anwar would lodge a police report on the death threats, she said they would discuss the matter with the lawyers.

“We have to protect ourselves at the moment. A lot of Malaysians seek his leadership. Therefore, we have to protect him not only because he is my husband but also because he's the leader of our country,” Wan Azizah said.

When contacted, Shahrir declined to comment on the pictures, saying that he had taken many photos with many people.

Anwar takes up refuge offer from Turkish embassy

The Star : Monday June 30, 2008

KUALA LUMPUR: Datuk Seri Anwar Ibrahim sought refuge at the Turkish Embassy at the invitation of its Ambassador to Malaysia Barlas Ozener.

The PKR de factor leader wrote on his blog at that he had gone to the embassy because he feared for his personal safety.

“I was transported to the embassy earlier this morning (Sunday). I thank all those who offered to assist me in this time of need and am grateful to the Turkish ambassador for extending an invitation to me to seek refuge within the embassy,” he said.

“I would like to assure my family, friends and supporters in Malaysia that I am safe and remain committed as ever before in continuing the struggle for a free and just Malaysia.”

He also alleged that since the general election, he had received information from credible sources within the Government and military intelligence that there were agents from within the Barisan Nasional leadership who were plotting to harm him, his family or supporters.

Anwar said he would make public new evidence which implicated Inspector-General of Police Musa Hassan and Attorney-General Tan Sri Abdul Gani Patail.

He also termed the new allegations against him as a charade orchestrated by the Barisan leadership and meant to undermine the reform that started after the general election.

“The allegations that have been made against me on Saturday are nothing more than a replay of the events which transpired in 1998 when I was sacked from the office of the deputy prime minister, jailed and beaten, and then charged and convicted by a kangaroo court for crimes which I never committed.”

A group of Anwar supporters gathered outside the embassy from 4pm and later some PKR leaders also emerged.

They included Penang Deputy Chief Minister I Mohammad Fairus Khairudin, PKR supreme council member Badrul Hisham Shaharin and PKR Youth chief Shamsul Iskandar Akin.

Badrul Hisham said many embassies, especially from the Middle East, had offered refuge to Anwar but he had chosen Turkey because of his close ties with the country, including having served as its economic adviser.

“He is not seeking political asylum and he is not a political refugee. He needs to be in a safe place where he can think of what to do next,” he said.

He added that Anwar had asked his supporters to remain calm and obtain information from reliable sources.

“He knows there are many rumours going around at the moment. I spoke to him and he sounded calm. He is okay,” said Badrul Hisham.

Cheras OCPD Asst Comm Ahmad Amir Mohd Hashim said a team of 40 police personnel members, including from the Light Strike Force, were on standby at the embassy.

“The situation is under control and those who gathered at the embassy cooperated with our men,” he added.

Meanwhile, Anwar’s lawyer S.N. Nair went to the Brickfields police station yesterday morning to get a copy of the police report on the sodomy allegation.

However, he failed to get the report, which was made at the Kuala Lumpur Hospital, and has now officially written to the Brickfields OCPD for a copy.

A copy of his application for the report has also been forwarded to the Inspector-General of Police, the KL police chief and the Attorney-General.

Kenyataan Media DSAI dari Kedutaan Turki

JUN 29, 2008, KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Saya mengeluarkan kenyataan ini dari Kedutaan Republik Turki di Kuala Lumpur. Saya dihantar ke kedutaan tersebut awal pagi ini kerana menyedari nyawa saya di dalam bahaya. Saya berterima kasih kepada mereka yang menawarkan bantuan di saat yang memerlukan dan saya terhutang budi kepada Duta Turki di sini atas kesediaan beliau untuk menerima saya.

Semenjak dari pilihanraya 8hb Mac, ada beberapa sumber yang boleh dipercayai dari dalam kerajaan dan juga perisikan tentera yang menasihati saya bahawa terdapat agen-agen kepimpinan Barisan Nasional telah pun memulakan plot untuk mencederakan saya, keluarga saya serta penyokong saya. Saya diberitahu kemungkinan adanya usaha untuk membunuh saya sebagai salah satu cara untuk menidakkan kehendak rakyat dan untuk mengakhiri proses perubahan yang sudah pun bermula di Malaysia.

Meskipun berhadapan dengan ancaman yang bertujuan untuk menutup mulut saya, keterangan baru mengaitkan Ketua Polis Negara Musa Hassan dan Peguam Negara Gani Patail dengan perbuatan jenayah di dalam memalsukan bukti-bukti kes yang melibatkan saya pada tahun 1998 akan tetap didedahkan kepada umum.

Tuduhan yang dibuat pada hari Sabtu tersebut tidak lebih dari satu ulangan peristiwa yang berlaku pada tahun 1998 apabila saya dipecat dari jawatan Timbalan Perdana Menteri, lalu dikurung dan dipukul, kemudiannya didakwa serta disabitkan bersalah di atas perbuatan yang tidak saya lakukan oleh sebuah mahkamah kangaroo.

Penipuan ini jelas dirancang oleh kepimpinan korup Barisan Nasional yang menggunakan seluruh aparat kekuasaan kerajaan termasuklah dengan mengawal badan kehakiman, pihak polis dan juga cengkaman ke atas media perdana. Perancangan jahat ini diulangi oleh kerajaan Barisan Nasional, bertujuan untuk melemahkan arus perubahan dan pembaharuan yang meletus semenjak pilihanraya Mac 2008.

Saya ingin menyatakan kepada keluarga saya, rakan-rakan dan juga penyokong di Malaysia bahawa saya berada di dalam keadaan selamat dan tetap teguh seperti sebelumnya untuk terus berjuang demi Malaysia yang bebas dan adil.

ANWAR IBRAHIM

Anwar 'disembunyikan untuk keselamatan' - Syed Husin

(Harakah) - Penantian para wartawan untuk mendengar penjelasan dari Ketua Umum KeADILan berhubung laporan polis yang dibuat Saiful Bukhari Azlan atas dakwan kes liwat akhirnya tidak kesampaian apabila Anwar tidak datang ke Sidang Media di Hotel Quality dekat sini sebentar tadi.

Ini kerana Menurut Timbalan Presiden KeADILan, Dr Syed Husin Ali, parti memutuskan untuk 'menyembunyikan' Anwar Ibrahim di tempat yang selamat kerana nyawanya dalam bahaya.

Beliau berkata demikian semasa mengadakan sidang media dekat sini sebentar tadi.Turut hadir ialah, Presiden KeADILan, Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail dan anak-anaknya; Naib Presiden KeADILan, Azmin Ali, Sivarasa Rasiah dan Mustaffa Kamil Ayub; Menteri Besar Selangor, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim; Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Mohd Faiz Khairuddin; peguam-peguan Anwar, ahli-ahli Parlimen KeADILan, Ketua Penerangan KeADILan, Tian Chua dan Ketua Pemuda KeADILan, Shamsul Iskandar Mat Akin.

Di Lobi Hotel, kira-kira 300 penyokong setia Anwar menunggu perkembangan terkini dengan laungan reformasi dan takbir.

Sementara kira-kira 70 orang wartawan dan jurugambar menanti sejak malam tadi untuk mengetahui perkembangan terkini kes Anwar.

Ujar Syed Husin, apa yang berlaku bukan sahaja satu cara untuk membunuh politik Anwar tetapi 'kalau boleh untuk membunuh beliau sendiri'.

Kata Syed Husin, keputusan untuk meletakkan Anwar di tempat selamat dibuat oleh parti dan bukannya keputusan Anwar sendiri.

Anwar dikatakanb masih berada dalam negara dan tidak berlindung di mana-mana kedutaan seperti yang gembar-gemburkan pihak tertentu.

Bagi pihak KeADILan, Dr Syed Husin menegaskan bahawa ahli dan kepimpinan menyokong penuh Anwar malah Anwar sendiri menafikan dakwaan liwat ke atasnya itu.

Syed Husin menyifatkan dakwaan tersebut sebagai 'satu percubaan yang paling jelik dan hina'.

Sementara itu isteri Anwar, Datin Seri Wan Azizah Wan Ismail juga berkata Anwar berada dalam negara dan nyawanya dalam bahaya.

Dr Wan Azizah berkata, suaminya itu tidak percaya kepada pihak polis dan badan kehakiman, justeru antara sebab beliau tidak hadir ialah berhubung soal keselamatannya.

Beliau kesal dengan pihak yang cuba menjatuh dan mengaibkan Anwar sekali lagi dengan cara 'politik setan' seperti yang berlaku pada tahun 1998 dahulu.

Beliau melahirkan kebimbangan dengan pihak kehakiman, polis dan pihak berkuasa yang tidak lagi boleh dipercayai.

Sementara itu Tian Chua mengumumkan bahawa pucuk pimpinan parti akan membuat satu laporan polis berhubung isu tersebut dalam masa terdekat.

Bagaimanapun beliau tidak menyatakan di mana laporan itu akan dibuat selain antara isi kandungan laporan.

Anwar drama heads for standoff with govt

Datuk Seri Anwar Ibrahim is holed up in the Turkish embassy here, setting the stage for a standoff with the government. By seeking refuge in a foreign mission, the de facto Opposition leader is also preparing to internationalise the alleged sodomy case being built up against him in Malaysia.

Parti Keadilan Rakyat's Azmin Ali did not disclose to The Malaysian Insider whether Anwar was seeking political asylum abroad but his supporters said that they believe that his life is in danger and that he could be on the hit of those who do not want him to come to power.

"He has been there since 6am," said Azmin.

His choice of the Turkish Embassy for protection is not surprising. Since his release from jail after the Federal Court overturned his conviction for sodomy in 2004, Anwar has struck a close relationship with Turkish Premier Reccep Erdogan.

The Opposition politician leaned heavily on strategists from Erdogan's AKP in planning Pakatan Rakyat's successful election campaign. This assistance was frowned upon by the government and since then, government officials have been suspicious of Erdogan's motives and of Anwar's link with the AKP.

Meanwhile, there was surprise and puzzled looks in Putrajaya as government ministers burnt the telephone lines trying to find out if the police report by Anwar's aide against him for alleged sodomy was part of a political campaign to discredit the former deputy prime minister.

Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi denied that the aide, Saiful Bukhari, was a pawn in the government plot to kill off its formidable political opponent.

"The government has no intention of wanting to make life difficult for him or to harass him," Abdullah said.

Police confirmed that a sodomy complaint had been lodged but said Anwar would not be arrested "at the moment". The Malaysian Insider understands that Saiful alleged that the incident took place at a condominium off Jalan Setia Kasih in Damansara on June 26.

Datuk Param Cumarasamy, the former UN special rapporteur on the independence of lawyers and judges, says the government's handling of the incident will be carefully scrutinised, both by the Malaysian public and by the international community. - The Malaysian Insider

Anwar bakal ditahan?

Gempar, polis kunjungi Anwar, sms tersebar Anwar bakal ditahan?

Sunday, 29 June 2008

(Harakah) - Gempar seketika pagi tadi apabila ramai anggota polis mengunjungi sebuah hotel terkemuka di Shah Alam ketika Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat (KeADILan), Dato' Seri Anwar Ibrahim berada di hotel tersebut.

Para petugas media dan penyokong Anwar gempar seketika tatkala kereta peronda polis muncul di depan pintu utama hotel tersebut kira-kira jam 8.40 pagi tadi.

Para wartawan telah mula berkampung di sini sejak semalam berikutan tersebarnya laporan mengenai kemungkinan penahanan Ketua Umum KeADILan itu.

Kelihatan seorang wakil Anwar bercakap dengan anggota polis tersebut dan kemudian kereta peronda tersebut beredar dari situ..

Sejak semalam, timbul desas-desus yang menyatakan bahawa Anwar akan ditahan ekoran satu laporan polis yang dibuat terhadapnya semalam.

Laporan tersebut dibuat oleh pembantu khas Anwar, Saiful Bukhari Azlan yang mendakwa telah diliwat oleh bekas Timbalan Perdana Menteri tersebut.

Sumber KeADILan mengatakan bahawa polis telah menahan pembantu khas Anwar semalam dan memaksanya membuat laporan polis yang dia diliwat oleh Anwar.

Sementara Saiful Bukhari dikatakan sedang memberi keterangan di salah sebuah balai polis di Kuala Lumpur.

Anwar bagaimanapun menafikan dakwaan dalam laporan tersebut dan mendakwanya ianya merupakan satu rekaan semata-mata.

Sebaliknya, beliau berkata, laporan tersebut diatur oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk 'menyerangnya' sebagai tindak balas terhadap bukti yang diperolehinya, yang membabitkan Ketua Polis Negara, Tan Sri Musa Hassan dan Peguam Negara, Tan Sri Gani Patail berhubung salah laku,termasuk mereka bukti dalam kes-kes terhadapnya pada 1998-1999.

Anwar dijangka membuat laporan polis berhubung bukti-bukti yang diperolehinya itu hari ini.

Presiden KeADILan Datin Seri Wan Azizah Wan Ismail mengesahkan perkara itu tetapi tidak diketahui bila dan di mana laporan itu akan dibuat.

Dalam kenyataannya pagi tadi, Wan Azizah berkata, Saiful merupakan seorang sukarelawan yang tampil membantu KeADILan, sewaktu pilihan raya umum lalu.

Ekoran itu, katanya, mereka tidak membuat sebarang semakan latar belakang pengadu.

Mengenai laporan tersebut, beliau berkata, ia bertujuan untuk mencemarkan masa depan politik Anwar.

Menurut Wan Azizah perkara yang sama berlaku sepertimana 10 tahun yang dulu.

Anwar, bekas TPM dan Menteri Kewangan, dipecat dari kerajaan pada 1998 kerana didakwa menyalahguna kuasa dan dituduh terbabit dalam perbuatan liwat.

Pada 1999, beliau dijatuhkan hukuman penjara enam tahun atas tuduhan salahguna kuasa dan pada tahun 2000, dijatuhkan hukuman sembilan tahun penjara atas tuduhan liwat.

Bagaimanapun, pada 2004, Mahkamah Persekutuan telah membatalkan sabitan hukuman liwat dan membebaskan Anwar.

Anwar mendakwa tuduhan terhadapnya itu merupakan satu konspirasi politik terhadapnya, tetapi kerajaan menafikannya.

Kini menurut Ahli Majlis Tertinggi KeADILan, Badrul Hisham Shaharin, beliau sedang mengusahakan untuk menguruskan ahli keluarga Anwar dan akan berpindah dari hotel tersebut ke suatu lokasi lain.

Beliau yang menghubungi Harakahdaily menyatakan bahawa perkembangan itu mengejutkan ramai pihak dan beliau meminta semua pihak bertenang sementara perkembangan terkini dimaklumkan kemudian.

Namun setakat ini tiada tangkapan mahupun kenyataan daripada pihak polis dibuat berhubung isu tersebut.

Friday, June 27, 2008

Ucapan Tuan Haji Taib Azamudden bin Md. Taib [Baling]


(Dewan Rakyat : 7 Mei 2008)

Tuan Haji Taib Azamudden bin Md. Taib [Baling]: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut membahaskan Titah Ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Di kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada sahabat lama Yang Berhormat Datuk kerana terpilih untuk menjadi Timbalan Yang di-Pertua Dewan.

Dalam Titah Ucapan Tuanku menegaskan antara lain bahawa Malaysia berperanan untuk memartabatkan imej Islam di persada dunia. Tuanku juga turut menegaskan bahawa Malaysia juga berperanan untuk membangunkan sosio-ekonomi umat Islam. Sebagai seorang Muslim dan rakyat Malaysia yang juga mempunyai sedikit pengalaman terlibat dengan Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri semasa Allahyarham Tun Abdul Razak dan turut juga bersama dengan Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS) semasa Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir dan seterusnya ke peringkat Jabatan Kemajuan Hal Ehwal Malaysia. Maka saya rasakan bahawa Titah Ucapan Duli Yang Maha Mulia tuanku mempunyai makna yang besar dan sungguh bererti untuk didokong bersama terutama sekali oleh umat Islam dalam negara ini, lebih-lebih dari segi institusi-institusi Islam yang ada dalam negara.

Berasaskan kepada Titah Ucapan Duli Tuanku itu tadi, maka saya cuba mengambil kesempatan dalam membahaskan Titah Ucapan Tuanku ini untuk menyentuh lebih banyak kepada perkembangan hal ehwal Islam di dalam negara yang mungkin dapat sedikit sebanyak saya sentuh berasaskan kepada keadaan dan realiti yang berlaku.

Saya mohon izin daripada Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua Dewan untuk memberi sedikit latar belakang di mana kedudukan perkembangan Islam sejak beberapa tahun yang lalu di mana di peringkat tertubuhnya Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri yang hanyalah merupakan salah satu bahagian yang kecil daripada Jabatan Perdana Menteri. Selepas itu dipertingkatkan dan diperbesarkan. Kalau tidak silap saya yang lebih hebat ialah pada tahun 1985. Pada ketika itu dipertingkatkan menjadi Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri ataupun BAHEIS dan seterusnya kepada JAKIM yang ada sekarang.

Pengiktirafan kepada sijil-sijil dan ijazah-ijazah daripada lepasan-lepasan pengajian universiti-universiti Timur Tengah khususnya hanyalah baru bermula pada tahun 1972. Sebelum daripada itu kedudukan anak-anak atau para pelajar dan juga graduan-graduan daripada universiti-universiti Timur Tengah khususnya dalam bidang agama ini hanyalah di peringkat yang biasa. Pada tahun 1972, pengiktirafan ini hanyalah di peringkat kalaupun kita mendapat peringkat honours ataupun jiddan misalnya, tetapi diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia pada ketika itu hanyalah di peringkat general degree.

Keadaan ini menjadi sesuatu yang mungkin pada ketika itu melemahkan suasana dan keadaan pentadbiran dan pengurusan Islam di dalam negara kita ini. Apabila perkara ini diperingkatkan dan dipertimbang semula, maka apa yang ada pada hari ini ada sedikit ruang untuk mereka yang dipertanggungjawabkan dalam hal ehwal yang mempunyai latar belakang pendidikan agama ini untuk memainkan peranan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Sila, Yang Berhormat Baling kerana masa pun sudah habis. Sudah habiskah ucapan Yang Berhormat Baling tadi? Belum lagi?

Tuan Haji Taib Azamudden bin Md. Taib [Baling]: Lagi sejam.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Sambung esok. Ahli-ahli Yang Berhormat Mesyuarat Dewan pada hari ini ditangguhkan sehingga jam 10.00 pagi hari Khamis 8 Mei 2008. Mesyuarat ditangguhkan.

Dewan ditangguhkan pada pukul 7.30 malam.


Dewan Rakyat : 8 Mei 2008 - 11.40 pg.

Tuan Haji Taib Azamudden bin Md. Taib [Baling]: Bismillahirrahmannirahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua menyambung sebagaimana yang telah saya petik daripada Titah Ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku meletakkan Malaysia berperanan untuk memartabatkan Islam di persada dunia dan Malaysia berperanan untuk membangunkan sosio-ekonomi umat Islam.

Sebagaimana yang telah kita tegaskan bahawa apa yang dikemukakan oleh Duli Tuanku memperlihatkan suatu tanggungjawab yang besar yang harus dipikul oleh semua lebih-lebih lagi bagi kita umat Islam di Malaysia. Tanggungjawab Islam adalah satu tanggungjawab yang tidak boleh dipandang kecil dan tidak boleh dipandang remeh. Ia adalah termasuk di dalam main screen pemerintahan dan kerajaan. Kalau diizinkan saya memetik, apa yang pernah diketengahkan oleh Lukman Hakim Rahmatullah. Pesanan Lukman Hakim, [Membaca sepotong ayat Al-Quran] “saya sudah ubah dan pikul batu yang besar, sudah menanggung besi yang berat tetapi saya tidak pernah bertemu beratnya tanggungjawab tentang Islam.”

Dengan keadaan ini, maka kesempatan ini saya hendak membangkitkan beberapa perkara di mana kita lihat sekarang pengurusan dan pentadbiran Islam dalam negara kita ini masih belum mencapai kepada piawai yang sebenar selaras dengan kehendak dan tuntutan semasa. Sebab itu kita lihat banyak perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran Islam. Ada sahaja perkara-perkara yang tidak lengkap, tidak sempurna dan banyak permasalahan yang timbul daripada ketidaksempurnaan pentadbiran dan pengurusan Islam. Kita lihat dan tidak dapat sesiapa nafikan bagaimana pentadbiran pengurusan kekeluargaan Islam, bagaimana kedudukan pentadbiran dan pengurusan ekonomi umat Islam.

Bagaimana pentadbiran pengurusan pendidikan Islam, saudara-saudara baru kita yang baru menerima Islam. Kita tidak dapat urus dengan baik, kita tidak dapat membina dan membentuk mereka supaya mereka juga menjadi orang-orang yang betul-betul committed dalam Islam. Kita tidak dapat tangani selama ini masalah-masalah yang timbul mengenai dengan murtad. Seolah-olah murtad ini walaupun diperkatakan di setiap tempat di pelbagai audience dan floor yang mempersoalkan tetapi jalan penyelesaian kepada masalah murtad tidak dapat ditangani dengan begitu baik dan begitulah juga dalam masalah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan seluruh pembangunan Islam yang dituntut oleh Islam itu sendiri.

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Yang Berhormat bagi Baling, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Berhubung dengan saudara-saudara baru ini, saya rasa kalau dahulu di zaman Tunku Abdul Rahman, Tun Razak dan juga selepas itu, kita dapati PERKIM merupakan sebuah organisasi yang begitu berkaliber dan juga bertanggungjawab untuk memelihara sahabat-sahabat kita yang baru memeluk Islam. Apakah pandangan Yang Berhormat ataupun komen Yang Berhormat tentang peranan PERKIM yang ada pada hari ini yang kita dapati kurang menyerlah berbanding dengan suatu masa dahulu. Apakah perlu kita memberikan satu suntikan baru kepada PERKIM ini supaya penjagaan kepada sahabat baru kita ini lebih berkesan seperti mana yang sebelum ini. Terima kasih.

Tuan Haji Taib Azamudden bin Md. Taib [Baling]: Terima kasih Yang Berhormat bagi Pendang. Itulah yang saya katakan tadi. Itu antaranya bagaimana kedudukan yang dimainkan macam PERKIM dan sebagainya, keadaan seolah-olah kita adakan dalam bentuk tempel-tempelan. Contohnya waktu memperkatakan penerapan nilai Islam, JAKIM hanya diizinkan untuk menubuhkan suatu unit penerapan nilai Islam. Satu unit hendak melaksanakan dan memberi pandangan nasihat untuk sebuah negara. mana mampu ‘cc’ nya kecil loadingnya besar.

Begitulah juga kalau sekarang dengan Islam Hadhari. JAKIM diberi tubuhkan satu unit, ini maknanya kita tidak begitu serius, kita tidak memainkan satu peranan yang benar-benar bertanggungjawab untuk mencapai kepada suatu imej Islam di persada dunia yang dituntut atau sebagaimana yang diharapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Jadi, dalam kesempatan ini Tuan Yang di-Pertua, tanpa hendak menafikan kedudukan yang termaktub dalam Perlembagaan di mana Duli-duli Tuanku sebagai Ketua Agama Islam, tetapi sebagai rakyat yang mendukung kedaulatan tersebut, maka saya menyarankan beberapa perkara pada kesempatan ini kepada kerajaan.

Pertama sekali ialah penstrukturan semula pentadbiran dan pengurusan hal ehwal Islam dalam negara ini hendaklah dikaji semula dan diperkasakan seberapa segera. Mungkin tidak sesuai hanya sebagai satu jabatan yang kita letak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Mungkin kita sudah sampai kepada peringkat keperluan untuk pergi kepada satu kementerian. Kita ada satu Kementerian Kemajuan Hal Ehwal Islam. Di sana dari sudut pentadbirannya dengan seorang ketua pentadbir, ketua setiausaha. Kita tidak perlu lagi hanya satu attach sebagai satu jabatan daripada Jabatan Perdana Menteri dan sebagainya.

Ini memperlihatkan satu keadaan yang begitu kecil, kecil dalam suasana sekarang. Jadi penstrukturan semula ini perlu dilihat, bagi saya, saya berharapkan sangatlah sebagai salah seorang di antara yang pernah lama juga berkhidmat dalam bahagian ataupun Jabatan Kemajuan Islam ini. Saya cakap ini pun sebab saya sayang dengan perkhidmatan ini. Kedudukan yang ada hari ini ala kadar dan tidak keterlaluan kalau saya katakan kedudukan pegawai-pegawai dan kakitangan...

Tuan Mohd. Firdaus Jaafar [Jerai]: Boleh minta laluan?

Tuan Haji Taib Azamudden bin Md. Taib [Baling]: Boleh sedikit-sedikitlah. Kalau mencelah banyak sangat makmum, imam hendak takbir bila?

Tuan Mohd. Firdaus Jaafar [Jerai]: Sedikit sahaja. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, dan Yang Berhormat bagi Baling. Merujuk kepada apa yang disebut oleh Yang Berhormat bagi Baling, berkaitan dengan krisis ataupun permasalahan yang timbul berkaitan dengan agama, apakah Yang Berhormat bersetuju supaya diadakan Kementerian Agama kemudian, di semua sektor kerajaan dan swasta supaya wujudnya golongan-golongan ulama atau cendekiawan Islam supaya berada dalam BPR contohnya, polis, tentera sudah ada supaya prinsip dan juga dapat diketengahkan hal-hal yang berkaitan dengan agama larangan-larangan dan suruh-suruhan supaya semua kakitangan kerajaan merupakan satu tanggungjawab yang besar. Kita melihat mencegah maksiat cukup popular di bawah Jabatan Agama Islam, tetapi bagaimana dengan sektor-sektor swasta atau kerajaan yang lain. apakah Yang Berhormat bersetuju diwujudkan begitu?

Dato' Ismail Kassim [Arau]: Sambung Arau, Yang Berhormat jawab sekali. Saya menghormati Yang Berhormat bagi Baling Tuan Yang di-Pertua, pendek sahaja. Saya ingin bertanya pandangan Yang Berhormat Baling. Terima kasih. Berhubung dengan ada satu kes pegawai JAKIM yang ditempatkan di penempatan Orang Asli di Pahang. Jadi pegawai berkenaan sepatutnya memperkukuh dan memberi tumpuan ataupun fokus dalam pengajaran agama Islam, terutamanya kepada saudara-saudara baru yang kita lihat keadaan mereka yang tidak teratur dan masih rapuh. Tetapi apa yang dilihat ada di antara pegawai-pegawai yang dibayar gaji. Saya tidak tahulah sama ada gaji itu bersesuaian dengan keadaan tempat tinggal dan sebagainya, menjalankan perniagaan kedai runcit. Tumpuan yang sepatutnya diberikan kepada urusan proses pengajaran agama Islam dikurangkan, tetapi ditumpu kepada aspek-aspek perniagaan. Apa pandangan Yang Berhormat bagi Baling berhubung perkara ini?

Tuan Haji Taib Azamudden bin Md. Taib [Baling]: Ya, terima kasih Yang Berhormat Jerai dan Yang Berhormat Arau. Memang kalau kita lihat ini antara kelemahan-kelemahan dan keadaan-keadaan yang berlaku yang memperlihatkan bagaimana penstrukturan perkhidmatan hal ehwal Islam dan pengurusan pentadbiran hal ehwal Islam dalam negara ini perlu diperkasakan. Kalau pegawai sudah ditugaskan, boleh hantar, boleh sambil-sambil meniaga, kita boleh nampak begitulah juga apa yang disebutkan tadi pencegah maksiat. Kalau polis yang ada sekarang ini yang entah berapa puluh ribu dalam negara masih tidak cukup untuk menampung keadaan yang ada dalam negara membina keselamatan dan keamanan.

Inilah juga harus dilihat dalam masalah pelaksanaan untuk penguatkuasaan Islam. Satu negeri ada 15 orang penguat kuasa, hendak buat Islam sungguh atau hendak main-main. Tidak mengapalah saya rasa saya hormat kepada Ahli-ahli Yang Berhormat mungkin hendak mencelah macam kata tadilah. Bukan kata tidak bagi tapi kalau asyik mencelah juga tidak sempat hendak angkat takbir bila hendak sembahyang.

Kedudukan pegawai dan kakitangan misalnya tidak begitu sangat diberi perhatian berbanding dengan kedudukan pegawai-pegawai di jabatan-jabatan dan kementerian-kementerian yang lain. Contoh, ada kadi atau pentadbir agama daerah sejak dari mula-mula masuk bertugas sampai dekat hendak pencen tidak pernah naik pangkat. Ini 15 tahun, kerja apa ini. Begitu juga kalau kita lihat sampai kepada sekarang ini pun. Imam Besar Masjid Negara jawatan kontrak diisi dengan kontrak. Ini maknanya bukan masalah kedudukan tidak boleh bagi khidmat tetapi keprihatinan, kesungguhan kita itu sendiri dalam mempertingkatkan Islam.

Jadi Tuan Yang di-Pertua kita nampak betul pejabat-pejabat kadi daerah atau pentadbir agama daerah sesetengahnya sekarang ini bangunan cantik. Bangunan cantik, tenaga yang di dalam yang hendak menjalankan bangunan yang cantik terlalu kerdil. Seorang pegawai berijazah dan yang lain lima enam orang pegawai penyokong.

Dr. Mujahid Yusof Rawa [Parit Buntar]: Terima kasih Yang Berhormat Baling, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ada satu isu yang saya kira boleh dimasukkan dalam perhatian seluruh Yang Berhormat sekalian iaitu persoalan tentang Halal Development Corporation di mana kalau dulu dalam soal pensijilan halal ini JAKIM yang akan menjadi institusi yang akan mengeluarkan lesen dan sebagainya. Saya difahamkan hari ini bahawa Halal Development Corporation akan mengambil alih seluruh tugas JAKIM dari sudut pensijilan dan oleh itu saya minta supaya ini pun diambil kira supaya JAKIM terus diperkasakan tetapi bukan dipinggirkan sehingga hilang hak pelesenan hingga JAKIM sudah tidak ada kuasa lagi. Jadi saya mohon supaya dimasukkan sama isu ini. Terima kasih.

Tuan Haji Taib Azamudden bin Md. Taib [Baling]: Baik, terima kasih Yang Berhormat Parit Buntar saya setuju. Ini antara perkara yang boleh kita lihat bersama. Oleh itu saya masih balik lagi kepada cerita bagaimana agaknya kesungguhan kerajaan kita terhadap Islam ini masih boleh dipersoalkan dan dipertikaikan dalam hal ini.

Kalau kita tengok cara yang cukup simple, Bicara Mufti pukul 1.30 pagi. Siapa dengar pukul 1.30 pagi, tidak tahulah takut Yang Berhormat Rompin dengar. Pukul 1.30 pagi, orang sudah tidur berapa kali mimpi. Ini mainan, saya tidak tahu sampai sekarang dengan Menteri Penerangan yang baru, apakah dia boleh merubah keadaan ini. Yang tidak tentu arah kita bagi prime time., Yang boleh bagi input kepada masalah negara, masalah apa melalui Islam kita tengok. Ulangan khutbah Masjid Negara pukul satu, 12.30 pagi. Jadi nampak kita buat ini macam untuk melepaskan batuk di tangga. Saya tidak tahulah ini maksud Islam Hadhari, minta maaflah.

Itu yang pertama, penstrukturan semula. Begitu juga Yang Berhormat timbulkan tadi, sahabat saya dalam Soal Jawab Lisan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Kulim Bandar Baharu mengena dengan perkara yang membabitkan fatwa. Sampai sekarang, kenapa kita tidak mewujudkan Darul Ifta’ atau pun sebagainya. Bertujuan supaya permasalahan fatwa dapat diurus secara lebih efektif. Tidak hanya sekadar untuk peringkat Jawatankuasa Fatwa iaitu pandangan mufti sebab itu pandangan seorang mufti yang berwibawa memberi pandangan tidak dibacking oleh satu kedudukan institusi macam Darul Ifta’ maka seorang mufti cakap, ada orang condemn, ramai orang provoke, mempersendakan. Ini pendapat peribadi itu inilah. Habis di mana kedudukan Islam?. Kalau mufti yang ditauliahkan oleh Duli-duli Tuanku boleh diperkatakan begitu sahaja di tepi-tepi jalan oleh sebarang orang. Mana letak imej Islam? Tiada orang tepuk pun.

Jadi Tuan Yang di-Pertua, dengan sebab itu Darul Ifta’ saya cadangkanlah supaya ini diberi perhatian supaya Islam tidak difatwakan sewenang-wenangnya atau pendapat hanya oleh seorang sahaja tetapi merupakan satu institusi yang berautoriti. Dengan itu dia dapat melahirkan tokoh-tokoh ulama’ wibawa yang mampu untuk mendukung fatwa dan begitu juga untuk menghadapi cabaran global sekarang ini.

Yang kedua saya juga menyarankan supaya kerajaan mewujudkan Jabatan Wakaf. Ini dalam masalah ekonomi kalau tidak pun Kementerian Wakaf banyak negara-negara Arab Timur Tengah, Saudi Arabia, Mesir dan sebagainya. Mereka ada Kementerian Wakaf, tidak mengapalah kita bukan hendak salin, hendak tiru membuta tuli tetapi setidak-tidaknya kita harus prihatin banyak masalah pentadbiran harta wakaf dalam negara ini yang tidak begitu sempurna pengurusan. Ada yang wakaf tetapi tidak ada didokumenkan, tidak digazet, tiada siapa yang ambil hal. Apabila orang tua itu yang meninggal, yang wakaf itu meninggal maka anak boleh mempertikaikan begitu sahaja.

Berbilion-bilion harta wakaf dalam negara yang tidak diuruskan dengan baik. Oleh itu Jabatan Wakaf perlu wujud dan maksud saya jabatan-jabatan inilah yang berada di bawah Kementerian Kemajuan Hal Ehwal Islam tadi tetapi kalau sudah jabatan sahaja kemajuan Islam masakan kita berfungsi dalam erti kata jabatan-jabatan dalam sector organisasi yang macam ini. Jabatan Zakat juga Yang Berhormat walaupun ada di majlis-majlis agama dan jabatan-jabatan agama di negeri-negeri mengambil inisiatif untuk masalah zakat. Tidak bolehkah kita sudah sampai kepada peringkat ini? Kita wujudkan Jabatan Zakat kalau tidak serupa seratus peratus pun macam keupayaan dan kemampuan dari segi lembaga hasil, kita kutip cukai. Kita hendak agih dari segi income tax itu sendiri.

Jadi, biarlah Jabatan Zakat ini pun diuruskan secara yang lebih profesional. Membawa satu keyakinan yang begitu hebat kepada umat Islam khususnya. Bagaimana kita hendak kutip, bagaimana kita hendak agih, di antara itu pula boleh kita menjanakan hak-hak asnaf itu tadi. Supaya dia dapat pulangan ekonomi. Maknanya, janganlah kita hanya bagi ikan tetapi tidak boleh bagi kail. Ini perlu. Ini, orang-orang yang asnaf, tunggu dapat RM20, RM25. Itu pun, nasib baik hari raya. Itu belum lagi. Dahulu, zakat dikeluarkan mengikut bulu. Kalau bulu tidak kena, maka zakat yang sudah dikeluarkan ditarik balik. Ini benda-benda yang saya rasa imej Islam itu sendiri, lebih-lebih lagi apabila dilihat oleh saudara-saudara kita yang bukan Islam, yang hendak faham apa itu Islam, maka mereka hari-hari, makin hari, makin kabur.

Begitu juga, saya rasa dan saya lihat di sini perlu apabila saya sebut Kementerian Kemajuan Islam. Maka perlu juga ada jabatan terutama sekali jabatan yang menumpukan sepenuh mengenai dengan haji. Haji sekarang memang tidak cukup dengan hanya diuruskan oleh Lembaga Haji. Itu mungkin pada satu ketika dahulu, tetapi dalam konteks perkembangan yang ada dalam negara. Dengan kehendak dan kemahuan masyarakat, kita perlu supaya ada satu jabatan haji supaya kedudukan kerja-kerja ini yang begitu terbeban. Bukan sahaja kita hendak ajak orang pergi Mekah buat haji, tetapi banyak lagi perkara-perkara lain yang kita boleh lakukan dalam jabatan haji itu sendiri supaya umat Islam benar-benar dalam negara ini dapat bermanfaat dalam erti kata perkhidmatan kita dalam kemajuan Islam sebagaimana yang dikatakan Duli Tuanku.

Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Terima kasih Yang Berhormat dan juga terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ini sudah sampai kepada penutup ucapan ini, jadi saya hendak minta penjelasan satu perkara penting. Pasal Yang Berhormat daripada parti PAS bukan? PAS, perjuangan PAS dalam Islam ini. Yang saya bacalah kenyataan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin PAS, ada ketikanya dia kata, kita memperjuangkan Islam, negara Islam. Selepas itu, ada ketika pula, di tempat yang lain dia kata, perjuangan menegakkan negara Islam ini bukan agenda utama. Jadi nampaknya ada macam gaya permainan politik di sini. Apabila audience yang lain, lain yang disebut. Audience yang lain, lain yang disebut. Bukankah satu penipuan yang dibuat oleh parti PAS kepada rakyat untuk memancing undi?

Tuan Haji Taib Azamudden bin Md. Taib [Baling]: Tidak mengapa, tidak mengapa Yang Berhormat, saya faham Yang Berhormat itu. Dia benda negara Islam, benda di tempat lain bercakap. Itu dari sudut approach. Dasar memang yang samalah. Dasar-dasar kita sama. Apa juga yang duduk di dalam parti Islam PAS ini sendiri memperkatakan kedudukan PAS, maka Islam automatically bersama kerana dia dasar itu. Cuma pada ketika itu, yang kita sebut maknanya bahasa yang digunakan. Tidak mengapalah Tuan Yang di-Pertua, saya hendak minta satu minit ini. Oleh sebab saya dari kawasan Baling, kawasan yang saya rasa tidak terkecuali dari masalah pertanian. Maka izin saya sedikit masa, kalau saya terlebih pun.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Sila gulung Yang Berhormat, sila gulung. Lagi ada masa Yang Berhormat Menteri menjawab nanti, Yang Berhormat boleh bangkitkan perkara-perkara yang sama. Sila gulung.

Tuan Haji Taib Azamudden bin Md. Taib [Baling]: Tidak mengapa, ini walau macam mana pun, saya menghormati Tuan Yang di-Pertua jadi, dengan itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum w.b.t.

UNDER FIRE – THE ‘FIRST LADY-IN-WAITING’


Friday, 27 June 2008
JESSINTA TAN, TODAYonline

MALAYSIA'S "First Lady-in-waiting" Rosmah Mansor has become a lightning rod for criticism of late.

Pointing to her overseas trips, the opposition alleged that the 57-year-old wife of Deputy Prime Minister Najib Razak had gone on luxury shopping sprees and shipped her purchases back home at the expense of the Malaysian embassy in London and national carrier Malaysian Airlines.

While Mr Najib has stood up for his wife and dismissed the allegations that she had received special treatment from Malaysian embassies abroad, the negative perception of Ms Rosmah has stuck in the public mind.

Mr Najib had to come to her defence again on Wednesday, this time over her alleged involvement in the 2006 murder of Ms Altantuya Shaariibuu, a 28-year-old Mongolian woman whose body was later blown up with explosives.

Mr Raja Petra Kamarudin, the editor of online news portal Malaysia Today, filed a statutory declaration last week at the Kuala Lumpur High Court, alleging that Ms Rosmah was one of the three individuals at the murder scene.

This was after he was charged last month with sedition for implying that Mr Najib was involved in the murder. Ms Rosmah gave her statement to the police on Monday, the details of which have not been made public.

Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi had repeatedly rejected charges that Mr Najib and his wife were involved in Ms Altantuya's murder. Political analysts noted that as long as there are doubts over their involvement, Mr Abdullah's choice of successor is seen as potentially disastrous.

Political analyst Khoo Kay Peng said Mr Najib's succession — the timeframe of which has not been made official — would not be able to reverse the decline of the United Malays National Organisation (Umno) if he is plagued with Mr Raja Petra's new allegation against his wife.

"Mr Najib's credibility is already fragile among common folk, especially in his own Malay community. He needs to justify his innocence if he wants to provide a strong leadership to Umno," he said.

Kuala Lumpur resident A L Tan said Malaysians liked to compare Ms Rosmah to Ms Jeanne Abdullah, the wife of Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi and Dr Siti Hasmah Mohd Ali, the wife of former Prime Minister Dr Mahathir Mohammad.

"They say Ms Rosmah is not as humble as the present First Lady and the former ones," she said.

Ms Agnes Teh, a resident of Penang, said: "Ms Rosmah is seen as ambitious and arrogant, so some people fear that she could be a tough 'First Lady' who will be able to influence decisions."

But she added: "We shouldn't judge her while claims of her involvement in the murder are being investigated".

Ms Rosmah, the current chancellor of the Industrial University of Selangor, returned to Malaysia in 1983 after finishing her postgraduate studies, she worked as a business development manager for five years before deciding in 1997 to devote more time to her husband.

She is the second wife of Mr Najib, who divorced his first wife of 11 years, Tengku Puteri Zainah Tengku Eskandar, with whom he has three children, in 1987. The Umno deputy president then wed Ms Rosmah, with whom he has five children.

On whether Mr Najib, 54, will make a better Prime Minister than Mr Abdullah, political analyst Yang Razali Kassim of the S Rajaratnam School of International Studies at Nanyang Technological University, told Today: "That's what many people expect, though it remains to be seen. To begin with, he has a pedigree, being the son of Malaysia's popular second Prime Minister Abdul Razak."

But Mr Najib, who is also a nephew of Malaysia's third Prime Minister Hussein Onn, has found it hard to steer clear of controversy.

In a widely documented speech in the late '80s when he was the acting chief of Umno Youth, he defended special Malay privileges and vowed to bathe the keris (Malay dagger) with Chinese blood.

In 2005 and 2006, current Umno Youth chief Hishammuddin Hussein raised and kissed a keris at the Umno general assembly. Mr Hishammuddin later acknowledged that the act had upset non-Malays and apologised in April this year.

Effects of Raja Petra’s Allegations

Thursday, June 26, 2008


A Kadir Jasin

IRRESPECTIVE of the motives and the truth of Raja Petra Kamaruddin’s sensational Statutory Declaration implicating several top dignitaries in the murder of Mongolian Altantuya Shaariibuu its effects can be far-reaching.Poorly handled it can lead to further unraveling of the Umno power.

Properly handled it can provide the party with the means to seek salvation.For a start, the timing of these new allegations could not have come at a more inappropriate time for the Abdullah Ahmad Badawi Government and the party.The people’s anger with the June 4 fuel price increases is yet to be abated.

The talks of further subsidy cuts and hefty consumer price increases are keeping the nerves raw.In this touchy situation, the people are more willing to believe in the bad news than the good ones – assuming that there are news in the latter category.[Given the nature of the issue, I appeal to participants of this blog to apply caution and propriety when making comments.

We do not want to run foul of the law .]Some may consider Raja Petra’s sworn allegation as an ultimate quest for truth and justice. Others may think it was a publicity stunt. And there are those who think it was an attempt to bring down the Barisan Nasional Government.

Raja Petra is not new to controversy. His Malaysia Today news portal is well known for publishing what others consider a taboo.But for him to take this extraordinary course of action – one that can land him in a lot of trouble including imprisonment and fines – he must be convinced of the accuracy of his information.

His allegations gained credibility when the Attorney-General’s Chamber is reported to have lodged a police report accusing him of “criminal defamation.”Let’s hope that this is not an official attempt to draw the attention away from the subject of Raja Petra’s allegations.

No matter what diversionary actions the government, its legal counsels and propaganda machinery may spin, the fact remains that the Pandora’s box has been pried open and the public has the right to know the truth.It would appear that Raja Petra’s extreme measure is working. The police had started to “interview” the people named in the declaration.

They were reported to have “interviewed” Rosmah Mansor, the Deputy Prime Minister, Mohd Najib Abdul Razak’s wife and Khairy Jamaluddin, the MP for Rembau and the Prime Minister’s son-in-law.

Raja Petra had also implicated three other persons namely the Prime Minister, a certain acting Colonel Aziz Buyong and his wife, known only as Norhayati.

Abdullah's and Najib's denial of the may not carry the same weight as the web master’s charges because while Raja Petra made his under oath, the Prime Minister and his deputy made theirs as ordinary statements to the press.Also for Abdullah and Mohd Najib, who have sworn loyalty to each other, the allegations could not have come at a worse time.

Umno is heading towards what is expected to be the most acrimonious leadership elections since the challenge against Tun Dr Mahathir Mohamad by the Tengku Razaleigh and Musa Hitam in 1987.The critical branch elections are scheduled to start on July 17 followed by the divisional elections and climaxing in the Supreme Council polls in December.

Unless the contents of Raja Petra’s statutory declaration are satisfactorily debunked – preferably by legal means -- the impact it would have on Umno elections can be far-reaching.

Anwar amal nepotisme?


KUALA LUMPUR 26 Jun – Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB) digesa memberi penjelasan tentang dakwaan terdapat ahli keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai penasihat syarikat milik kerajaan negeri Selangor itu.


Bekas Setiausaha Anwar, Mohamad Ezam Mohd. Nor berkata, beliau amat terkejut apabila diberitahu tentang perkara itu dan jika benar bermakna tindakan Penasihat Parti Keadilan Rakyat (PKR) itu telah melanggar prinsip reformasi.

“Selama ini, Anwar sering katakan bahawa tidak patut wujudnya nepotisme dalam politik, namun kini, dia sendiri yang mengamalkannya dengan melantik ahli keluarga menjawat jawatan tersebut.

“Pihak pengurusan KDEB harus tampil untuk memberi penjelasan tentang perkara ini dan mengesahkan kebenaran dakwaan itu,” katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini.

Beliau berkata demikian bagi mengulas dakwaannya sebelum ini mengenai ahli keluarga Anwar yang dilantik sebagai penasihat KDEB, baru-baru ini.

Menurut Mohamad Ezam, beliau mendapatkan maklumat tentang dakwaan itu daripada sumber, tetapi tidak dapat mengesahkan kebenarannya.

Sehubungan itu, Mohamad Ezam menggesa KDEB agar mengeluarkan kenyataan umum untuk menjelaskan dakwaan itu.

“Kini, hanya KDEB dan juga pengerusinya yang juga Menteri Besar Selangor, Tan Sri Khalid Ibrahim boleh mengesahkannya. Saya berharap, pihak berkenaan dapat mengesahkannya dengan secepat mungkin,” katanya. – Utusan

PKR: Adik Anwar letak jawatan 24 jam

Friday, 27 June 2008

(Malaysiakini) - Ahli keluarga terdekat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meletakkan jawatannya secara mengejut daripada Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB), syarikat besar milik kerajaan Selangor, semalam.

Saudara kandung Anwar, yang tidak dinamakan, menyerahkan surat meletakkan jawatan dalam tempoh 24 jam, kata sumber-sumber PKR.Tindakan adiknya dibuat setelah ditegur oleh penasihat PKR itu bagi mengelakkan tugasnya di syarikat itu "mencemarkan imej" beliau dan parti, kata mereka. Sumber-sumber itu memberitahu Malaysiakini hari ini, Anwar tidak tahu-menahu mengenai pelantikan adiknya itu sehinggalah beberapa hari lalu.

Selain memaksa adiknya meninggalkan tugasnya di KDEB, menurut sumber-sumber lagi, Anwar juga memaklumkan perkara itu kepada menteri besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim.Mereka bagaimanapun tidak mengetahui jawatan atau tugas sebenar adik Anwar di syarikat senaraian awam itu.

"Beliau diambil bekerja dan tidak salah untuk bekerja (di KDEB) tetapi Anwar tidak mahu ia merosakkan imej parti," kata sumber-sumber sewaktu diminta mengulas dakwaan bekas pemimpin kanan PKR Mohamad Ezam Mohd Nor semalam.

Bekas setiausaha politik Anwar itu berkata pelantikan saudara kandung mantan timbalan perdana menteri itu dibuat "beberapa minggu, bulan lalu".

"Apakah betul ada ahli keluarga Anwar Ibrahim yang dilantik menjadi penasihat KDEB? "Saya mahu penjelasan mereka sebelum saya membuat kenyataan lanjut," kata bekas ketua Angkatan Muda PKR itu kepada media selepas ceramah 'Sirih Pulang ke Gagang' di Sungai Besi malam tadi.

Malaysiakini sedang berusaha mendapatkan reaksi presiden KDEB Datuk Abdul Karim Munisar. Difahamkan beliau sedang menghadiri satu mesyuarat lembaga pengarah dan kemungkinan mengambil masa yang panjang.

Dr M wants Government to probe Justice Chin for alleged misconduct

The Star : Friday June 27, 2008

By MANJIT KAUR

KUALA LUMPUR: Former Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad has called on the Government to set up a tribunal to investigate High Court Judge Datuk Ian Chin for alleged misconduct.

He said the allegation should be taken seriously, as documents he received, including a police report lodged against Justice Chin for breach of Judge’s Code of Ethics, have also been sent out to several judges, the Chief Justice and Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.

“So why are they ignoring the fact? When PKR de facto leader Datuk Seri Anwar Ibrahim brought up the case against lawyer V.K. Lingam, a royal commission was set up immediately.

“It's up to the tribunal to decide whether the complaint against Justice Chin is true or otherwise, but what's important now is to set up the tribunal,” he said to reporters at his office at the Petronas Twin Towers here yesterday.

Dr Mahathir said that on June 10, The Borneo Post had reported Justice Chin’s judicial disclosure about how judges were allegedly threatened and sent to Boot camps by him (Dr Mahathir).

“What he did not reveal was a police report against him for breaching the code of ethics in hearing a case which he had a personal interest.

“Justice Chin presided in a case involving businessman Datuk Syed Kechik Syed Mohamad without revealing that he believed Syed Kechik was responsible for getting his father and brother arrested 20 years ago.

“With Justice Chin joining Parti Berjaya where one of its objectives was to expel Syed Kechik, this should have resulted in him excusing himself from hearing the case,” he said.

Dr Mahathir touched on Justice Chin changing his initial accusation of “veiled threat” and claiming that, “I (Dr Mahathir) did not speak about removing judges through a tribunal but conveyed the threat by dropping words to that effect here and there.”

“I am wondering what the words were. I will not be surprised if he is now thinking and cooking up more stories,” he added.

Former PM’s aide lodges police report against judge

The Star : Friday June 27, 2008

KUALA LUMPUR: A former political secretary to Tun Dr Mahathir Mohamad has lodged a police report against High Court Judge Datuk Ian Chin.

Lawyer Matthias Chang lodged the report based on two statements made by Justice Chin in Sarawak recently.

“On June 9 and June 24, Justice Chin used language unbecoming of a judge that was highly defamatory against the former prime minister in an open court in Sibu.

“And furthermore his statements have been contradicted by two judges, one former Court of Appeal judge and another a serving judge,” Chang said at the Jalan Travers police station in Brickfields yesterday afternoon.

Chang said that in his view Justice Chin had committed contempt of court in that his behaviour had scandalised the court and brought the judiciary into disrepute.

SAPP wants Umno’s Anifah to lead independent MPs

The Star : Friday June 27, 2008

By MUGUNTAN VANAR

KOTA KINABALU: The Sabah Progressive Party (SAPP) is calling on Kimanis MP Datuk Anifah Aman from Umno to lead an independent group of MPs from Sabah and Sarawak. The MPs representing different parties from the two states can move the process of political change forward, SAPP president Datuk Yong Teck Lee said in a statement. Yong said several MPs from Sabah, Sarawak and Peninsular Malaysia had deliberated on the current political scenario in Malaysia in recent days.

“This is the window of opportunity that SAPP has relentlessly reminded our leaders and people not to let slip by,” he said.

Yong said that Anifah, who is Chief Minister Datuk Musa Aman's brother, was brave and farsighted to have stepped forward to identify himself with Sabah and its people the issues raised by SAPP.

Yong observed that Anifah refused to subscribe to the divide and rule tactics and had come up with a fresh angle to the current struggle of Sabah to regain the autonomy of the State of Sabah (and Sarawak) by re-examining Article 161E(4) of the Constitution concerning immigration to the state.

On Wednesday, Anifah said that the Chief Minister of Sabah should head a high level task force to tackle the illegal immigrant problem, as under Article 161, matters of immigration came under the chief minister's jurisdiction.

Thursday, June 26, 2008

Ucapan Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]

Ucapan Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: USUL MENJUNJUNG KASIH TITAH DIRAJA

(Dewan Rakyat : 7 Mei 2008)

Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Apa yang diucap oleh Yang Berhormat Alor Gajah memang adalah sama tune dengan Yang Berhormat Presidennya iaitu Yang Berhormat Kulai. Dulu mereka ada di dalam Kabinet, di mana sepatutnya sekiranya mereka ada berkesan, jadi hari ini saya rasa tidak akan duduk di sebelah sini di backbencher. Saya tidak tahu apabila mereka sudah tukar kerusi mereka, adakah mereka akan lebih berkesan berucap di dalam Dewan ini sebagai seorang backbencher kalau berbanding seorang Kabinet Minister. Saya sangat sangsi kerana dalam Kabinet adalah tempat membuat keputusan. Sekiranya dalam Kabinet pun tidak dapat menjalankan tugas sebagai pembuat keputusan ataupun pejuang hak untuk kaum yang mereka mewakili, saya kurang pasti dan kurang yakin sama ada mereka akan berkesan pada waktu sekarang.

Apa yang mereka ucap itu memang sudah lama, bertahun-tahunlah diminta, dipohon, dirayu oleh pemimpin-pemimpin masyarakat Cina dan India, tetapi tidak dihiraukan oleh pemimpin Barisan Nasional. Semasa mereka di dalam Kabinet, mereka pun tidak dapat membawa apa-apa perubahan jadi rakyatlah, makhal saktilah yang membawa perubahan dalam 8 Mac ini. Jadi betullah mereka yang kata rakyat sudah bersuara, the people has spoken dan sama ada mereka telah dengar; adakah pemimpin Barisan Nasional sekarang telah dengar, telah dapat mesej melalui peti undi itu. Saya rasa ada yang telah dengar, ada yang belum dengar lagi.

Dari itu, yang dapat dengar ialah saya rasa Menteri Penerangan yang baru yang menyatakan kerajaan ini sekarang akan mengubah sikapnya terhadap blogger. Namun, blogger juga ditahan, telah dibawa ke mahkamah dan dimasukkan ke dalam lokap. Jadi, dia dengar tetapi kerajaan keseluruhannya rasanya belum mengubah sikapnya dan terhadap kebebasan media pun Kerajaan Barisan Nasional belum faham lagi kehendak rakyat. Saya mengalu-alukan, saya menyambut baik tentang dasar untuk live telecast Parliament, sesi Parlimen walaupun hanya setengah jam pada setiap pagi.

Saya rasa untuk menunjukkan bahawa Kerajaan Barisan Nasional telah mendengar kehendak rakyat, saya rasa elok dan baiknya sekiranya live telecast ini boleh memanjangkan masanya. Saya rasa eloknya jika ia boleh dilive telecast sepanjang masa apabila kita bermesyuarat. Bukankah yang kita katakan bahawa Dewan ini memang dewan forum yang penting.

Tuan Yang di-Pertua, saya harap apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat Alor Gajah dan Yang Berhormat Pulai itu dapatlah walaupun mereka masih di sebelah yang tidak sama. Namun, saya rasa sekarang kerana mereka pun senadi dengan pihak yang sini, saya harap bahawa pemimpin Barisan Nasional dapat dengar dan membuat perubahan.

Saya rasa masalah pendidikan adalah senang sahaja, bukankah kita berkata, Barisan Nasional pun berkata bahawa ini sekarang sudah masuk era knowledge economy. Jikalau knowledge dan kalau pendidikan tidak disempurnakan bagaimana kita boleh melaksanakan polisi ini. Jadi saya rasa apa kehendak masyarakat Cina dan India adalah simple sahaja, mudah sahaja, memberi kesaksamaan. Membina sekolah SRJK(T) dan SRJK(C) mengikut keperluan. Di mana ada keperluannya, binalah sekolah di situ. Ini memang dikatakan selama 30 tahun saya rasa. Ada ke? Ini kerana MCA pun telah pun 50 tahun dalam berkongsi kuasa dengan UMNO tetapi tidak dapat juga mencapai kehendak ini sampai dia kalah teruk di dalam pilihan raya ini.

Satu lagi permintaan ialah, memberi peruntukan dengan adil. Sebelum pilihan raya kali ini, memang banyak peruntukan diberi melalui MCA dan Gerakan kepada sekolah-sekolah Cina tetapi taktik ini sudah tidak boleh dipakai lagi, tidak berkesan lagi. Ini kerana masyarakat Cina merasa dihina oleh taktik ini selama ini, melayan isu yang penting ini seperti pendidikan ini sebagai melayan budak-budak, seperti memberi gula sahaja apabila pilihan raya sampai.

Jadi itulah, walaupun memberi peruntukan yang berjuta-juta tetapi kalah juga kerana apa yang dikehendaki bukanlah gula tetapi apa yang dikehendaki ialah hak saksama. Jadi saya harap Barisan Nasional akan mengambil iktibar, jangan melayan rakyatnya dengan gula-gula sahaja. Kalau tidak saya rasa pada pilihan raya akan datang mungkin akan mengalami kekalahan yang lebih teruk lagi.

Tuan Yang di-Pertua, kali ini kita lihat dalam Parlimen ini perubahan yang besar, pembangkang sedar bilangan Ahli Parlimen dalam Dewan ini telah meningkat. Sayangnya bilangan ahli wanita adalah lebih kurang sama sahaja dengan penggal yang lepas. Sekarang kita dapat 24 orang Ahli Parlimen wanita, sebelasnya dari Pakatan Rakyat. Ini adalah peningkatan dari empat orang dari penggal yang lalu. Ini saya rasa satu tanda yang baik, tetapi sayangnya di sebelah sana ramai ahli wanita yang calon mereka telah kalah.

Di sini juga kita lihat walaupun Kerajaan Barisan Nasional bertujuan untuk mencapai 30 %, pembuat keputusan datang dari kaum wanita tetapi sayangnya kali ini kita lihat dalam Kabinetnya menteri wanita telah kurang dari tiga sampai dua sahaja. Ini tidak selaras dengan dasar Barisan Nasional sendiri. Jadi saya rasa ini adalah menunjukkan bahawa Barisan Nasional cakap tidak serupa bikin atau bikin tidak serupa cakap. [Ketawa]

Bukan tidak ada wanita yang berkelayakan tetapi mengapa tidak diberi sedikit lebih ramai lagi dalam Kabinet dan juga di dalam candidates ataupun calon-calonnya tidak diberi kepada wanita juga. Jadi, ini menunjukkan bahawa Barisan Nasional tidak serius ataupun mereka tidak memandang berat tentang kepentingan pengundi-pengundi wanita. Mungkin itu adalah salah satu sebabnya mereka kalah teruk kali ini.

Saya ingin membawa dua perkara untuk kepentingan kaum wanita. Pertama ialah mengenai Akta Perkahwinan dan Penceraian. Pada tahun 2005 bulan September dalam dewan ini, saya telah mengemukakan permohonan supaya akta ini mengenai pembayaran nafkah dipinda kerana terdapat ramai bekas suami setelah cerai tidak membayar nafkah kepada anak-anak dan isterinya. Ini mengakibatkan beberapa impak kepada anak-anak ini dan dia membawa masalah kepada keluarga ini dan juga masalah sosial.

Kita ada lebih kurang 7 juta kalau tidak salah saya keluarga single parent, single family dan banyak di antara mereka adalah di dalam tahap kemiskinan salah satu sebabnya ialah, kerana bekas suami tidak membayar nafkah. Dalam Dewan ini pada tahun 2005 bekas Setiausaha Parlimen Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mengatakan bahawa - ini laporan pada hari itu. Dia mengatakan dalam Dewan ini, “Bahawa kerajaan sedang mengkaji kemungkinan meminda Akta Perkahwinan dan Penceraian bagi membolehkan tindakan lebih tegas terhadap bekas suami yang gagal membayar nafkah keluarga lepas bercerai”.

Setiausaha Parlimen Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada waktu itu berkata, “Pindaan akta itu yang diletakkan di bawah bidang kuasa Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri iaitu bertujuan memastikan bekas isteri dan anak-anak mendapat pembelaan sewajarnya”. Katanya sebelum itu seorang bekas suami yang gagal mematuhi perintah mahkamah supaya membayar nafkah boleh dirujuk sebagai menghina mahkamah bagi memaksanya membayarkan nafkah jika tidak mahu dihukum.

Bagaimanapun satu keputusan Mahkamah Tinggi Ogos lalu menetapkan bahawa kegagalan membayar nafkah mengikut perintah mahkamah tidak boleh lagi ditakrifkan sebagai menghina mahkamah, dan pada waktu sekarang sekiranya isteri-isteri ini ingin melalui mahkamah, menuntut perintah mahkamah dikuatkuasakan. Isteri ini mesti membayar kepada peguam dan sekiranya bekas suaminya masih tidak mahu membayar, dan dia dilokap atau dipenjarakan, isteri ini mesti membayar kehidupan seharinya RM30 apabila suami ini dipenjarakan dan saya rasa ini tidak boleh dilaksanakan langsung pada waktu ini.

Jadi pada waktu itu saya mencadangkan supaya mengadakan satu unit khas untuk melaksanakan perintah-perintah mahkamah untuk membayar nafkah, seperti apa yang dijalankan oleh Singapura tapi Kerajaan Barisan Nasional yang selalu dikatakan begitu prihatin kepada kaum wanita yang miskin tidak menjalankan atau mengambil cadangan ini sampai hari ini yang dikatakan ialah dua, tiga tahun yang lalu. Sampai hari ini apakah kedudukannya. Saya hendak cadangkan supaya ini merupakan satu prioriti, pemindaan akta ini diambil sebagai satu keutamaan oleh kementerian yang berkenaan supaya kita boleh menyelesaikan ataupun menolong membantu ibu-ibu tunggal yang menghadapi masalah kemiskinan, kerana bekas suami tidak mahu membayar nafkah.

Saya juga ingin mencadangkan supaya mahkamah keluarga ditubuhkan supaya menyenangkan isteri-isteri yang miskin seperti ini untuk merujukan kepada mahkamah untuk mendapat bantuan. Saya juga mahu mengemukakan sekali lagi, mengadakan satu unit untuk menguruskan pembayaran nafkah ini.

Perkara yang kedua saya rasa yang amat penting untuk kaum wanita khasnya mereka yang miskin, mereka yang dipaksa mesti bekerja dan mempunyai anak-anak yang kecil dan mereka tidak mampu menghantarkan anak untuk dibawa jagaan sesiapa. Jadi mereka yang ada anak-anak yang kecil, yang ditinggalkan di rumah sahaja walaupun di bawah umur 12 tahun, yang memang di bawah undang-undang tidak boleh, tetapi mereka tidak ada pilihan kerana mereka harus cari makan, cari rezeki ataupun mereka membawa anak-anak kecil ini juga ke tempat mereka mencari rezeki di pasar-pasar. Alangkah baik kalau Kerajaan Barisan Nasional boleh mengadakan atau mewujudkan pusat-pusat jagaan kanak-kanak supaya kita meringankan beban keluarga-keluarga dan ibu-ibu yang miskin ini.

Dato’ Haji Tajuddin bin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan juga Yang Berhormat. Program itu sudah pun dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat - ada. Jadi mungkin Yang Berhormat tidak mengetahui, kalau sekiranya ada permintaan buat di kawasan Yang Berhormat pun boleh tidak ada masalah dah buat dah.

Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Tadi apabila saya berfikir sama ada saya hendak beri peluang kepada beliau, itulah dalam fikiran saya ialah sama ada beliau akan faham perkara ini. Ingin saya menunjukkan bahawa beliau tidak tahu walaupun ada program, program itu belum jalan lagi Yang Berhormat.

Dato’ Haji Tajuddin bin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Dah jalan dah yang itu. Itu yang saya cakap tadi sudah jalan. Mungkin Yang Berhormat tak tahu.

Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Yang Berhormat ini beliau bukan duduk di depan bench ini, beliau bukan menjaga kementerian ini. Jadi yang saya berpendapat bahawa pusat jagaan kanak-kanak ini bukan sahaja untuk meringankan beban ibu-ibu yang bekerja, tetapi dia juga sebagai satu cara untuk membasmi kemiskinan. Sekiranya keluarga itu miskin, ibu dan bapanya boleh keluar bekerja, mereka akan mengatasi kemiskinan. Tapi kalau anak-anaknya tidak ada orang menjaga ibunya susah juga hendak keluar untuk bekerja. Ini juga satu cara untuk mencegah masalah sosial pada masa depan. Sekiranya anak-anak ini pada hari ini kita tidak menjaga dengan sempurna jadi pada masa hadapan mereka mungkin menjadi masalah sosial.

Saya rasa lebih baik kita melaburkan pada hari ini untuk mengadakan pusat jagaan kanak-kanak. Untuk meleburkan sekarang lebih baik daripada sepuluh tahun yang akan datang, dua puluh yang akan datang, kita harus mengeluarkan duit yang lebih banyak untuk membina pusat-pusat pemulihan ataupun penjara. Saya rasa ini merupakan satu pelaburan sosial yang paling bernilai.

Datuk Dr. Marcus Mojigoh [Putatan]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih tidak tahu sahabat atau tidak ini. Yang Berhormat Bukit Mertajam memang bercakap pedas-pedas kadang-kadang tapi baik juga, terima kasih Yang Berhormat. Soal gejala sosial saya tidak begitu faham matlamat atau hasrat Yang Berhormat yang satu menyatakan menggalakkan pihak yang lain menjaga anak-anak kita, dan satu lagi menggalakkan ibu bapa kita untuk memberi tumpuan kepada anak-anak kita, mana satu yang betul Yang Berhormat. Kita mendidik kerana kepentingan jagaan orang lainkah ataupun lebih dekat dengan ibu bapa. Minta penjelasan sikit Yang Berhormat.

Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Sekiranya mampu, saya rasa sekiranya mampu satu keluarga yang hanya seorang ibu bapanya keluar kerja dan dia dapat menampungkan kehidupan adalah baik di antara satu ibu bapanya. Bapa pun boleh tinggal di rumah untuk menjaga anaknya, mendekati anaknya. Akan tetapi sekiranya keluarga memerlukan kedua ibu bapa untuk keluar bekerja pada waktu sekarang, dan banyak keluarga sekarang memerlukan kedua ibu bapa untuk keluar bekerja. Jadi ini bukan ada pilihan. Sekiranya ada pilihan, kita tahu buat pilihan.

Kalau menteri-menteri, isteri mereka boleh duduk di rumah. Apa yang penting ialah perlunya ada pusat penjagaan kanak-kanak supaya yang menjaga anak-anak itu juga adalah terlatih.
.
Tuan Liew Chin Tong [Bukit Bendera]: Adakah Yang Berhormat sedar bahawa kadar penyertaan wanita dalam pekerjaan atau senior level participation rate, dengan izin, pada tahun 1985 adalah 46%, tapi dalam tahun 2006, 20 tahun lepas itu, sama juga 46% sahaja. Jika dibandingkan dengan negara-negara jiran yang mengadakan senior level participation rate yang hampir 65%. Adakah ini kegagalan Kerajaan Barisan Nasional dalam memelihara nasib kaum wanita? Terima kasih.

Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Ya, memang saya setuju dengan Yang Berhormat dari Bukit Bendera. Itu patutlah Barisan Nasional memikirkan, mengapa kaum wanita kurang menyertai bidang ekonomi dan itu memang juga tujuan Barisan Nasional untuk menggalakkan kaum wanita, kaum ibu untuk menyertai bidang pekerjaan, supaya kita boleh mengurangkan pendatang asing.

Itulah saya berpendapat bahawa mewujudkan pusat penjagaan kanak-kanak ini adalah amat penting untuk mencapai objektif kita, untuk mempromosi gender e-Quality. Jadi, saya harap menteri yang baru untuk Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dapat mengutamakan kedua-dua perkara ini dan saya juga berharap semua Ahli-ahli Yang Berhormat wanita di dalam Dewan ini, boleh bersetuju untuk mewujudkan fokus wanita untuk melaksanakan kedua-dua agenda ini untuk kebaikan semua wanita.

Datuk Wira Ahmad bin Hamzah [Jasin]: Pertamanya, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat dari Bukit Mertajam yang sanggup untuk memperjuangkan nasib wanita. Yang kedua, apa sebenarnya masalah yang kita hadapi sekarang? Kita berharap semoga kerajaan dapat memperkemaskan lagi peruntukan, terutamanya kepada wanita-wanita tempatan yang mengahwini pendatang-pendatang asing. Yang ketiga, saya juga tertarik tadi apabila Yang Berhormat dari Bukit Mertajam menyindir, tentang dua Ahli Yang Berhormat dari Kluang dan juga Alor Gajah, bekas anggota Kabinet. Dalam prinsip Barisan Nasional, di mana jua kita berada, seharusnyalah kita menjalankan tugas dan tanggungjawab kita dengan begitu beramanah. Dan saya yakin kedua-dua Ahli Yang Berhormat tersebut semasa dalam Kabinet, telah menjalankan tugas mereka dengan cemerlang. Sekarang apabila mereka menjadi backbencher, mereka bukan sahaja menukar haluan ataupun nada mereka tetapi mereka menjalankan tugasan mereka sebagai ahli yang telah diberi mandat oleh rakyat menyuarakan pendapat, itu tidak semestinya mereka menentang apa jua dasar kerajaan.

Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Terima kasih ya. Soalan saya ialah apabila mereka di dalam Kabinet pun tidak dapat menjalankan tugas atau memperjuangkan kepentingan kaum-kaum yang mereka wakili, adakah mereka akan berkesan sebagai backbencher? Sekiranya Yang Berhormat Jasin mengatakan mereka memang telah menyuarakan perkara yang sama dalam Kabinet, itu bermakna Kabinet tidak mendengar apa yang mereka sampaikan. Itu menunjukkan bahawa mereka tidak berkesan dalam Kabinet. Itu adalah kerana UMNO tidak memandang berat kepada mereka. Dan itulah sebabnya, ramai di antara mereka telah menyalahkan UMNO kerana UMNO terlalu angkuh, beberapa orang pemimpin UMNO terlalu ekstrem mengeluarkan keris dan
sebagainya. Dan sekiranya dilihat bahawa ada yang kita telah dengar, meminta maaf mengenai isu keris tapi ada lagi yang belum faham lagi...

Tuan Sim Tong Him [Kota Melaka]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat dari Bukit Mertajam. Saya nak minta pendapat atau penjelasan dari Yang Berhormat dari Bukit Mertajam. Yang Berhormat dari Kulai dan Alor Gajah telah buat pandangan yang sama dengan pembangkang. Adakah kedua-dua Yang Berhormat ini yakin bahawa menteri MCA pada masa sekarang dapat buat apa yang mereka gagal? Sila berikan pandangan.

Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Itulah perkataan Cina mengatakan bahawa kita dengar perkataan mereka dan selepas itu kita pantau tindakannya. Tengok sama ada mereka bikin sama cakap, dengan sama bikin atau bikin sama cakap. [Ketawa]

Tuan Yang di-Pertua, pada November 2007, bekas Menteri Kesihatan mengatakan bahawa di dalam negara kita ini, terdapat 16% populations kita yang menghadapi masalah mental atau penyakit mental. 16% of the populations have been diagnose with mental illness. Dan di antara 16% ini, 2% adalah kanak-kanak di bawah 16 tahun. Dan pada masa yang sama, bekas menteri juga memberitahu bahawa kita memerlukan 300 psikiatri tetapi pada waktu ini, kita hanya ada 145 sahaja. Itu bermaksud kita amat kekurangan. Jadi saya ingin bertanya kepada Kementerian Kesihatan, bagaimana kita akan mengatasi kekurangan ini? Kita juga mengetahui bahawa ramai yang menghidapi penyakit kanser, diabetes, high blood pressure, tapi kita juga kekurangan pakar-pakar.

Menteri Kesihatan yang baru mengatakan bahawa apabila dia mengambil alih sebagai menteri, rakyat yang pergi ke hospital awam boleh selesai melihat atau boleh melihat doktor dalam 30 minit, tapi ini tidak dapat dicapai dan jauh daripada objektif ini. Dulu ialah 60 minutes, sekarang dia kata 30 minutes. Akan tetapi di Hospital Subang Jaya, pada satu Friday, di mana begitu ramai pesakit menunggu sampai satu jam barulah dapat nombor. Satu jam lagi baru dapat masuk berjumpa doktor. Dan selepas itu, apabila doktor habis diagnose, mesti ambil nombor lagi untuk tunggu mendapat ubat. Tiga jam adalah biasanya masa diambil. Jadi saya harap... Hah! Inilah satu kali kita lihat, sama ada bikin adalah sama dengan cakap atau tidak? Dan saya ingin mendapat penjelasan bagaimana kerajaan atau kementeriannya akan meningkatkan perkhidmatan ini.

Akhirnya saya ingin mendapatkan penjelasan mengapa Kerajaan Barisan Nasional khasnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah gagal mengotakan janji Pilihan Raya 2004. Beliau mengatakan akan membanteras jenayah. Tetapi dalam empat tahun beliau menjadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, indeks jenayah meningkat dengan double digit. Sampai hari ini beliau tidak dapat mengurangkannya. Sampai hari ini ramai rakyat termasuk lelaki juga yang khuatir apabila mereka keluar atau berjalan di mana-mana tempat. Malah di rumah pun boleh dirompak, boleh dicederakan. Saya ingin merayu supaya menjadikan isu keselamatan ini menjadi satu keutamaan kerajaan yang baru ini yang tidak mempunyai total majoriti, terima kasih.