Wednesday, June 4, 2008

Isu Karpal derhaka Sultan

Dewan Rakyat : 7 Mei 2008)

Ucapan Tuan Razali bin Haji Ibrahim [Muar]
USUL MENJUNJUNG KASIH TITAH UCAPAN DIRAJA

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Yang Berhormat bagi Muar ada menyatakan tadi, saya ada menghina Yang di-Pertuan Agong. Apa yang saya soalkan adalah ini, siapa yang menyediakan Titah Ucapan Baginda Yang di-Pertuan Agong? Adakah kerajaan atau pihak lain? Itu bukan jadi satu penghinaan, tetapi satu soalan yang harus diberi satu jawapan oleh kerajaan. Adakah Yang Berhormat bagi Muar faham maksud saya apabila saya bangkitkan perkara itu baru-baru ini?

Tuan Razali bin Haji Ibrahim [Muar]: Yang pertama saya tidak sebut Yang Berhormat hina. Kalau di mahkamah Yang Berhormat mempersoalkan judgment yang ditulis oleh hakim, itu menghina. Di Dewan ini, saya tidak pakai menghina. Saya kata Yang Berhormat mempertikaikan, mempersoalkan. Saya boleh kata Yang Berhormat menderhaka kepada Raja kalau boleh kita terima dalam Dewan ini apabila mempersoalkan. Sebab itu pada saya 30 minit yang diberi kepada saya bukan untuk membahaskan soal Yang Berhormat. Saya hendak memberi cadangan kepada kerajaan...

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Tuan Yang di-Pertua, seorang Ahli Parlimen tidak boleh menyuarakan apa yang jadi satu perkataan “treason”, “derhaka”. Tidak boleh digunakan dalam Dewan yang mulia ini. Ini ada dalam peruntukan “36 shall not use treason words which amount to treason”.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Baik Yang Berhormat. Saya sudah dengar banyak Yang Berhormat dalam Dewan ini, jadi kita sudah mengetahui it across political boundary. Jadi saya tidak pandang perkara itu begitu serius sangat Yang Berhormat. Jadi kita carry on.

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: 39 Tuan Yang di-Pertua, 36(10)...

Tuan Razali bin Haji Ibrahim [Muar]: Ya. Saya pun ada, saya pun hendak sebut. “36(10) Adalah salah pada peraturan yang menggunakan –(a) perkataan-perkataan derhaka kepada negeri;” Saya tidak cakap derhaka kepada negeri, saya cakap Yang Berhormat derhaka kepada Agong, itu beza.

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Tuan Yang di-Pertua, boleh saya baca apa yang terkandung dalam 36(10). Saya baca dalam bahasa Inggeris dengan izin. “36(10) It shall be out of order to use – (a) treasonable words;”. Terus terang, “It shall be out of order to use - treasonable words.” Apa yang dilemparkan kepada saya adalah “derhaka”, iaitu “treason. Bolehkah minta tarik balik Tuan Yang di-Pertua?

Tuan Razali bin Haji Ibrahim [Muar]: Yang Berhormat, kita dalam Parlimen ini menggunakan naskhah sahih Bahasa Malaysia. Saya hendak baca yang 10...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Duduk dahulu Yang Berhormat. Saya belum buat keputusan. Dari semalam kita dengar perkataan ini keluar banyak. Jadi saya ingat mengatakan “menderhaka”, biarlah keputusan itu dibuat oleh pihak sama ada kerajaan ataupun Raja, Sultan memikirnya satu penderhakaan ataupun tidak. Jadi saya terbuka pasal soalan penderhakaan ini. Sama ada Yang Berhormat menderhaka ataupun tidak menderhaka, I think bukanlah saya yang buat keputusan ini Yang Berhormat.

Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Maaf Tuan Yang di-Pertua, saya rasa kita semua ahli dalam Dewan ini kita punya taat setia tidak boleh disoalkan. Jadi saya pohon tarik balik. Kita tidak boleh mempersoalkan apabila kita membangkitkan soalan, jangan mempersoalkan taat setia kita kepada Raja dan negara ini. Saya pohonlah Yang Berhormat bagi Muar tarik balik, tidak baik macam itu.

Tuan Razali bin Haji Ibrahim [Muar]: Sabar, sabar. Saya bertanggungjawab atas kenyataan saya Yang Berhormat bagi Batu Gajah. [Tepuk] Dalam Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat yang semua ada dia tulis perkataan “derhaka kepada negeri”. Saya tidak pernah derhaka kepada Raja saya kepada negeri saya. Saya cakap Yang Berhormat Bukit Gelugor derhaka.

Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Itulah saya pohon tarik balik. menuduh ahli yang lain menderhaka, sekarang menanya soalan. Saya hendak Yang Berhormat bagi Muar bertanggungjawab. Jangan membuat tuduhan sedemikian. Mempersoalkan taat setia mana-mana Ahli dalam Dewan yang mulia ini. [Dewan riuh]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Bukit Gelugor, kepada orang Melayu penghormatan kepada Sultan itu adalah satu perkara yang amat penting pada mereka. [Tepuk] Jadi dalam keadaan sedemikian, siapa sahaja menyentuh kedudukan Sultan dianggap tidak taat dan menderhaka kepada Sultan. [Tepuk] Jadi dalam keadaan sedemikian, kita tidak boleh menghalang orang Melayu bercakap persoalan Raja-raja Melayu. [Tepuk] Itu pokok Yang Berhormat. Bukan saya sebut Yang Berhormat ini! Bukan saya sebut kepada Yang Berhormat. Apa yang saya sebut ialah sentimen, perasaan dan pendirian orang Melayu. Jadi kalau apa-apa benda yang disebutkan oleh sesiapa sahaja...yang menyentuh sultan-sultan, Raja-raja Melayu, orang Melayu bercakap kita patutnya jangan cepat menggelabah.

Saya buat ruling. Saya buat ruling jadi Yang Berhormat daripada Muar. Adakah tuduhan kepada Yang Berhormat Bukit Gelugor yang mengatakan Yang Berhormat Bukit Gelugor menderhaka?

Tuan Razali bin Haji Ibrahim [Muar]: Saya bertanggungjawab ke atas kenyataan saya. Buka Hansard. Saya kata, kalau di mahkamah kita mempertikaikan keputusan hakim, kita menghina mahkamah, tetapi di Dewan ini kalau kita mempertikaikan Agong, saya boleh panggil Yang Berhormat menderhaka. Saya belum tuduh. Saya boleh panggil. Nak tarik apa? Tengok balik apa yang saya cakap.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Muar ialah “kalau”. “Kalau”, cakap perkataan ini Yang Berhormat. Kita ini peguam. “Kalau”, apa yang dicakapkan ini menjejas atau mengenakan Raja-raja Melayu, itu menderhaka. Itu kata dia. Jadi Yang Berhormat jangan buat tuduhan Yang Berhormat Muar ya. Terima kasih. Jadi saya tidak ada tarik balik Yang Berhormat. Tidak ada tarik balik.

Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Peraturan Mesyuarat 43. Sebelum ini Tuan Yang di-Pertua ada membuat kenyataan bahawa ia adalah sentimen di kalangan orang Melayu. Ia adalah satu penghormatan kepada orang Melayu untuk membangkitkan isu Raja dan Sultan. Bagi mereka adalah satu penghormatan yang penting. Tuan Yang di- Pertua, itu kenyataan saya pohon, Tuan Yang di-Pertua tarik balik.

Dato' Saifuddin bin Abdullah: Kurang ajar!

Tuan Lim Lip Eng [Segambut]: Minta penjelasan. Macam mana dengan perasaan kaum Cina dan India?

Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Tuan Yang di-Pertua tadi. Jangan, seolah-olah menyatakan bahawa kami tidak menghormati Raja dan Sultan. Kami juga memandang berat. Kita menyanyi lagu Negaraku. Saya pun menghormati Rukun Negara. Jadi Tuan Yang di-Pertua tadi memberi penekanan bahawa ini sentimen orang Melayu. Jadi orang Melayu sahaja, itu tidak betul Tuan Yang di-Pertua. Saya pohon, kenyataan tadi sekurang-kurangnya diperbetulkan oleh Tuan Yang di-Pertua.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Duduk dulu Yang Berhormat. Duduk dulu Yang Berhormat. Saya sudah buat keputusan. Di bawah Peraturan Mesyuarat 43, keputusan saya muktamad. Saya sudah beritahu dengan Yang Berhormat Muar tadi. [Tepuk] Jadi tolong! Tolong jangan mencabar keputusan yang telah saya buat! Keputusan Tuan Yang di-Pertua di bawah Peraturan Mesyuarat 43 adalah muktamad! Kalau tidak puas hati dengan keputusan saya, buat usul Peraturan Mesyuarat 43. Ini keputusan saya! Saya sudah minta Yang Berhormat dari Muar jangan buat tuduhan. Dia kata dia tidak ada buat pertuduhan. Dia kata penyentuhan kepada Raja itu sahaja. Ya, sila Yang Berhormat Menteri.

Dato' Haji Noh bin Haji Omar: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya hendak minta penjelasan dari Yang Berhormat Muar, ia mengenai taksiran. Tadi Yang Berhormat Bukit Gelugor, Batu Gajah cakap Malaysia. Yang Berhormat Muar setuju ataupun tidak dengan saya, bahawa tidak semua orang Malaysia faham dengan bahasa Melayu. Sebagai contoh; istilah. Istilahnya ialah derhaka dan juga pengkhianat. Terrorism kalau hendak ikut dalam bahas Melayunya kita kata pengkhianat dan kita mesti tahu bila masa kita guna perkataan pengkhianat dengan derhaka. Derhaka ini hanya istilah yang hanya boleh diberikan kepada Sultan, di mana, mana-mana rakyat yang mengingkari perintah Sultan itu dipanggil derhaka. Itu kena faham! Jadi kadang-kadang, orang Malaysia, macam Yang Berhormat sebenarnya tidak faham bahasa Melayu, tetapi hendak cakap soal istiadat bahasa Melayu! Ini yang menyebabkan orang Melayu marah! Faham tak? Tak faham, jangan cakap! You terrorism, pengkhianat. Kalau dia kata Yang Berhormat pengkhianat, betul. Saya pun tidak bersetuju. Tak ada siapa pun boleh jadi pengkhianat kerana kita sudah angkat sumpah, tetapi derhaka ini istilah. Jadi Yang Berhormat jangan salah taksir. Jadi penjelasan saya Yang Berhormat daripada Muar, apakah maksudnya Yang Berhormat? Bolehkah Yang Berhormat terangkan kepada Dewan yang mulia ini, beza di antara derhaka dengan istilah pengkhianat ataupun terrorism yang disebutnya tadi? Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat.

Tuan Razali bin Haji Ibrahim [Muar]: Saya rasa Yang Berhormat Menteri telah memberi satu perspektif yang cukup jelas. Kita bukan hendak membeza-bezakan. Kita rakyat Malaysia mengaku sebagai rakyat. Taat setia kita bawah Rukun Negara, tetapi kadang-kadang penggunaan yang dimaksudkan itu menyentuh hati saya. Ini yang saya hendak katakan! Sebab itu Tuan Yang di-Pertua, sebelum masa saya habis, saya hendak cadangkan, perkara yang dibangkitkan tempoh hari adalah salah dari segi peraturan kerana Peraturan Mesyuarat 36(8), apabila kita hendak membangkitkan kelakuan atau sifat Seri Paduka Baginda, kita kena buat usul di Dewan ini dan perlakuan tingkah laku itu termasuklah titah dia. Jadi sebenarnya tidak boleh langsung dipersoalkan. Bukan pasal apa dia kata, siapa buat dan sebagainya. Apabila kita hendak bercerita tentang Tuan Yang di-Pertua, dia perlu bawa usul. Yang Berhormat Bukit Gelugor tak bawa usul. Sebab itu pada saya, itu sudah salah!

Saya rasa perkara ini perlu diperbahaskan bukan dalam tempoh saya berbahas Usul Titah Diraja. Saya harap pihak kerajaan, kerana saya sudah terlepas Peraturan Mesyuarat 26(1)(p) ketika perlakuan itu berlaku untuk membawa usul serta-merta. Akan tetapi kerajaan, saya cadangkan bawa satu usul ke Dewan ini untuk kita Ahli Parlimen, membahaskan tindakan Yang Berhormat Bukit Gelugor dan kita buat keputusan. [Tepuk] Dan kalau perlu, kita rujuk Yang Berhormat Bukit Gelugor kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan di bawah Peraturan Mesyuarat 80.

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: 36(8). Ini ada disalah guna oleh Ahli Yang Berhormat bagi Muar. Saya tidak mempersoalkan kelakuan Yang di-Pertuan Agong. Jika saya ada pada hari itu bukan sekarang, jika ada bantahan selepas saya menyuarakan itu, itu boleh diterima tetapi itu sudah seminggu, saya ingat selepas...mana boleh...

Tuan Razali bin Haji Ibrahim [Muar]: Kan saya sudah jelaskan tadi, saya pun mengaku saya terlepas 26(1)(p), saya kata kerajaan boleh bawa, bawa perkara 15, urusan kerajaan boleh didahulukan. Ini masalah Yang Berhormat bukan cakap di Dewan ini, di luar pun Yang Berhormat cakap. Yang Berhormat ada kata. Sebab itu saya tak nak bahas perkara ini. Buka satu usul oleh kerajaan kita bahas. Jangan guna floor saya untuk bawa usul Titah Diraja. Buang masa saya. Yang Berhormat kata Agong tidak ada kuasa untuk lantik. Dalam Perlembagaan 34, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh menjalankan fungsinya. Betul Yang Berhormat, tetapi sebagai Raja negerinya kecuali fungsi kepada Ketua Agama Islam. Melantik Pengarah Agama Islam adalah kuasa dia. Memang bukan dia lantik. Kerajaan yang lantik. Tapi mintalah kebenaran dia. Pergi la
junjung.

Tuan R. Karpal Singh [Bukit Gelugor]: Apa junjung. Perkara itu tidak berbangkit, Tuan Yang di-Pertua.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Point or order yang dibuat oleh Bukit Gelugor 36(8) mengatakan usul sepatutnya ataupun bantahan dibuat pada hari perbincangan. Apa yang dikata oleh Muar ialah usul boleh dibuat selepas itu. Jadi, Yang Berhormat Bukit Gelugor tidak ada apa-apalah. Ruling saya ataupun keputusan saya ialah apa yang dikata oleh Muar, usul masih boleh dibuat oleh pihak kerajaan walaupun tidak menegur kepada Bukit Gelugor pada hari yang berlakunya kerana kalau kita nak menegur masa Yang di-Pertuan Agong ada di sini adalah juga tidak baik peradabannya di hadapan orang Melayu. Terima kasih Yang Berhormat. Sila point of order dari Kota Marudu.

Datuk Dr. Maximus Johnity Ongkili: Ya, ini 43, berkaitan dengan peranan tanggungjawab Tuan Yang di-Pertua untuk menjaga perjalanan mesyuarat. Saya hanya ingin sedikit berterusan begitu lama. Saya ada dalam Dewan pada masa pertama perkara itu dibangkitkan. Saya hanya mahu mengatakan bahawa perkara ini tidak harus timbul di mana Bukit Gelugor membangkitkan perkara siapa yang sediakan ucapan. Kerajaan ataupun raja. Itu tidak harus timbul. Beliau adalah Ahli Yang Berhormat yang sudah lima, enam penggal di tempat ini. Jadi biasa dalam pentadbiran dan dalam perlembagaan, memanglah kerajaan yang memerintah membuat draf pertama. Selepas itu ditapis oleh pentadbiran raja walaupun di peringkat negeri di Sabah atau di Kelantan, memang begitu. Jadi, selepas itu ditapis dan digunakan sebagai titah. Tidak boleh dipersoalkan. Itu adalah Titah Diraja. Tanggungjawab kita untuk membahaskannya. Jadi soal siapa sediakan ini adalah remeh-temeh dan tidak harus timbul Tuan Yang di-Pertua. Jadi, anggaplah perkara ini ditutup dan jalankan tugas seperti mana Dewan yang mulia kehendaki. Terima kasih.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Terima kasih, Yang Berhormat daripada Kota Marudu. Sebenarnya, kalau saya sebagai Speaker menggunakan semua kuasa di bawah peraturan ini dan apa convention yang telah kita pakai dan convention yang diguna pakai di bawah Parlimen England yang kita turunkan, yang kita pakai juga sebagai convention kita, mungkin banyak Ahli-ahli Parlimen keluar daripada Dewan ini tapi kita belum sampai ke peringkat untuk menggunakan kuasa kita di bawah peraturan ini kerana kita masih ingin memberi peluang dan ruang kepada Ahli Parlimen menggunakan Dewan ini bercakap perkara-perkara yang betul-betul konstruktif, perkara yang betul-betul mendatangkan kebaikan kepada masyarakat.

Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Yang Berhormat Muar, perilaku Ahli Parlimen Bukit Gelugor bukannya dalam Dewan ini di luar Dewan juga mempertikaikan kesultanan Melayu di Perak dan ini berulang kali. Jadi, apakah Yang Berhormat sekali lagi meminta kerajaan supaya membuat usul dalam Dewan ini untuk membahas isu-isu yang dibangkitkan oleh Bukit Gelugor dan kita bahas dan kalau perlu kita buat keputusan.

Tuan Razali bin Haji Ibrahim [Muar]: Terima kasih Kinabatangan. Saya mengulangi sebelum saya beralih ke tajuk lain. Kita ada tugas. Kita ada undang-undang di luar, kita ada peraturan di dalam Dewan. Kalau rakyat di luar ada rasa keresahan, kita di dalam Dewan ada perasaan. Terserahlah kepada kerajaan untuk membawa usul. Kita perbahaskan, kita boleh buat keputusan sebab kita ada kuasa di bawah peraturan mesyuarat untuk mengambil tindakan betul atau tidak. Saya tidak kata dia salah, saya tidak kata dia betul. Bawa usul, kita bahas.

No comments: