Monday, May 4, 2009

Gonind kena gantung (3/5)

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Biarlah saya habis. Inilah peraturan mesyuarat kita, biar kita ikut ini. kita boleh buat tergesa-gesa..

Tuan Yang di-Pertua: Kalau Ahli Yang Berhormat Subang semua ikut peraturan mesyuarat, tidaklah saya sakit kepala duduk sekarang begini ini.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Saya faham, tapi sekarang kita mencadangkan, kita buat...

Tuan Yang di-Pertua: Saya respons, saya respons, saya faham.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Saya kata Tuan Yang di-Pertua, notis ini kandungan ini baru sampai sejam tadi, dan ini tidak mencukupi 27(4).

Tuan Yang di-Pertua: Ahli Yang Berhormat, Yang Berhormat Subang saya faham.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Saya ingin mencadangkan bahawa perbahasan usul ini di tangguh esok untuk memenuhi 27(4), kalau tidak ini bermaksud, itu tidak bagi masa.

Tuan Yang di-Pertua: Ahli Yang Berhormat Subang sudah saya faham, itu diulang-ulang lagi. Sudah saya faham. Ahli Yang Berhormat saya ini baru duduk juga sebagai Tuan Yang di-Pertua, tidaklah saya expert dalam segala-gala kerana semua akan dipertikai tetapi harus kita terima hakikat bahawa Peraturan Mesyuarat 43, if we agreed on that bermakna tidak ada bermasalahan. Cuma sekarang ini bagi saya interpretasi saya kepada 27(4) ialah tidak ada keadaan-keadaan yang saya fikir, saya perlu notis seperti yang di sebut. Akan tetapi dalam soal ini ialah perkara yang ada kaitan dengan tabiat-tabiat, gelagat, keceloparan dan sengaja oleh Ahli-ahli Yang Berhormat berselindung di bawah freedom of speech berlaku dalam sini bukan di luar sana bukan di luar sana yang semua Ahli Yang Berhormat perlu. Adakah Ahli-ahli Yang Berhormat yang dalam sini tidak tahu menahu apa yang berlaku pada hari itu? Semua tahu.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: [Bangun]

Tuan Yang di-Pertua: Sudah. Dewan telah pun kasi post di website Parlimen pada 13 Mac. Jadi kalaulah Ahli-ahli Yang Berhormat sendiri mengatakan bahawa notis ini, sedangkan yang dibuat ini berhubung dengan tabiat kelakuan, gelagat keceloparan Ahli Yang Berhormat sendiri, mahu berapa notis yang mahu diminta? Persediaan apa yang mahu dibuat? Maka itu saya berpuas hati bahawa perkara ini perlu dibahaskan, biarlah Ahli-ahli Yang Berhormat bahas dengan kelakuan-kelakuan Ahli Yang Berhormat sendiri. [Tepuk] Ini terpulang kepada Ahli-ahli Yang Berhormat. Kalau umpamanya tindakan itu diambil nanti kamu undilah. Kamu sekarang berbahaslah kerana saya tidak mahu nanti apabila selepas ini satu lagi Yang Berhormat daripada BN selepas itu diri pula menuduh daripada sebelah sini. Atau pernah buat ini, kau ini macam, kau ini macam {Sambil menunjukkan ke arah Ahli Yang Berhormat]. Saya tidak mahu begitu. Sudah, Yang Berhormat Muar teruskan.

Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: Peraturan mesyuarat.

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Point of order, point of order.

Dato’ Razali bin Haji Ibrahim [Muar]: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Tuan Yang di-Pertua, Point of Order 36(2).

Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: Point of order.

Tuan Nga Kor Ming [Taiping]: [Bangun]

Tuan Yang di-Pertua: Sila, sila.

Dato’ Razali bin Haji Ibrahim [Muar]: Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, Dewan ini merasakan sungguh sukacita.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Bandar Kuching tidak apa, tengok saya, jangan tengok sana, tengok sini. 36(2) apa? Dan Ahli Yang Berhormat.

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Sub judice.

Tuan Yang di-Pertua: Ahli-Ahli Yang Berhormat! Harus ingat jangan cite peraturan mesyuarat yang tidak relevan, kerana itu pun abusing peraturan mesyuarat. 36(2) apa?

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Sub judice. [Dewan riuh] Tuan Yang di- Pertua, saya belum hujah lagi kenapa tabiat-tabiat seperti di sana sebelah sana?

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Bandar Kuching, jangan tunjuk sana, sini.

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Mereka yang menjerit-jerit. Tetapi..

Tuan Yang di-Pertua: Belum pernahkah Yang Berhormat Bandar Kuching menjerit? [Ketawa]

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Pardon?

Tuan Yang di-Pertua: Belum pernah? Belum pernah menjerit?

Seorang Ahli: Belum pernah.

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Saya sebut point of order.

Tuan Yang di-Pertua: Nanti dulu. Belum pernah menjerit. Belum pernah menjerit kah Yang Berhormat Bandar Kuching?
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Jangan, jangan tunjuk jari Tuan Yang di-Pertua.

Tuan Yang di-Pertua: Belum pernah menjerit saya tanya. Okey tidak tunjuk jari. Belum
pernah menjerit?

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Ada, pernah. [Dewan riuh]

Tuan Yang di-Pertua: Ada. Teruskan.

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Okey. Point of order yang saya kata.

Seorang Ahli: Sudahlah.

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Adalah sub judice. Sub judice kerana motion ini sub judice. Kita teliti apa yang dituliskan dalam dalam motion ini. Ia dikatakan Yang Berhormat Tuan Gobind Singh, Ahli Parlimen kawasan Puchong semasa perbahasan peringkat Jawatankuasa Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan 2009 telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mendakwa Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Ahli Parlimen kawasan Pekan terlibat dalam kes pembunuhan. Maka, subject matter usul ini adalah sama ada tuduhan bahawa Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri terlibat dalam kes pembunuhan ini adalah satu penghinaan. Sama ada Yang Berhormat dari Puchong dapat menjustifikasikan apa yang dia dakwa dan pada hari Khamis, Tuan Yang di-Pertua, pada masa itu telah memutuskan bahawa...

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Bukit Gelugor saya tahu.

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Saya bukan Yang Berhormat Bukit Gelugor.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Bandar Kuching.

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Ya.

Tuan Yang di-Pertua: Saya faham apa yang berlaku tidak payah lagi, saya faham point of order.

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Belum, belum. Saya belum habis bercakap..

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat, Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, adakah dalam peraturan mesyuarat bahawa kalau Tuan Yang di-Pertua kata sudah berhenti. Ada peraturan mesyuarat yang mengatakan Ahli Yang Berhormat cakap “Saya belum habis, saya
belum habis”. Ada? Cuba tunjuk sama saya. [Ketawa] Ada dalam peraturan mesyuarat?

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Akan tetapi Tuan Yang di-Pertua...[Tidak menggunakan pembesar suara]

Tuan Yang di-Pertua: Tiada. Sudah saya sudah dengar itu Ahli Yang Berhormat.

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Akan tetapi Tuan Yang di-Pertua. [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]. Motion ini akan membincangkan, kita akan membincangkan sama ada..

Tuan Yang di-Pertua: Ahli Yang Berhormat, Ahli Yang Berhormat Bandar Kuching.

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: …ini satu fakta yang betul. Terlibat dalam pembunuhan.

Tuan Yang di-Pertua: Ahli Yang Berhormat, Ahli Yang Berhormat Bandar Kuching! Sudah, sudah. Sudahlah Ahli Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat, dengar dulu Ahli Yang Berhormat. Saya cuma membenarkan usul dibahaskan. Ahli-Ahli Yang Berhormat yang berbahas. Ahli Yang Berhormat, dia tidak sub judice, sudah difikirkan. Itu interpretasi saya. Sudahlah Ahli Yang Berhormat, sudah!

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Tuan Yang di-Pertua: Ahli Yang Berhormat, kalau Ahli Yang Berhormat berdegil juga! Kerana keputusan saya, terpulang kepada Ahli Yang Berhormat. Saya tidak mengugut Ahli Yang Berhormat. Saya tidak mengugut. Duduk. Sudahlah Ahli Yang Berhormat. Sudahlah Ahli Yang Berhormat, sudahlah Ahli Yang Berhormat, sudahlah, sudahlah. Sudahlah Ahli Yang Berhormat!.

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Tuan Yang di-Pertua: Mesti berkait dengan perkara lain. Jangan ada kerana itu mengulang-ulang namanya. Sila.

Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, saya merujuk kepada Peraturan Tetap 43. Tuan Yang di-Pertua dalam Majlis.. dengarlah dulu! Tuan Yang di- Pertua dalam Majlis Mesyuarat atau Pengerusi dalam Jawatankuasa adalah tertanggung ke atasnya menjaga supaya Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat atau jawatankuasa diendahkan dan keputusan yang berkenaan dengan apa-apa perkara peraturan mesyuarat tidak boleh diminta, ditimbang semula. Ditimbang semula, tidak boleh diulang kaji oleh Majlis Mesyuarat kecuali dengan dikeluarkan usul bersendiri kerana itu. Usul sedemikian ini tidak berkehendakkan dikeluarkan atau diberitahu lebih daripada dua hari terlebih dahulu. Tuan Yang di-Pertua, apa yang telah berlaku pada hari Khamis yang lepas.

Tuan Yang di-Pertua: Nanti dulu, nanti dulu. Apakah tidak mengenai..

Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: Iaitu Tan Sri..

Tuan Yang di-Pertua: 43 ini kuasa saya, apabila saya buat tafsiran itu mesti diikut. Bermakna Yang Berhormat Beruas bersetuju dengan saya.

Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: Betul.

Tuan Yang di-Pertua: Apa lagi yang mahu dihujahkan ini?

Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: Dengar hujah. Tan Sri telah membuat keputusan, telah menghukum. Telah menghukum Yang Berhormat Puchong pada hari Khamis dan keluar. [Dewan riuh] Dengar, dengar dan di bawah Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang...

Tuan Yang di-Pertua: Ahli Yang Berhormat, senyap Ahli Yang Berhormat-Ahli Yang Berhormat. Saya tidak dengar.

Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: Okey, Tuan Yang di-Pertua kerana keputusan telah dibuat dan hukuman telah dijatuhkan di bawah Perlembagaan Persekutuan, undang-undang tertinggi di negara kita di mana Parlimen pun adalah tertakluk di bawah Perlembagaan Persekutuan di bawah artikel perkara 7 di mana mahkamah tidak boleh menghukum seseorang itu dua kali. Begitu juga Dewan yang mulia ini tidak boleh menghukum dua kali. [Tepuk]. Sebab itu kita boleh tidak mengikut peraturan ini 43, tidak boleh dibangkit semula. Tuan Yang di-Pertua, oleh yang demikian kita tidak boleh membahaskan isu ini sekali lagi. Kalau tidak, orang kata double jeopardy. Orang itu tidak boleh dihukum dua kali. Oleh yang demikian perkara ini harus digugurkan.

Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, bertenang Ahli Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat saya biarkan tadi Ahli Yang Berhormat yang ada point of order supaya perkara sebegini sejelas-jelas kepada kita semua. Saya ingatkan lagi perkara usul di bawah 23 ini tidak akan timbul kalau Ahli-ahli Yang Berhormat bersikap sebagai Ahli-ahli Yang Berhormat. Percayalah ini semua bukan berpunca daripada saya. Peraturan Mesyuarat 43 yang disebut oleh Yang Berhormat Beruas tadi adalah kuasa Speaker. Apabila Speaker memutuskan, itulah tafsiran sesuatu peraturan mesyuarat, maka itulah. Itu yang disebut dalam 43.

Yang disebut sebagai double jeopardy ini oleh sebab Ahli Yang Berhormat Puchong didenda dua kali juga sudah saya buat pertimbangan. Saya sudah baca Hansard sewaktu perbahasan itu, saya di Ante Chambers, saya ikuti. Yang dikeluarkan oleh Timbalan pada ketika itu ialah apabila beliau enggan mematuhi arahan iaitu janganlah sebut perkara sub judice seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Bandar Kuching tadi. Akan tetapi Yang Berhormat Puchong tidak juga mahu, disebut juga. Apabila Timbalan Tuan Yang di-Pertua kata, “Ahli Yang Berhormat Puchong, saya perintah untuk keluar”, bermakna perintah telah dikeluarkan untuk sehingga selesai Mesyuarat pada ketika itu. Akan tetapi sewaktu Ahli Yang Berhormat Puchong berdiri, lagi satu kesalahan yang dia buat. Iaitu “Tuan Yang di-Pertua, you should be ashamed of ourself”. Apa yang should be ashamed of himself? He didn’t say anything, yang cakap adalah Yang Berhormat Puchong. Iaitu kalau saya ingat di sini, peraturan mesyuarat yang dilanggar oleh Yang Berhormat Puchong pada ketika itu 36(6) - sangkaan jahat. 36(4) - bahasa kurang sopan, 36(9) - menyebut kelakuan atau sifat seorang Ahli Parlimen selain daripada kelakuan pada menjalankan urusan. 36(2) – menyebut perkara dalam timbangan mahkamah. Perkara 36(10)(B) dan 36(10)(C), 36(10)(B) – membangkit perasaan melawan kerajaan, kerana Yang Berhormat Pekan adalah Timbalan Perdana Menteri. 36(10)(C) - menaikkan perasaan sakit di antara kaum. Semua ini pada ketika itu melanggar peraturan mesyuarat. Sudahlah, sudahlah. Ahli Yang Berhormat sudah. Sila, Yang Berhormat Muar. Yang Berhormat Muar sila.

No comments: